2
Na lei manetarai sorisori
Idania na balu prophet sorisori ighobudira na lei vure ni Israel. Me te vagha ghua, na balu manetarai sorisori kara mai ghua ighobumiu. Agaira kara bosaa na hava tara taraighau nia te utuni, hauvaa didira na tarai geva kara durakei didira na taluutuni rahei tara taonira. Na manetarai sorisori kara nia hughu na vunaghida Jesus, sakai vamua te mate ge tatavahalera tana hahi. Mana pukuna tara gonighi te vaghai, e mua hau God ke vahera na totoro sule ngangata. E subo rana taluutuni kara taonighi didira na lei kabalaghi, mana pukuna keri ge rana vure keha kara bosa dikalaa na puku ni tarai vania na halautu ni taluutuni. Mana pukuna gaira na vangapaitu, kara vuhai na lei didira tutugu sorisori ma ge kara holai nimiu na lologho. Ma God te detera tua idania me ke gonidilaa na toroadira.
Ighita ta ghilala God ke torora na pukuna gaia te mua arovira rana lei angel tana bona tara palugha idania. Me nira peta horu mai tana betidalo, mara pitira tana lei vatuluma te pui loloho, polo ke sara na bongi ni dete. Mi tana bona Noah te vola mua idania, God te mua arovira tana maramana haulaghi, me durakea na maramana udolu nia na lualua te sule ngangata. Hauva te vavolara vamua a Noah ma gaira ra vitu na tinoni ta nina binaboli, na pukuna Noah te diki bosa tatea vanira rana vure dika ni maramana ge kara taonia nina nilabu maemane God. Vuivuni 6:1—7:24 Mi murina idania ghua, God te torora rana vure eni ra rua na komu, Sodom mi Gomorrah. Te matera nia na lake, ge ke talutatera na lei tinoni udolu na hava ke kale itadira rahei tara diua God. Vuivuni 19:24 Mi naghona God te kerea Sodom, gaia te vavolaa Lot, na pukuna gaia sakai na tinoni maemane, te dikalio ngangata na pukuna rana vure i Sodom tara gonighi na lei kabalaghi mana lei nilabu dika. Vuivuni 19:1-6 Eo, agaia na tinoni maemane, tughu bongi gaia te nighi dikalio tana tobana nia na lei nilabu hahi te righighi me rongovighi. Keri vaho ge ka ghilala ge God te ghilala me ke vavolara nina tinoni tana bona na lei vahola ke kalera. Me ke va vahaghitailira sughua rana tangohahi te vuivuni taeni polo ke sara tana bongi ni dete, 10 haba vaa rahei tara taonighi didira ghanaghana ni huli, mara nia sika nina maana God.
Rana manetarai sorisori tara mua matagu ge kara gonighi na lei gehegehe dika, ma gaira rana vure talunagho. Mara koengelea mara mua nia kikinima nina rongoragha Lord ikokou. 11 Sakai vamua rana lei angel tara loghoa na maana mara laga va itadira rana manetarai sorisori, tara mua detehorura tana matana God.
12 Rana manetarai sorisori raini ke, e vaghara na maumanu asi tara mua ghanaghana na hava tara gonighi, mara taonighi vamua na hava na lei hulidira te lioni. Na lei maumanu asi tara vahura ge rana vure kara lotira ma kara matera. Rana manetarai sorisori tara koengelei na lei totobo tara mua ghilala utoi, keri ge God ke va matera te vaghara rana vure tara matera na lei maumanu asi. 13 Na tabani na lei tangohahi tara nei ke, God ke vahaghitailira na pukuna tara va nera rana vure keha ge kara vahaghitaili. Gaira te liodira ge kara nongira na vaukolu tana dani ge kara gonighi na lei nilabu dika. Gaira te vaghara na meto te kau tana tivi me ke mua ghoi tokeha, maia ghua te vaghara na pae te kira tana hulimiu, rakiri te vaghai na voladira itadira na vure taluutuni. Tana bona tara vanga kolughau, ara togotogo na pukuna tara pegopegoghau. 14 Mi tana bona tara righira na lei vaivine, tara kene taonira ge kara kolikolura, mara mua beto ta didira na gehegehe hahi. Mara malolora rahei didira na taluutuni te labe, ge kara gehetighi ghua na lei nilabu dika kolura. Ma rana manetarai sorisori rakeri, tara ghilala utoa na halautu ni vangapaitu. Ma gaira udolu sarana nina vavaranga God. 15 Ara tona haliu sania na halautu te maemane, mara taonia na halautuna Balaam dalena Beor. Agaia te liona ngangata na tabana ta nina gehegehe hahi. 16 Hauva God te pasaa Balaam kolua nina donkey ni haehaghe nia na talama ni manga ni tinoni, me betoa na prophet ge ke bei gonia na totobo te bule. Buka Iduidu 22:4-35
17 Rana lei manetarai sorisori raini ke tara mua hangara siki sakai. Agaira te vaghara na vulavula te mamaha, maia te vagha ghua na ghoghopa te ghurihia na ghuri me mua uha. God te gonidila ge ke talura tana pungi loloho i betidalo. 18 Mara nira tutugu talunagho heghedira, hauva na lei totobo tara bosai te taho iga na puku ni uto. Rana manetarai sorisori tara bosa te vagha keri ge kara malolora rahei tara tagiha tughulio vaso, mara sanira rana vure voo tara loghoa na lei nilabu dika raini. 19 Na manetarai sorisori tara bahura nia rana vure ge kara taonia na didira na tarai ke, kara tatavahale ge kara taonighi na ghanaghana ni hulidira. Hauva gaira heghedira te vaghara rana seka na pukuna na gehegehe dika tara gonighi kara vunaghi pungisira. Te vagha keri, siki tinoni ke taonia vamua na hava te vunaghi pungisia.* Sakai na talunilabu vania te vagha na mane te inu bulebule haia. Sakai vamua te liona ngangata ge ke betoa, ke vahola ngangata vania na pukuna te vagha na inu bulebule te vunaghi pungisia gaia. 20 Mi tana lei bona te padi rana manetarai sorisori tara ghilala Jesus Christ, dida Lord mana Vavola, keri ge ra sania tua na vola dika ni maramana eni. Hauva mi taeni, mara ghoi kabu pipiti so tana tangohahi, mana lei totobo raini te vunaghi pungisia na voladira. Na pukuna keri, mi taeni tara dika vanira haba vulea va ghua idania. 21 Te uto va vanira ge kara mua ghilala tua ivei kara ghaghua na kabu maemane, haba vulea va ge kara ghilala utoa, mara murisanighi mara mua taonighi na lei vetena te tabu God te vahera tua. 22 Tara nea te vagha erua na bosa liuliu manaha toro ghaghua, “Na kau ke ghoi olivia so me ghania na mumutana,” Manahana Solomon 26:11 mana “Na bolo te siu marabu tua ke ghoi olivia so na nenepa te uli tua iga.”

2:5 Vuivuni 6:17:24

2:6 Vuivuni 19:24

2:7 Vuivuni 19:1-6

2:16 Buka Iduidu 22:4-35

*2:19 Sakai na talunilabu vania te vagha na mane te inu bulebule haia. Sakai vamua te liona ngangata ge ke betoa, ke vahola ngangata vania na pukuna te vagha na inu bulebule te vunaghi pungisia gaia.

2:22 Manahana Solomon 26:11