Eruani na Gegere
Peter na Tabu
te Gerea
?Na Hava te Tughunia Igaa?
Peter, nina manevetena Jesus Christ, te gerea na gegere eni. Te gerea na gegere eni tana balu niulu imurina gaia te gerea na diki gegere. Gaia te gegere vanira na vure tara taluutuni, mara ghahara ilokani na balu bubulo rana vure ni Rome tara vunaghi pungisighi.
Peter te gerea na gegere eni na pukuna gaia te ghilala na lei manetarai sorisori kara mai gea ma kara pegopegora rana taluutuni. Peter te ghilala tua na mateana te dutu tua, ge liona ge ke patupatura rana taluutuni, ge kara taonia mughua haia na tarai te utuni te va mai ta God ma Jesus Christ. Peter te kurutira ge kara tughuru ngasi tana lei tarai tara rongovighi itadira rana manevetena na pukuna tara righia Jesus nia na matadira.
Sakai na tarai sorisori na balu tinoni tara bosaa ke, Jesus Christ ke mua oli mai. Peter te bosa lagaa tana gegere eni me ghagua na maiana Lord Jesus, ke kale mughua, sakai vamua ighita ka mua ghilala na bongi ke ghoi oli mai iga. Jesus ke mua oli mai mua na pukuna God te liona ge ke vavolara rahei tara mua lavikehai mua na palu tana voladira.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Nina bosa holopangoti Peter (1:1-2)
God te vilighita ge ka taonia na nilabu maemane (1:3-21)
Na lei manetarai sorisori (2:1-22)
A Lord Jesus ke ghoi oli mai (3:1-18)
1
Nina bosa holopangoti Peter
Inau Simon Peter, nina seka* Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua. mana manevetena Jesus Christ, tu gerea na gegere eni.
Inau tu gerea vanighau gatu, ighau tau tuvalia a sakai vamua na taluutuni ta loghoa. A Jesus Christ, a dida na God mana Vavola, te vaheghita udolu mai dida na taluutuni te uto ngangata na pukuna gaia te maemane. Inau tu kokoeliulivuti vania God ge ke vaheghau nina sonihalavu mana mabo te au va, na pukuna tau ghilala utoa mau ghilala Jesus dida na Lord.
God te vilighita ge ka taonia na nilabu maemane
Ta nina puku ni maana tabu God, Jesus te nighi hevei vanighita na lei totobo te manana vania na vola mana kabu maemane taonia na liona God. Gaia te vaheghita na lei totobo raini taonia dida ghilala utoana Jesus Christ. Gaia te hologhita taonia nina rongoragha mana maemane. Mana pukuna na lei totobo rakeri, gaia God te vaheghita nina lei baubahu te mava. Nia na lei baubahu raini, ighau kau tuvalia nina vola tabu Christ, ma kau soghasania na lei nilabu dika ni maramana te butu mai tana lei ghanaghana dika.
Mana pukuna Christ te nei rakiri vanighau, ge kau lutu laga ge kau totolo ta nimiu na taluutuni. Keri ke, nia nimiu na taluutuni kau lutu laga ma kau taonia na nilabu te maemane tana volamiu, ma eni te hulighau ge kau ghilala utoa God. Na ghilala utoana God, ke hulighau ge kau pilupilua na hulimiu ma eni ke hulighau va tana kabu rurughu, ma eni ke hulighau va tana kabu taoniana na volana God. Na kabu marabu ke hulighau va tana doloviadira rana tinoni taluutuni, mana ghanaghana sosoko, ighau kau loghoa na puku ni dolo vanira na lei tinoni soko.
Ma ge kau kabu taonighi raeni ke, na lei totobo raini kara totolo tana volamiu, ge kau ghilala utoa dida Lord Jesus Christ ge kau loghoa na vavanga tana volamiu ge ke hangaghau ma kau gonighi na lei totobo uto. Hauva, ma rahei tara mua talutatei na lei totobo uto tana voladira, te vaghara rahei tara mua vaevane uto para rorodo tana voladira, na pukuna tara nia ponolio God te va marabui tua na lei paludira.
10 Ighau rana taluutuni, kau bei gonia te vagha keri, ma kau lutu laga ge kau ghilala utoa aeni te utuni, God te hologhau me vilighau tua. Ge kau nei raeni ke, ma kau mua tumu keha itatana Lord. 11 Keri ke, God ke holopangoti togotogoghau ge kau rughuhaghe ta nina kinakabu te kasila dida Lord mana Vavolada a Jesus Christ.
Kau varongohia na Gegere Tabu
12 Sakai vamua tau ghilalai tua mau tughuru ngasi tana taluutuni te utuni, inau tu ghanaghana ge ku tona haliu so na talutateani vaniamiu na lei totobo raini. 13 Inau tu ghanaghana aeni te uto ge ku tona haliu na talutateani vaniamiu so na lei totobo raini tana bona tu vola mua, ge kau mua nighi ponolio. 14 Na pukuna dida Lord Jesus Christ te bosa tatavahalea vaniu ke mua daro bona mu ku mate sanighau. 15 Mi kakeri tea ke, ge ku ghoi lutu laga mu ku tughunitatei vanighau na lei totobo raini, ge kau ghanaghana kale utoi imurina ge ku mate.
16 Tana bona tai bosai vanighau nina na maana dida Lord Jesus Christ maia na maiana, tai mua vuhaa siki tutugu manaha. Taho! Tai vaevanea nia na puku ni matamami na rongoraghana mana ladana. 17 Ighai tai kabukolua Jesus tana ghotu tabu tana bona God te vahea mai na talumava mana rongoragha. Tana bona keri tai rongovia na talama ni mangana, te mai kokou, ma God, puku ni Haba, te ghaghua, “Aeni na puku ni dalegu, tu dolovia. Inau tu nia togotogo utuni sughua.” 18 Eo, tolughai tai rongovia na talama ni mangana te mai kokou tana bona tai kabukolu itatana tana ghotu te tabu. tolughai ... tana ghotu tabu Matthew 17:1-5; Mark 9:2-7; Luke 9:28-35 19 Mana pukuna keri, ge ai ghilala utoi na hava na lei prophet tara bosadilaa te utuni sughua. Te uto ge kau tabe ngasilia na hava tara gerei tua, na pukuna didira bosadila te vagha na bulu te marara tana bongi. Kau holopangotia didira bosadilaa polo ke sara mai a Christ. Na maiana te vagha na ghama ni dani mana nina marara ge ke va mararaa na tobamiu. 20 Na hava te mava ngangata ke, ighau kau ghilala utoa mughua didira lei bosadila na lei prophet tara gerei tana Gegere tabu, tara mua bosadilai taonia didira na ghanaghana heghedira. 21 Didira lei bosadila rana prophet te mua butu mai tana na ghanaghana ni tinoni. Taho! Na Tarunga Tabu te hulia na ghanaghanadira, ge kara nia kokoe na lei bosana God.

*1:1 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua.

1:18 tolughai ... tana ghotu tabu Matthew 17:1-5; Mark 9:2-7; Luke 9:28-35