2
Nina lutu a Paul i Thessalonica
Ghau rana taluutuni, ighau heghemiu tau ghilalaa tua a nimami na kao gatu itamiu ka, te mua mangoli lee. Ighau tau ghilalaa tana bona tai ghahaghai mua i Philippi, ivei tara nea na nighai ghighirou mana bosa dikalamami, vaho ge ai gatu itamiu i Thessalonica. Sakai vamua te sule na ghighirou iga, dida na God te patupatughai ge kai tughunitatea vanighau na rongorongo uto te butu mai tatana God. Gehegehedira 16:19-24; 17:1-9 Tana bona tai tughunitatea eni, tai loghoa na ghanaghana maemane, mai mua tabotabo ge kai liupegoghau nia. Taho, ighai tai kokoe haia te vagha God te liona ge kai ghaghua iga, na pukuna gaia te ghilalaa te manamami sughua ge kai tughunitatea na Rongorongo uto. Mi tana bona tai kokoe, ai mua nei na lei totobo ge ke liuliogha tana tinoni, ighai tai taonighi vamua na hava te liona God te righi kalei tua na liomami. Ighau tau ghilalaa utoa tai mua mai ge kai mamimami ghau nia na kokoe, pa kai bosai na lei bosa ke vatia na halautu ge kai lavikehai tamiu a nimiu na lei totobo uto. Taho, God te ghilalaghai so! Ai mua tabotabo ge kai lavia na holouto itatana siki sakai, pa itamiu ighau, pa itadira ghua na balu tinoni. E utuni ighai nina na manevetena sughua Christ, ma kai tangomana ge kai nongighi na lei totobo subo itamiu. Hauva, mai mua nea te vagha, ai lio mabo vamua tana bona tai kabukolughau te vagha na vinekama te righitaonira na lei dalena. Na pukuna a nimami na dolo va itamiu te sule ngangata, ighai tai gonidila ge kai tuvalia ghua na volamami itamiu, te vaghaa na Rongorongo Uto nina God.
Ghau rana taluutuni, tau ghilala tua ivei tai nea na lutu laga mana vadangitai! Tai lutu haia tana bongi mana dani, ge kau bei nia ghaghua gea na hava kai ghania tana bona kai tughunia vanighau na Rongorongo Uto te mai tatana God. 10 Ighau tau ghilalaa, ma God ghua te ghilalaa, tana bona tai kabukolughau, na nilabumami mana gehegehemami va itamiu te maemane me uto. Taho siki sakai ke tangomana ge ke hurughai nia tai nei na lei totobo te dika. 11 Au ghilalaa tua ivei tai nea na hangaana nia sopa sakai tamiu te vaghaa na tamadira te hangara na lei puku ni dalena. 12 Ighai tai kokoe patupatughau, mai kokoe togholuvughau, mai kurutighau ge kau kabu maemane tana vola te liona God, na pukuna God te hologhau ge kau lavia na vola ilokani nina kinakabu mana rongoragha.
13 Ma eni ghua sakai na ghanaghana ivei te ghaghua ge ai holoutoa haia God. Tana bona tai lavia vanighau gatu nina rongorongo God ke, au rongovia mau lavipangotia te mua vaghaa na rongorongo ni tinoni, ma nina rongorongo sughua a God. E utuni, God te lutu sughua itamiu ighau tau taluutunia nina rongorongo, ge ke hangaghau ge kau kabu maemane. 14 Ghau rana taluutuni, na lei totobo te kaleghau iani te vaghai ghua na lei totobo te kalera na lei tinoni taluutuni nina God tana bubulo i Judea. Gaira rana Jew tara vahaghitailira mara nira ghighirou, me vaghaa ghua ighau, na ghamiu na komukolu mana lei kulamiu tara neghau iga. Gehegehedira 17:5 15 Gaira rana Jew tara matera tua na lei prophet idania, mara matea ghua Jesus dida na Lord, mi taeni tara nighai ghighirou mara vahaghitailighai ighai. God te rutu ngangata vanira na pukuna tara nei na lei totobo dika! Tara nira ghighirou na lei vure soko, Gehegehedira 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12 16 na pukuna tara tabotabo ghua ge kara betoghai ge kai bei tughunia gea na Rongorongo Uto vanira gaira tara mua Jew, mana rongorongo te uto a God ke vahera na vola maurihali. Mi tana gehegehe eni, e mai sara tana sosokoni na lei paludira tara nei haia, mi taeni nina rutu God te dutu ni horu mai vuvungadira.
Nina ghanaghana Paul ge ke ghoi va kaora
17 Ghau rana taluutuni, tana bona tai tona sanighau tana pile bona te padi, na pukuna balu vure tara tivaghai, ighai tai sanighau tana huli, me liomami ngangata ge kai ghoi righighau ma kai kabukolughau! 18 Ai liona ge kai ghoi oli gatu so itamiu. Inau heghegu erua pe tolu tua na tughuru ni tabotabo ge ku gatu righighau, hauva ma Satan te pungisighai. 19 Tana bona Jesus ke oli mai, ai ghilala ge kau tughuru ngasi ta nimiu taluutuni. Na pukuna keri, ighau te vaghaa nimami na rivurivu mana pitiulu tana bona ighita ka righia Jesus ke oli mai. 20 E utuni ighau a nimami na vatei talunagho mana rivurivu!

2:2 Gehegehedira 16:19-24; 17:1-9

2:14 Gehegehedira 17:5

2:15 Gehegehedira 9:23, 29; 13:45, 50; 14:2, 5, 19; 17:5, 13; 18:12