5
Na lei tarai vanira rana huhuli mana lei garimane
Ighau rana mane huhuli tana lei holohoru, aeni na pile kokoe vanighau. Inau ghua sakai na mane huhuli mu righia ghua tana matagu nina vahaghitaili a Christ. Mi nau tu ghilala, tana bona Christ ke oli mai, inau ghua ku tuvalia nina rongoragha mana maana. Inau tu kurutighau, ge kau righitaoni utora nina ovu ni tinoni a God, arahei gaia te talura tana limamiu. Kau righitaonira te vagha na vatogha sheep. E mua na pukuna tara pilimuimurimiu nia. Taho! Kau hangara nia togotogo te vagha God te liona ge kau gonia. Bei hulira rana vure ni holohoru na pukuna tau lioni rongo. Kau hangara te vagha na pukuna tau liona. John 21:15-17 Bei hughutira rahei kau hulira, hauva kau tatea na nilabumiu te uto vanira ge kara taonia. Mi tana bona Christ, na vunaghi ni vatogha sheep ke oli mai, gaia ke vaheghau na taba te taho na sosokona. Aeni na tunuva ta nina rongoragha mana talumava.
Ighau rana garimane, kau holopangotighi didira na malei haba rana mane huhuli. Mi ghau udolu kau taluutuni ke, kau talumuri ma kau sopa hahanga i levu mi levu, na pukuna na Gegere Tabu te bosaa,
“God te tughuru pungisira rahei tara talunagho,
Hauva me vautora rahei tara talumuri.” Manahana Solomon 3:34
Keri ke, kau talumurighau heghemiu isarana nina maana God te sule ngangata, ma God ke talumavaghau tana bona te vilia tua. Matthew 23:12; Luke 14:11; 18:14 Kau vahea God nimiu na ghana ruarua, na pukuna gaia te pabeghau tana hava ke kaleghau. Kau righitaonighau tana tangohahi ma kau gonidila haia, na pukuna Satan, ghamiu na puku ni levunimate, te kenea haia na tinoni taluutuni ge ke dikalaa nina taluutuni. Satan te vagha na lion te nguru me kenea ahei ke ghania. Kau tughuru pungisia Satan, ma kau tughuru ngasi ta nimiu na taluutuni, na pukuna kau ghilalai na vata ni vahaghitaili te kaleghau, me kalera ghua rana lei kulamiu tana taluutuni tana maramana udolu. 10 Mi taeni tau vahaghitaili pile bona, mi murina God, te dolovighau haia, ke hangaghau. Gaia ke talugonighau me ke va bereghau, me ke patupatughau, me ke vaheghau na maana ge kau tughuru ngasi haia. God, te vonughia na sonihalavu, te holohagheghau va ta nina rongoragha te kasila, na pukuna ighau tau sakai sonikolu ta Jesus Christ. 11 God ke vunaghi pungisighi na lei totobo udolu ke va me va. Amen.
Anina bosa sosoko a Peter
12 Inau tu gerei tua na lei gegere kukulu raini, kolua nina hahanga a Silas. Gaia na kulada tana taluutuni mu ghilala gaia te varava ngasi. Na ghanaghanagu ge u gegere ke, tu liona ge ku patupatughau ta nimiu na taluutuni, mu ku bosa kalea vanighau na lei totobo tu gerea tana gegere eni te tatea nina sonihalavu a God te kabu itamiu. Sakai vamua siki totobo ke kaleghau, kau tughuru ngasi ta nina sonihalavu God. Gehegehedira 15:22, 40
13 Rana taluutuni iani Babylon* Babylon Balu mane manaha tara ghanaghana tana bona Peter te gerea Babylon na ghanaghana ilokana na komu sule Rome. , tara nia vetena vanighau gatu didira na holouto. A Mark, gaia te vagha na dalegu, te nia vetena nina holouto ghua. Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Colosse 4:10; Philemon 1:24
14 Holoutoghau heghemiu nia na nonginongi tabu. nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotira sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia so na nilabu ni nonginongi tabu.
Na mabo ke kabu itamiu, rahei ighau tau sakai sonikolua Christ.

5:2 John 21:15-17

5:5 Manahana Solomon 3:34

5:6 Matthew 23:12; Luke 14:11; 18:14

5:12 Gehegehedira 15:22, 40

*5:13 Babylon Balu mane manaha tara ghanaghana tana bona Peter te gerea Babylon na ghanaghana ilokana na komu sule Rome.

5:13 Gehegehedira 12:12, 25; 13:13; 15:37-39; Colosse 4:10; Philemon 1:24

5:14 nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotira sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia so na nilabu ni nonginongi tabu.