2
Nia rivurivu na lutu koukolu ta Christ
Na pukuna tau sakai sonikolu ta Christ, gaia ke patupatughau, ma nina dolo te togholuvughau. Na Tarunga Tabu te kabu veidolovi kolughau, ma Christ te liouto vanighau me veiarovi vanighau so. Keri ke, mau neu ge u nia togotogo tana tobagu a nimiu na lutu sakai sonikolu vania sopa sakai itamiu. Kau sopa veidolovi ma kau nia lutu koukolu sakai vamua na toba ma sakai vamua na ghanaghana. Kau bei vangapaitu. Ma kau bei nera gea arahei ge kara talumavaghau. Kau talumurighau, ma kau ghanaghana mavara rana keha vulegho ighoe heghemu. Kau bei ghanaghanaghau heghemiu gea mana hava ke liomiu ge kau gonighi, mo ko ghanaghana utora rana keha ghua, maia na hava tara lutua ge kau hangara.
Kau volaa te vagha Christ
Na nilabumiu mana ghanaghanamiu ke vagha gaia Jesus Christ:
Sakai ghua manaa gaia te God,
Me mua nia kukuruti me mua tabe ngasilia nina na maana ge ke va nia kaekage a God.
Hauvaa Jesus te taluhorua nina na rongoragha mana maana
agaia te talumuria heghena
me mai vagha na seka
me sivuragha vagha na tinoni.
Mi ta nina sivuragha tinoni, agaia te talupilea heghena
haba va te mate vagha na tinoni hahi tana ghaivavala.
Mana pukuna eni, God te tughuruvaghinia me taludatoa va tana malei haba i kokou,
Me vahea na aha te vulei na lei aha soko.
10 God te nea keri, ge rana lei tinoni soko kara tualaghi tuturu ge ra talumavaa na ahana Jesus,
arahei tara kabu i kokou mi pari, mi Betidalo.
11 Mana lei vure soko kara tughunitatea gaia Jesus Christ a Lord.
Aeni te lada itatana ge ra holohabaa God Tamada. Isaiah 45:23 (LXX)
Na kabu maemane
12 Ghau rana taluutuni, na pukuna raini, ighau tau taoni maemane haliua so a nigua na lei bosa ni tarai tana bona tu kabukolughau. Mi taeni inau tu ghaha kehau, mi ghau kau righitaoni ngangataghau ge kau gonighi anina na lutu God tana volamiu. Kau taonia mughua God nia na mataghu mana kikinima, ma kau gonighi na hava te manana arahei God te vavolara. 13 Ighau tau tangomana ge au gonighi na lei totobo raeni, na pukuna God te lutu i lokamiu, me va heghau na ghanaghana ni taoniana gaia, mana maana ni goniani na hava te liona gaia.
14 Kau bei nighi koepasa ma kau hughuhughu na lei totobo tau gonighi, 15 keri ge siki tinoni ke bei hurughau nia gea siki bosa. Kau kabu marabu ma kau kabu kaekage vaghara na lei dalena God, tana maramana te pungi mete vonughia na kabu vaghiliu me dikalara na vure. Kau lubatia na volamiu ge ke marara vanira, ge ke vaghara na lei veitughu tana bongi, Eruani Vetena 32:5 16 tana bona kau tughunilada na Rongorongo Uto vania na vola kasila. Keri ge ke pulohi mai Christ, inau ku nia talunagho tu lutu laga ma nigua na lutu te mua totobo lee.
17 Ma sughua va, nimiu na lutu maemane vania Christ ma nimiu na taluutuni te vagha na sukaghi ge kau gonia vania God. Keba God te liona ge ku mate vanighau, na volagu ke vagha na sukaghi ge kara talu kolua nimiu na sukaghi. Ke vagha keri ke, inau ku togotogo, mu ku rivurivu koukolu itamiu ighau udolu. 18 Te vagha keri, ighau kau togotogo ma kau rivurivu koukoluu.
Paul te ghanaghana dilaa Timothy
19 Ge ke ba liuliona Lord Jesus ke, mi geva pile bona so inau tu ghanaghanadila ge ku nia vetena vanighau gatu a Timothy. Mi tana bona ke pulohi mai ke, agaia ke neu ge ku togotogo nia na hava ke bosai vaniu nia na hava ivei tau ghaghua itaeni. 20 U mua ghilala itaeni siki sakai ke vaghaa Timothy, te ghanaghana mavaghau maia tau kabu uto pe taho. 21 Agaira udolu tara ghanaghanara heghedira mara mua ghanaghana mavaa na hava te uto vania Jesus Christ. 22 Hauvaa, mau ghilala tua a Timothy te uto mete liopapara, na pukuna te hangau inau na tughunitateana na Rongorongo Uto, te vagha na dale te lutu kolua tamana. 23 Tana bona ku ghilala pukua na hava ke kaleu iani, inau tu ghanaghana na nia vetena minamina vanighau gatu. 24 Inau tu puku ni ghanaghana kodo ta Lord ge ku mai heghegu na righitaoniamiu.
Paul te ghanaghana mavaa Epaphroditus
25 Tana bona ni aho eni, inau tu ghanaghana na nia vetena oli vanighau gatu Epaphroditus. Agaia na puku ni tamahoghoni te puku ni lutu maemane mete vagha na malaghai te lagalaga me hahanga tana lei totobo soko. Agaia nimua na tinoni hola bosa ke hangau ta nigua na vahola. 26 Mi taeni nau tu ghoi nia vetena oli vanigho gatu, ma gaia te liona ngangata na righiamiu na pukuna agaia te dikalio na pukuna tau rongovia gaia te vahaghi. 27 Me utuni sughua agaia te vahaghi, me dutu ni mate. Hauva ma God te arovia gaia me vagha ghua inau, ge ku mua rughu potaa na puku ni vahaghitaili keri. 28 Me vagha keri ke, ge liogu ngangata tua na nia vetena oli vanighau gatu, mu ghilala kau nia togotogo na righiana me ke mamala a nigua na righitaoni itatana. 29 Kau holopangotia nia na dolo, nia na rivurivu. Ma kau ghanaghana mavaa na tinoni te vagha gaia, 30 na pukuna te dutu ni mate tana bona te lutu vania Christ. Agaia te mua ghanaghana mava nia na volana, me tabotabo na lutuani na lei totobo tau mua tangomana na lutuani, na lei totobo kau mua lutui, na pukuna tau kabu sagau.

2:11 Isaiah 45:23 (LXX)

2:15 Eruani Vetena 32:5