4
Ighau na lei maghutu, kau pabera nimiu na seka tana halautu te kaekage mete maemane taonia na liona God. Na pukuna kau ghilalaa ghua ighau tau loghoa na maghutumiu i kokou. Ephesus 6:9
Bosa ni patupatu tana kokoeliulivuti
Kau lavilaga tana kokoeliulivuti, kau bei liobea gea, ma kau holoutoa God nia na tobamiu. Kau bei nighai ponolio ta nimiu na kokoeliulivuti, ma God ke va heghai na maana ni ladavaghiniana nina Rongorongo Uto. Idania na Rongorongo Uto nina Christ te kabu polo, mi taeni God te talutatea tua. Itaeni tu kabu tana vale pipiti, na pukuna tu ladavaghinia vanira na vure na bosana Christ. Kau kokoeliulivutiu, ge ku tangomana na ladavaghini utoana nina na Rongorongo Uto God. Kau manahana nimiu na kabu itadira rahei tara mua taluutunia Lord Jesus. Kau lavia na lagamiu, ma kau hangara rahei tara mua tinoni taluutuni. Ephesus 5:16 Kau kokoe vanira na vure nia na lei bosa te uto, ge kau ghilalaa na bosa tughu vaniana siki sakai ke huatighau nia na hava tau taluutunia.
Nina bosa sosoko Paul
Tychicus ke bosai vanighau na lei totobo te kaleu. Gaia na hoghoda tu dolovia, te gehegehe uto me lutu koukolu itagua itatana Lord. Gehegehedira 20:4; 2 Timothy 4:12 Inau ku nia vetena vanighau gatu nia na puku ni ghanaghana ge kau ghilalaa na hava te kale itamami, ge ke bosa patupatughau ta nimiu na taluutuni. Ephesus 6:21-22 Mi nau ku vetenaa kolua nia gatu a Onesimus. Gaia ghua na hoghoda tu dolovia, te gehegehe uto itatana Lord. Ighau tau ghilalaa utoa tua Onesimus na tinoni ni komumiu, ma gaia ghua a sakai ta nimiu na ovu ni vure. Roghaira koro bosa kalei na hava te kale iani. Philemon 1:10-12 10 Ma Aristarchus, te kabu kolu itagua iani tana vale pipiti, me vetenau ge ku nia vetena vanighau gatu anina na bosa ni holouto, maia ghua a Mark na hoghona Barnabas. Inau tu gerea vanighau gatu tua tana bona te padi na gatuana Mark itamiu. Kau lavipangotia tana bona ke sara gatu itamua. Gehegehedira 19:29; 27:2; Philemon 1:24; Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39 11 Jesus tara holoa nia a Justus, gaia ghua te holoutoghau. Ra tolu na mane raini ke, gaira vamua itadira na vure ni Jew tara taluutuni iani, mara lutu koukolura gaira tara lutu hahanga itagua tana ladavaghiniana na kinakabuna God. Gaira tara patupatu ngangataa nigua na lutu iani. 12 Epaphras, na puku ni tinoni ni komumiu, te vaheghau gatu ghua nina na bosa ni holouto. Ma gaia ghua sakai nina tinoni ni lutu Jesus Christ, ma gaia te kokoeliulivuti laga vanighau haia tana taluutuni, me nongia God ge kau tughuru ngasi tana vola ni tinoni taluutuni, me ke nea na ghanaghanamiu ge kau ghilala utoi na lei totobo God te lioni. Colosse 1:7; Philemon 1:23 13 Inau tu bosa utuni vanighau, gaia te lutu laga ngangata vanighau ge ke hangaghau, ma vanira ghua na lei tinoni taluutuni tana komu i Laodicea mi Hierapolis. 14 Ma Luke na manekisu, gaia tu dolovi ngangataa te holoutoghau maia Demas. 2 Timothy 4:10-11; Philemon 1:24 15 Kau vahera nigua na bosa ni holouto vanira rana taluutuni tara ghahara tana komu i Laodicea. Ma vania ghua a Nympha ma rahei tara vaukolu tana valena. 16 I murina kara idumia vanighau nigua na gegere eni ke, kau nia vetena tona ghua tana holohoru i Laodicea ge kara idumia. Mi ghau ghua kau tangomana na idumiana na gegere tu gegerea tua vanira. 17 Kau bosa vania a Archippus, “Ko ghanaghana madadala utoa ge ko sokoa na lutuani na lei lutu na Lord te vahegho.” Philemon 1:2
18 Aeni nigua na bosa ni holouto vanighau tu gerea nia na puku ni limagu heghegu. Kau ghanaghanaa inau tu ghahau tana vale pipiti. Nimiu na kokoeliulivuti ke saraviu haia.
Anina na sonihalavu God ke kabu haia itamiu.

4:1 Ephesus 6:9

4:5 Ephesus 5:16

4:7 Gehegehedira 20:4; 2 Timothy 4:12

4:8 Ephesus 6:21-22

4:9 Philemon 1:10-12

4:10 Gehegehedira 19:29; 27:2; Philemon 1:24; Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39

4:12 Colosse 1:7; Philemon 1:23

4:14 2 Timothy 4:10-11; Philemon 1:24

4:17 Philemon 1:2