Na Diki Gegere
Vanira Na Vure Taluutuni ni
Thessalonica
na Tabu Paul te Gerea
?Na Hava te tughunia igaa?
Na komu sule Thessalonica na komu te haba vaa ilokana na bubulo i Macedonia i Greece. Na vure ni Rome tara vunaghi pungisia na bubulo eni. Na manevetena Paul te tughunitatea na Rongorongo Uto iga, me subo na vure iga tara taluutunia Jesus. Me mua hau mua so, na balu mane nagho didira rana Jew i Thessalonica tara hughuhughua Paul na pukuna te subo na vure tara taonighi nina tarai, keri ge rana lei mane nagho tara nia ghaghana Paul. Vaho ge ra tiva kehaa tana komu sule Thessalonica. (Righia Gehegehedira 17:1-10). Balu bongi murina na lei totobo kiri, Paul te nia vetena mai Timothy ge ke patupatura ta didira na taluutuni. Tana bona Timothy te pulohi mai me padapada kolua Paul nia rana vure taluutuni ni Thessalonica, Paul te gerea na gegere eni.
Ilokana na gegere eni Paul te gerea ge ke holoutora rana taluutuni Thessalonica, na pukuna tara tughuru ngasi tana taluutuni, sakai vamua na lei mane nagho ni Jew tara vahaghitailira. Paul te gerea ghua na pukuna te liona ge ke maemanei didira na ghanaghana nia na maiana Jesus Christ. Paul te bosa ge kara taonighi haia na lei nilabu te maemane, mara gonidilaa haia tana bona kara pitudilaa na maiana Jesus.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Paul te holohabaa God nia didira na taluutuni ni rana taluutuni Thessalonica (1:1-3:13)
Na vola te nea God ge togotogo (4:1-12)
Jesus ke ghoi oli mai (4:13-5:11)
Na lei bosa sosoko (5:12-28)
1
Nina bosa ni holopangoti Paul
Tolughai a Paul, Silas* Silas Greek Silvanus - eruani na ahana Silas, ma Timothy, Gehegehedira 17:1
ighai tai gegere vanighau gatu, ighau rana vure taluutuni Thessalonica. Ighau anina vure a God Tamada maia Lord Jesus Christ:
Ighai tai kokoeliulivuti vania God ge ke vaheghau na sonihalavu mana mabo.
Na voladira maia didira na taluutuni na vure ni Thessalonica
Ighai tai holoutoa haia God vanighau ighau udolu, maia ai bosa kaleghau ta nimami na kokoeliulivuti, na pukuna tai ghanaghana olia haia tana matana God Tamada ivei tau nei na lei totobo uto na pukuna tau taluutunia Jesus, mi vei tau nea na lutu laga ge kau hangara rana vure na pukuna nimiu na dolo vania God, maia ivei te vagha a nimiu na pitudila te ngasi itatana dida Lord Jesus Christ.
Ghau rana taluutuni, ighai tai ghilalaa a God te dolovighau me vilighau ge kau nina vure. Ighai tai ghilala te utuni na pukuna tana bona tai tughunitatea vanighau na Rongorongo Uto, mai mua tughunia na bosa vamua. Taho, ai tatea vanighau ghua nia nina maana na Tarunga Tabu. Mau ghilala tua tai taluutunia sughua na Rongorongo Uto tai tughunitatea vanighau, na pukuna ighau tau righi kalei mau ghilalai nimami na nilabu te maemane tana bona tai kabukolughau ge kai hangaghau. Ighau tau taonighi na lei nilabu tai talutatei vanighau, maia tana nilabuna dida na Lord, ma sakai vamua tau topoi na lei vahola me vahaghitailighau, ighau tau lavipangotia na Rongorongo uto nia na rivurivu te mai tatana na Tarunga Tabu. Gehegehedira 17:5-9 Me vagha keri ke ighau tau talunilabu vanira rana lei tinoni taluutuni tana bubulo i Macedonia mi Achaia. Achaia eruani na ahana Greece Na rongorongona dida na Lord te rughuhoru mai itamiu me va horavia i Macedonia mi Achaia, mana rongorongona mana ladana ghua a nimiu na taluutuni itatana God te saopoi na lei komu. Me vagha keri ke, me taho ghua na hava iga te ghoi manana na bosaana kai bosaa vanighau gatu, na pukuna na lei vure kiri tara tutugughai, ivei tau nea na lavipangotiamami mana talugoniamami tana bona tai gatu kaoghau, maia ghua tau nighi murilio mau sanighi na lei titinoni tau taluutunighi, mau taluutunia mau lutu vania God te utuni maia te vola. 10 Mara tutugughai ghua, ge au pitudilaa na bona na dalena God ke horu mai kokou. Aeni a Jesus Christ, God te tughuru vaghini olia tana mate. Jesus ke vavolaghita ta nina rutu mana totoro a God tana lei bongi sosoko.

*1:1 Silas Greek Silvanus - eruani na ahana Silas

1:1 Gehegehedira 17:1

1:6 Gehegehedira 17:5-9

1:7 Achaia eruani na ahana Greece