3
A Lord Jesus ke ghoi oli mai
Ighau rana taluutuni tu dolovighau, aeni eruani na gegere vanighau ilokani na lei gegere. Inau tu bosatatei na balu totobo tau ghilalai tua, keri ge ku patupatughau ge ke maemanei na ghanaghanamiu. E liogu ge kau ghoi ghanaghana olighi ma kau ghilala utoi na hava tara bosadilai na lei prophet tabu idania, maia na hava te bosai na dida Lord mana Vavola, na lei totobo kiri nimiu na lei manevetena tara ladavaghinighi vanighau tua.
Na ghanaghana mava tu liona ge kau ghilala utoa ke, tana bongi sosoko, na balu tinoni tara taonighi na ghanaghana ni hulidira, kara mai ma kara kiahaghinia na utuni. Jude 1:18 Gaira kara bosa, “?Jesus te nia baubahu na oliana mai, ke ghagua iga pe ke taho? ?Na hava na pukuna ge ka taluutunia ke oli mai? Rana kukuada tara mate tua, me taho siki totobo ke tughu tana bona ni vuhaana mai na maramana me sara gatu tua itaeni!” Arahei tara bosa te vagha, te liodira ge kara nia ponolio idania mai tua gaia God te gonia na maramana mana parako nia na bosa ni mangana vamua. Gaia te vilivoka na pari mana beti, me lavidatoa mai na pari itatana na beti. Vuivuni 1:6-9 Imurina, God te durakea ghua na maramana nia na beti tana lualua te sule ngangata. Vuivuni 7:11 Ma God te arevaghinia tua na parako mana pari, ge koro ghahara ritini na bongi ke mai ge ke durakera tana lake. Tana bona keri, gaia ke detera na lei tinoni soko, me ke durakera rana vure tara mua taonia gaia.
Ighau rana taluutuni tu dolovighau, kau bei ponolio gea: sakai na dani ke, te vagha a sakai na togha ni niulu itatana God, ma sakai na togha ni niulu ke, te vagha sakai na dani vamua. Buka Linge 90:4 Ma Lord ke mua kise ta nina oli mai te vagha te nia baubahu, ke vagha na balu kara ba ghanaghana. Taho! E kabu rurughu na pukuna ighau. Gaia te mua liona siki sakai tamiu ge ke sivi me ke tagha, ma gaia te nia hevea na bona ge ke tughulio iga. 10 Taho siki sakai te ghilala tua na bona na tinoni gito ke mai. Te vagha ghua ighita ka mua ghilala na bongi ke oli mai ga Lord. Tana bongi keri, ke sule ngangata na tagumu, mana parako ke taghalaghinia, ma God ke durakera na aho, mana vula, mana lei veitughu tana lake, mana maramana mana lei totobo ilokana kara pisu.* ... mana maramana mana lei totobo ilokana kara pisu Balu na gegere haulaghi ni Eruani Peter te bosaa,ma God te righia na maramana mana lei totobo ilokana kara gonidilara ge ke detera.Righia Matthew 24:43; Luke 12:39: 1 Thessalonica 5:2; Na Livu 21:1
11 Na pukuna God ke durakei sughua na lei totobo soko, keri ge kau ghanaghana utoa na vola tau ghahaghau iga. Kau kabu maemane mughua ma kau nea na hava God te liona tana volamiu. 12 Mi tana bona tau pitua na bongi God ke mai, kau lutu laga keri ge na bongi ke mina mai. Tana bongi keri God ke kerea na parako mana pari, mana aho, mana vula, mana lei veitughu kara taghalaghinira tana lapilapi ni lake. 13 Hauva mi ighita ka pitudilaa va na parako mana pari vaolu te nia baubahu tua God. Mana lei tinoni soko kara ghahara iga, kara kabu maemane kolua God. Isaiah 65:17; 66:22; Na Livu 21:1
14 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, kau tabotabo ngangata ge kau kabu tana vola te marabu me maemane, na pukuna tau pitudilaa ge ke kale na lei totobo raini. Ma kau kabu mabo kolua God. 15 Bei ponoliona, na hava na pukuna Lord ge kabu rurughu me pitu na pukuna gaia te liona ge ke vavolara rahei kara tughulio. Aeni te vagha ge gerei tua a kulada ta dolovia, a Paul, tana manaha God te vahea. 16 Gaia te nighi tarai tana lei nina gegere udolu. Balu nina talu ni kokoe ilokani te vahola na ghilalaani, ma gaira na balu tinoni tara mua loghoa na manaha mara loghoa na taluutuni te lugu ke, tara ririui na ghanaghanani na hava Paul te gerei ilokani nina gegere, te vaghai ghua tara nei tana Gegere tabu. Mana pukuna tara nei te vagha keri ke, ma God ke durakera.
Na kokoe sosoko ta Peter
17 Ighau rana taluutuni tu dolovighau, na pukuna tau ghilalai tua raini, kau righitaoniutoghau heghemiu, keri ge rana diu vetena kara mua pegoghau ma kara hulighau nia didira na tarai sorisori. Ke vagha kau taonira ke, igeva kau vuivuni ni ghanaghana ruarua ma kau sivilaghinia nimiu na tughuru ngasi tana taluutuni. 18 Kau totolo haia tana sonihalavu mana ghanaghana manaha ta dida Lord mana vavola a Jesus Christ.
Ighita ka holohabaa ma ka vahea na rongoragha mana lada itaeni maia ke va me va! Amen.

3:3 Jude 1:18

3:5 Vuivuni 1:6-9

3:6 Vuivuni 7:11

3:8 Buka Linge 90:4

*3:10 ... mana maramana mana lei totobo ilokana kara pisu Balu na gegere haulaghi ni Eruani Peter te bosaa,ma God te righia na maramana mana lei totobo ilokana kara gonidilara ge ke detera.Righia Matthew 24:43; Luke 12:39: 1 Thessalonica 5:2; Na Livu 21:1

3:13 Isaiah 65:17; 66:22; Na Livu 21:1