21
Jesus te tate vanira ra vitu na vaovarongo
Murina eni, Jesus te ghoi tate vanira nina vaovarongo tana kolokama ni beti i Galilee* Galilee Tana leu ni Greek - kolokama ni beti i Tiberius, eruani na ahana na kolokama ni beti i Galilee. . Te ghoi kale vagha eni. Ma Simon Peter, Thomas (tara vatua nia na baso Righia na rongorongo tana John 20:24 ), Nathaniel, te butu mai i Cana tana bubulo i Galilee, me rua na dalena Zebedee, me rua ghua itadira nina vaovarongo Jesus, tara savukolu iga. Ma Simon Peter te bosa vanira me ghaghua, “Inau ku va gehelau.” Luke 5:5
Ma gaira tara bosa tughu, “Ighai kai mai kolugho ghua.” Keri ge gaira tara gatu sapa tana tiola ni Jew, mara tona. Mi tana bongi udolu, tara mua lavia siki igha.
Mete roropo ghana, gaira tara vaevanea Jesus te tughuru lilighina na kolokama, hauva nina vaovarongo tara mua righi ghilalaa gaia Jesus. Keri ge huatira, “?Kulagu, au holaa siki igha, pe taho?”
Ra bosatughu vania, “E taho!”
Ma Jesus te bosa vanira, “Kau soni horua nimiu na vugho tana pala madolona na tiola ni Jew, ge kau holaa suboa na igha!” Ma gaira tara nea, me subo ngangata rana igha tara kau tana vugho mara mua tangomana na gora hagheana na vugho tana tiola. Luke 5:6
Agaia na vaovarongo a Jesus te dolovia te bosa vanira Peter me ghaghua, “Agaia Lord keri.” Tana bona Simon Peter te rongovia na bosa eni, gaia te virighia na ghobuna nia na pupulu, (na pukuna te tokeha ge vugho), me sogha horu tana beti ge olo longa. Gaira na balu vaovarongo tara longa so tana tiola, mara ghora na vugho te vonughia na igha. Tara mua hauvia na paritina, te dutuvia e lima hangavulu na ghoto vamua. Tara sara longa tua gaira, mara vaevanea na lake te piragovu tua, mana igha tara konokono ilokana. Mana berete ghua iga. 10 Ma Jesus te bosa vanira, “Kau holai mai na balu igha tau vaho vughoi.” 11 Ma Simon Peter te haehaghe ge gora longaa na vugho te vonughia na igha sule. Gaira tara vughoi sakai hangalatu me lima hangavulu tolu, hauvaa mana vugho te mua tarosi vaghua. 12 Ma Jesus te bosa vanira, “Kau mai, ma kau vanga.” E taho siki sakai tadira te liosakai na huatiana, “?Ahei ighoe?”, na pukuna gaira tara ghilala utunia tua gaia na Lord. 13 Ma Jesus te vaa, me lavia na berete me kutira nia, me nea ghua te vagha na igha.
14 Iani, e toluni na bona Jesus te tate heghena vanira nina vaovarongo, imurina te tughuru oli tana mate.
Jesus ma Peter
15 Murina tara vanga soko tua, Jesus te bosa vania Simon Peter me ghaghua, “?Simon, dalena John, o doloviu sughua vulera na balu raini?”
Peter te bosa tughu, “Eo, Lord, ighoe to ghilala inau tu dolovigho.”
Ma Jesus te bosa vania, “Ko kutira ra nigua na lei dalei sheep.”
16 Ma Jesus te ghoi huatia ghua, “?Simon, dalena John, o doloviu sughua?”
Ma Peter te bosa oli me ghaghua, “Eo, Lord. Ighoe to ghilala tua inau tu dolovigho.”
Ma Jesus te bosa vania, “Ko righitaonira nigua na lei sheep.”
17 E toluni na bona, Jesus te huatia, “?Simon, dalena John, o doloviu sughua?”
Ma Peter te dikalio na pukuna te tolu vaho tughuru ni huatiana Jesus, “?O doloviu sughua?”. Keri ge bosatughu vania, “Lord, to ghilalai na lei totobo soko. Ighoe to ghilaa tua inau tu dolovigho.”
Ma Jesus te ghaghua vania, “Ko righitaoni utora nigua na lei sheep. 18 Inau tu bosa utuni vanigho, tana bona ko vaolu ke, ighoe to kabegho heghemu, mo tona va ivei to liona. Hauvaa tana bona to tonikama mua ke, ighoe to nia hagalo na limamu mana keha te pitigho, me ke huligho va ivei to mua liona na vaa iga.” 19 Te bosaa te vagha eni, Jesus te tughunia vania Peter na vata ni mate ia geva ke kalea ge ke ladavaghinia God. Keri ge Jesus te bosa vania me ghaghua, “Ko taoniu.”
20 Peter te ririu, me vaevanea na vaovarongo Jesus te dolovia te tumurira. (Agaia keri te varava tana luhuna Jesus tana vanga nulavi me huatia, “?Lord, ahei itamami ke perogho?”) John 13:25 21 Tana bona Peter te righia gaia, ge huatia Jesus, “?Ma gaia eni Lord, ivei ke ghaghua?”
22 Jesus te bosa vania me ghaghua, “?Ge teke liogu ke ghahaa polo ku pulohi mai ke, mi vei te ghaghua itamua? Ko taoniu!” 23 Mana tutugu eni te talao ighobudira rana taluutuni, ge gaia na vaovarongo eni ke mua ghoi mate. Hauvaa me mua bosa Jesus ke, ge ke mu mate, me bosa vamua, “Ge teke liogu ke ghahaa polo ku pulohi mai ke, mi vei te ghaghua itamiu.”
24 Aeni gaia na vaovarongo te bosa tatei na lei totobo raini, ma gaia ghua te gere horui. Mi ghai udolu tai ghilalaa anina na tutugu te maemane me utuni sughua.
25 E subo ngangata na lei totobo te gonighi a Jesus. Ke vagha kara sopa gere horu udolui sopa sakai, mi nau tu ghilala na maramana udolu ke mua manana na lei buka kara gerei.

*21:1 Galilee Tana leu ni Greek - kolokama ni beti i Tiberius, eruani na ahana na kolokama ni beti i Galilee.

21:2 Righia na rongorongo tana John 20:24

21:3 Luke 5:5

21:6 Luke 5:6

21:20 John 13:25