Vanira na Vure Taluutuni ni
Philippi
Na Tabu Paul te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Philippi na komu sule ilokana na bubulo i Macedonia, ma rana vure ni Rome tara vunaghi pungisia. Philippi na komu tana koukomu ni vure Greek ge a Paul te diki saravia me tughunitatea na Rongorongo Uto. Righia na buka Gehegehedira Na Lei Manevetena 16:11-40. Tana bona Paul te gerea na gegere eni, te kaukabu tana vale pipiti i Rome.
Paul te gerea na gegere eni na pukuna te liona rana taluutuni i Philippi ge kara ghanaghana me togotogo vania na heveilee tara nia vetena gatu ge hangaa. Ma Paul te liona ge patupatura ma kara tughuru ngasi tana didira na taluutuni keba na lei vata ni vahaghitaili te kalea Paul, te kalera.
Paul te bosara ghua ge kara righitaonia vanira na lei manetarai te pegopego. Balu na tinoni ni Jew tara bosa vanira rana taluutuni i Philippi, ke vagha kara liodira ge kara kabu maemane tana matana God ke, mara taonia mughua nina vetena Moses ma kara pahevaughilalara. Hauva Paul te bosa vanira te mua utuni ge kara taonighi mughua nina vetena na vure Jew. Me bosara tara tughuru ngasi vania nina dolo God vanira, mana pukuna tara taluutunia Jesus ke, tara kabu sakai sonikolua.
Sakai na ghanaghana te mava ilokana na gegere eni, na halautu ge ka kabu togotogo talau. Paul te bosa vanira, na pukuna te kabu uto sakai sonikolua Christ, te togotogo nia na hava te kalea ta nina vola.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Bosa holopangoti mana kokoeliulivuti Paul (1:1-11)
Paul te tutugu nia nina kaukabu tana vale pipiti (1:12-30)
Nia rivurivu na lutu koukolu taonia Christ (2:1-18)
Na rongorongo nia Timothy ma Epaphroditus (2:19-30)
Te taluutunia Jesus vamua, ke gonia na tinoni ke maemane tana matana God (3:1-4:9)
Nina holouto a Paul tana lei heveilee (4:10-20)
Nina bosa sosoko a Paul (4:21-23)
1
Nina bosa holopangoti mana kokoeliulivuti Paul
Iroghai Paul ma Timothy nina seka Jesus Christ. Toro gerea na gegere eni vanighau ighau na lei nina tinoni a God tau ghahaghau i Philippi, ma gaira rahei tara hulighau, ma nimiu na tinoni hahanga. Gehegehedira 16:12 Toro kokoeliulivuti vania God tamada maia Jesus Christ dida na Lord, koro vaheghau na sonihalavu mana mabo.
Tana lei bona ni bongi tu ghanaghanaghau, inau tu holoutoa nigua na God, mi tana bona inau tu kokoeliulivuti vanighau ta God, tu rivurivu na pukuna ighau tau lutu koukolu itagua tana ladavaghiniana na Rongorongo Uto, tana vuivunina nimiu na taluutuni me sara sono itaeni. Mi nau tu ghilala tua, na lutu uto God te vuivunighi ilokamiu ge ke sokoi tana bongi ke oli mai ga a Jesus Christ.
E uto mete maemane vaniu ge u togotogo mu holoutoa God vanighau udolu, na pukuna inau tu dolovighau nia na tobagu. Mi ghita koukolu ta tuvalia nina sonihalavu God, tana bona tu ghahau tana vale pipiti maia tana bona tu tughuru kakai vania na utuni mu ladavaghinia na rongorongo uto. Ma God te ghilala utunia so ivei tu nea na ghanaghanamiu mana doloviamiu, te vagha Jesus Christ te dolovighau.
Mi nau tu kokoeliulivutighau ge a nimiu na veidolovi ke tona haliu me ke au va, me ke totoloa nimiu na manaha mana ghilala na hava te uto 10 keri ge kau tangomana ge au vilia na hava te puku ni maemane. Vaho ge kau kabu marabu tana tobamiu polo ke oli mai a Christ. 11 Jesus Christ ke vonughighi na volamiu nighi na lei nilabu te uto. Keri ge na lei tinoni kara vaevanei nimiu na gehegehe uto mete maemane, mara holohabaa mara ghanaghana mavaa mara nia kikinima God.
Paul te togotogo tara ladavaghinia Christ
12 Ighau rana taluutuni, inau tu liomiu ge kau ghilala utoi na lei totobo te kaleu te hahanga ni ladavaghiniana na Rongorongo Uto. 13 Ma gaira udolu iani kolura ghua rana malaghai righitaoni tana vale ni vunaghi haba, tara ghilalaa tara pitiu na pukuna tu lutu vania Christ. Gehegehedira 28:30 14 Mana pukuna nigua na kabu tana vale pipiti, e subo itadira na vure taluutuni a Lord te vahera na liosakai ge ra tangomana na tughunitateana na bosana God, sakai vamua tara mataghu.
15 Mana balu sughua tara ladavaghinia Christ, nia na lio ni ghaghana mana hughuhughu pungisiu, mana balu tara ladavaghinia Christ nia na lio te marabu mete utuni. 16 Ma gaira tara ladavaghi na pukuna tara doloviu mara ghilalaa Lord te niu vetena mai iani ge ku righitaoni utoa na Rongorongo Uto. 17 Hauvaa rahei tara ghaghana mara ladavaghinia tua Christ, tara mua nea nia na lio uto mana lutu kaekage. Agaira ini tara nia ladavaghi vanira heghedira nia na nilabu te vaghiliu, tara ghanaghana ge kara vahaghitailiu tana bona tu kabu tana vale pipiti. 18 Ke ghaghua iga pe ke taho ta didira na ghanaghana ni ladavaghi, ke uto pe ke mua uto ke, mana puku ni ghanaghana te ghaha iga, tara ladavaghinia na Rongorongo Uto nina Jesus Christ te tona haliu so, mana pukuna eni tu nia togotogo mu nia rivurivu haia. 19 Mana pukuna inau tu ghilala tau kokoeliulivutiu ma nina tarunga a Jesus Christ ke hangau, ge ke neu mu ku rughuhoru.
Na volana Paul vania Christ
20 Mi nau tu kabu so ta nigua na ghanaghana te mava mana ghanaghanadila ge ku mua gonia tua siki totobo ku nia maa tana matana God. Mu ku nia liosakai vaso na tughunitateana a Christ te vagha tu nea tua tana bona te padi. Tu nia kikinima Christ nia na hava tu gonia ke vagha ku vola puku mate. 21 Mi nau ke, na volagu te vania Christ, me vagha ku mate ke, te uto au va na pukuna ku kabu kolua Christ. 22 Ma ge ku vola ke, ma keri vaho ke vangagha me ke laga va na lutu vaniana Christ. Mu mua ghilala kalea ivei sughua na uto iga. 23 Mi nau tu ghanaghana ruarua nigua itadira, ra rua na ghanaghana raini, tana balu bona inau tu liona ge ku va kabu kolu itatana Christ, ma sogea agaia eni na ghanaghana ke uto vaniu. 24 Me uto vanighau sughua na pukuna inau tu vola so mu ku hangaghau. 25 Mi nau tu ghana ruarua iga na liogu. Keri ke, mu ku nia tona haliu na lutu koluamiu ge kau totolo ta nimiu ghilala ni lutu ma kau nia togotogo nimiu na taluutuni. 26 Mi tana bona ku ghoi oli mai itamiu, kau holohabaa Jesus Christ na pukuna na hava Christ te nei sokoi vaniu tua.
Paul te bosa patupatura rana taluutuni i Philippi
27 Mana hava tua te kaleu ke, mi ghau kau kabu taonighi vaso te manana na Rongorongo Utona Christ. Mi kakeri te ghaghua iga ke, mu ku ghoi mai righighau puku rongovighau vamua ke, mu ku ghilala tua tau nia tughuru ngasi sakai na ghanaghana i levu mi levu, mau lutu laga koukolu ge au righitaoni utoa na hava na Rongorongo Uto te nia tarai. 28 Kau bei taladira gea ghamiu levunimate ma kara lavi mataghuniamiu. Ma kau tatea vanira na vaughilala, ge God ke haurakera ikise, hauvaa ke vavolaghau. 29 Ighau kau ghilala ge God te vilighau ge au taluutunia Christ, ma God ghua te lubatighau ge kau vahaghitaili koukolu itatana gaia. 30 Tana bona inau tu kabu koukolughau, ge au ghilala utou tua ge inau tu nia kabu vahaghitaili na pukuna inau tu taonia Christ, mau ghilalau sono tu ghahau tana ghobuna na vahola itaeni. Mi ghau tau nia kabu vahaghitaili ghua na pukuna ighau tau taonia Christ. Gehegehedira 16:19-40

1:1 Gehegehedira 16:12

1:13 Gehegehedira 28:30

1:30 Gehegehedira 16:19-40