6
Na lei gari mana tamadira ma tinadira
Ghau na lei gari, kau varongohira na tamamiu ma tinamiu, na pukuna ighau ara nina Lord. Aeni te maemane vanighau ge kau nea te vagha. Colosse 3:20 Na diki vetena kolua nia na baubahu itadira ara hangavulu matapono na vetena te ghaghua,
Talumavara tamamiu ma tinamiu,
ge ke daro na volamiu tana maramana
me ke vonughia na vauto. Buka Rughuhoru 20:12; Eruani Vetena 5:16
Mi ghau tau tamadira, kau bei lavi rutudira gea na lei dalemiu nia ivei tau nea na pangotiadira. Hauvaa, kau lavi datora nia na naunau mana tarai te lioni a Lord. Colosse 3:21
Na lei seka mana vunaghidira
Ghau na lei seka, kau taonira na vunaghimiu tana maramana eni, nia na puku ni ghanaghana mava mana mataghu. Kau lutu togotogo uto vanira vagha tau nea iga na lutu vaniana Christ. Kau lutu laga tana bona na vunaghimiu kara mua righighau, te vagha tana bona tara righighau. Ma kau lutu laga, ma kau taonira talau nia na puku ni tobamiu, vagha God te liomiu ge kau nei, na pukuna ighau nina seka Christ. Kau lutu togotogo, vaghaghau tau nea iga na lutu vaniana Lord, me mua vanira na vure. Kau ghilala utoa tua a Lord ke tabaghita sopa ighita tana hava na uto ta gonighi, sakai manaa ighau na seka pana mua seka. Colosse 3:22-25
Me vagha so ghua, ighau na lei vunaghi, kau pabe utora nimiu na lei seka tana hava te maemane. Kau bei vahaghitailira gea. Ghanaghana olia, ighau udolu tau loghoa a sakai na vunaghi vamua i kokou, ma God te deteghita tana sakai na kaekage vamua. Eruani Vetena 10:17; Colosse 3:25; 4:1
Ighita vaghaa na malaghai nina God
10 Mana bosa sosoko ghua iga, kau varava ngasi itatana Lord me ke lagaa nimiu taluutuni nia nina maana te sule. 11 Ma kau nighi pupulu na lei vatei gehemate ni malaghai nina God, ge kau tangomana na tughuru ngasi ta nina na pegopego mana sura a Satan. 12 Na pukuna ka veitotoghoni kolura Satan ma nina lei tidalo dika. Ighita ta mua veitotoghoni kolura na vure tana maramana eni. Ta veitotoghoni kolura na lei tidalo dika tara maana pungisia na maramana ta mua righira, ma kolura rahei tara loghoa na maana te sule tana pungi tara vunaghina na maramana eni, mi tadira na lei tidalo dika tara ghahara mai tana oka. 13 Kau tabei na lei nina hegohego ni malaghai a God, ge kau tughuru ngasi tana lei bongi dika. Mi murina na veitotoghoni ke, mi ghau kau tughuru ngasi sono. 14 Kau tughuru ngasi ma kau kabeghau nia na utuni, ma kau kabu maemane vagha na malaghai te kuvihia na garona nia na hahara ni halo.* halo tara holoa nia tana leu ni English iron. Righia Isaiah 11:5; 59:17 15 Ma kau gonidilaa ge kau tughunitatea na rongorongo uto ni mabo te vagha na malaghai te talui na hara tana marevona. Isaiah 52:7 16 Tana lei veitotoghoni nimiu na taluutuni te vagha na tako ni rerebe ge kau rebetia nia nina na kuali te ruruhu a Satan te vanahighau nia. 17 Na vavolamiu ge God te nea vanighau, te vaghaa na kepi halo tana ulumiu. Maia na bosana God te vagha na ivi daro na Tarunga Tabu te vaheghau. Isaiah 59:17 18 Kau kokoeliulivuti haia tana lei bona ni bongi ta nina maana na Tarunga Tabu, ma kau nongia God ge ke hangaghau. Kau gonidila haia ma kau tona haliu ta nimiu na kokoeliulivutiadira nina lei tinoni God ivei mi vei. 19 Kau kokoeliulivutiu ghua inau, ma kau nongia God ge ke vaheu mai na bosa te maemane ge ku tughunitatea nina ghanaghana God te polo, na Rongorongo Uto eni ke, vanira ghua rana vure tara mua Jew. 20 Inau tara pitiu tana vale pipiti na pukuna inau nina mane tughunilada God. Kau kokoeliulivuti ge inau ku mua nia mataghu na kokoeani na pukuna na lutugu ge ku bosai.
Na bosa ni holouto sosoko
21 Tychicus, a hoghoda ta puku ni doloviana, e lutu uto me hangaghai ta nina lutu a Lord, gaia ke tughunitatei vanighau ighau udolu ivei te ghaghua nigua na lutu iani inau. Gehegehedira 20:4; 2 Timothy 4:12 22 Inau tu nia vetena vanighau gatu nia a sakai vamua na ghanaghana. Gaia ke talutatei vanighau ivei tai ghaghua iani ighai, me ke patupatughau nia na balu kokoe hahanga. Colosse 4:7-8 23 Ighau rana taluutuni, ku kokoeliulivuti ge God na Tamada ma Lord Jesus Christ, koro vaheghau na mabo, mo koro hangaghau ge kau dolovighau heghemiu, ma kau tona haliu ge kau tughuru ngasi tana nimiu na taluutuni. 24 Nina sonihalavu a God ke kabu itadira arahei tara dolovia dida Lord Jesus Christ, nia na dolo ke mua soko.

6:1 Colosse 3:20

6:3 Buka Rughuhoru 20:12; Eruani Vetena 5:16

6:4 Colosse 3:21

6:8 Colosse 3:22-25

6:9 Eruani Vetena 10:17; Colosse 3:25; 4:1

*6:14 halo tara holoa nia tana leu ni English iron. Righia Isaiah 11:5; 59:17

6:15 Isaiah 52:7

6:17 Isaiah 59:17

6:21 Gehegehedira 20:4; 2 Timothy 4:12

6:22 Colosse 4:7-8