15
Na vaukolu sule i Jerusalem
Balu tinoni ni Judea tara sara mai Antioch mara vuivuni ni taraiadira rana taluutuni mara ghaghua, “Kau mua pahevaughilala te vaghaa nina vetena Moses te bosa vanighita ke, ma God ke mua vavolaghau.” Buka Vetena 12:3 Paul ma Barnabas toro mua taonira moro hughuhughu kolura. Na holohoru Antioch te vilira na balu mane itadira ge kara va righira na lei manevetena mana lei mane kamanagho i Jerusalem nia na ghanaghana eni. Mana holohoru te nira vetena tona, mara liu haghe tana lei bubulo i Phoenicia mi Samaria, mara tughunia te vaghaa gaira rana mua Jew tara taonia God. Mana rongorongo eni tara rongovia gaira rana taluutuni mara nia togotogo sule ngangata.
Tana bona tara sara i Jerusalem, na holohoru udolu ma rana manevetena ma rana lei mane kamanagho tara holopangotira. Ma Paul ma Barnabas toro tughuni alaalai vanira na lei totobo God te nei vanira. Hauva mana balu Pharisee*E mua gaira udolu lei Pharisee tara lutu kikokiko, e subo tadira tara taluutunia Jesus mara nia kikinima God. Hauva mana nilabudira vamua te meto Jesus te koehorua nia. itadira tara taluutuni tara tughuru dato mara ghaghua, “Gaira rahei tara mua kema ni Israel ke, kau nera ma kara pahevaughilala mughua, ma kau taraira ge kara taonia nina na vetena Moses.”
Keri ge ra savukolu na lei manevetena mana lei mane kamanagho tana holohoru, ge kara dete ghanaghanana na ghanaghana eni. Murina tara nia kokoe ngangataa Peter te tughuru dato me ghaghua vanira, “Ghau na lei hoghogu tana taluutuni, ighau tau ghilala mai tua i lokana dida na ovu eni, gaia God te viliu mai tua ge ku nia tarai na Rongorongo Uto vanira rana mua Jew, ge kara rongovia ma kara taluutuni. Gehegehedira 10:1-43 Ma gaia God te ghilalai na ghanaghanadira gaira soko, te tatei vanira nina na liouto vanira rana mua Jew nia na headira na Tarunga Tabu, te vaghaa te heghita ghua ighita. Gehegehedira 2:4; 10:44 Me mua nea siki totobo ge ke keha itatada mi tadira gaira, agaia te talukehai ghua na paludira na pukuna gaira tara taluutunia gaia. 10 ?Keri mana hava na pukuna ge au lavi rutuna God? E mua uto ge kau nera na vure taluutuni ge kara taonighi nina lei vetena Moses, hughu na lei kukuada mi ghita ta mua tangomana na kabu taoniani. 11 Taho! Ighita ta taluutuni ma nia vola na sonihalavu nina Lord Jesus, te vaghaa ghua tara ghaghua iga gaira rana mua Jew.”
12 Mana ovu udolu tara todore. Tara rongovia a Barnabas ma Paul toro tutugui vanira na lei butuli mana lei vaughilala te nei God itadira vanira rana mua Jew. 13 I murina toro kokoe soko tua, James te bosa me ghaghua, “Ghau na lei hoghogu, kau rongoviu mai! 14 Simon Peter te bosa vanighita tua gaia God te diki tatea nina dolo vanira rana mua Jew me vilira balu ge kara nina vure. 15 Ma eni te kalei na bosadira na lei prophet te vaghaa tara gerei tana Gegere tabu -
16 “Gaia Lord te ghaghua, ‘I murina eni ku ghoi oli mai,
mu ku ghoi talugoni olia na kinakabuna David.
Mu ku ghoi kisu olia tana ravuna,
mu ku ghoi ngasi laghini olia tana malana.
17 Na pukuna eni na lei tinoni soko kara kene taoniu,
gaira raini rana mua Jew tu vilira kara nigua na vure.
18 Ma Lord te bosa, te tatei na lei totobo ini idania mai tua.’ ” Amos 9:11-12 (LXX)
19 “Vaghaa eni nigua na ghanaghana, ka bei lavibuleadira agaira itadira rana mua Jew tara tughulio mara taonia tua God. 20 E uto ge ka gerea na gegere ma ka bosa vanira ge kara bei ghania na vanga tara sukaghira nia na titinoni god, na pukuna na vanga keri te meto. Kara bei tangodika ma kara bei ghania gea na maumanu dodoko. Kara bei ghania na ghabu. Buka Rughuhoru 34:15-17; Buka Vetena 17:10-16; 18:6-23 21 Na pukuna nina lei vetena Moses, tara idumi alaalai mai tua idania i lokani na lei vale kokoeliulivuti ni Jew tana lei Sabbath mana lei bosana tara nighi tarai tana lei komu sule.”
Na gegere tara nia vetena vanira mua vure Jew tara taluutuni
22 Rana manevetena mana lei mane kamanagho kolura na vure holohoru udolu i Jerusalem tara padapada ge kara vilira balu mane itadira ma kara nira vetena va i Antioch kolura Paul ma Barnabas. Ma gaira tara vilira erua na mane - Judas tara holoa nia Barsabbas, ma Silas, rana mane raini gaira udolu rana taluutuni tara ghanaghana mavara. 23 Ma gaira tara hera na gegere moro nia tona, mana gegere eni te ghaghua,
“Ighai na hoghomiu, na lei manevetena mana mane kamanagho,
“Tai nia vetena vanighau nimami na kokoe ni holouto vanighau, ighau na lei hoghomami tau sivuragha itadira rana mua Jew mi taeni tau tautaluutini, mau ghahaghau i Antioch, mi tana lei bubulo i Syria mi Cilicia.
24 “Ighai tai rongovira na balu mane tara butu itamami te dika didira na kokoe te gunalighi na liomiu. Na hava tara gatu nea tara goni taboa na pukuna tara mua holaa siki kokoe ni hahanga itamami. 25 Ma keri ge ai kabukoukolu mai talamaghinia mai vilira na balu mai nira vetena gatu itamiu nia na tinoni holabosa. Ma gaira tara nira udukolu kulamami a Barnabas ma Paul, 26 rogaira toro lubatiolia na voladira udolu ta nina lutu dida na Lord Jesus Christ. 27 Vaghaa ke ge ai nira vetena vanighau gatu Judas ma Silas, gaira koro tutugua vanighau na lei totobo te vaghai tai gerei vanighau.
28 “Na Tarunga Tabu mi ghai tai nia dete kolu sakai vamua na ghanaghana, ge kai bei talua gea siki hohola te mava i vuvungamiu, ma raini vamua na vetena te manana kau goni taonighi: 29 Bei ghania na vanga tara nia sukaghi vanira na lei titinoni god. Bei ghania na ghabu. Bei ghania na maumanu dodoko. Ma kau righitaonighau tana lei tangodika. Ge ke uto vanighau ge kau nighi bati na lei totobo raini.
“Ighai tana dolo.”
30 Mana tinoni holabosa tara nira vetena tona mara sughi Antioch, mi ga tara holo kolura rana ovu ni taluutuni udolu moro hera na gegere. 31 Tana bona na vure tara idumia na gegere, gaira tara togotogo ngangata na pukuna te nia togholuvu na liodira na bosa patupatu. 32 Judas ma Silas, rogaira ghua na prophet, moro kokoe hangara ngangata vanira te daro bona moro nia tughuru ngasi mana bosa patupatu. 33-34 Me padi tua na balu bongi murina na ovu ni taluutuni tara nira vetena oli tana mabo moro pulohi itadira tara nira vetena mai.Na balu gegere tabu idania te loghoa e tolu hangavulu vati na tete - ‘Ma Silas te liona so ge ke ghaha olia.’ 35 Paul ma Barnabas toro kabu na balu bongi i Antioch so ma gaira kolura na balu ghua tara kabukolu mara nia tarai na bosana Lord.
Paul ma Barnabas toro vokavoka
36 Me padi tua na balu bongi murina Paul te bosa vania Barnabas, “Koro pulohi roghita mo koro ghoi va kaora rana taluutuni tana lei komu ivei tua toro nia tarai ga na bosana Lord. Mo koro ghilalaa ivei so tara ghaghua itaeni.” 37 Barnabas te liona ge ke holaa John Mark me ke udukolura rogaira, 38 hauva ma Paul te mua ghanaghana te maemane ge koro hola, na pukuna te mua ghaha kolura tana sosokona didira na lutu, me tona sanira vamua tana bubulo i Pamphylia me pulohi nina. Gehegehedira 13:13 39 Ma rogaira toro vuha nia vilivoka moro hughuhughu sule. Barnabas te hola John Mark moro selo tona tana koukomu lau i Cyprus moro kokoe patupatura rana taluutuni ga. 40 Hauva ma Paul te vilia Silas me nia udukolu mana lei tinoni taluutuni tara vetena kolura nia nina sonihalavu Lord Jesus. 41 Paul ma Silas toro tona moro pulohi tana na lei bubulo i Syria mi Cilicia. Moro kokoe patura rana taluutuni iga.

15:1 Buka Vetena 12:3

*15:5 E mua gaira udolu lei Pharisee tara lutu kikokiko, e subo tadira tara taluutunia Jesus mara nia kikinima God. Hauva mana nilabudira vamua te meto Jesus te koehorua nia.

15:7 Gehegehedira 10:1-43

15:8 Gehegehedira 2:4; 10:44

15:18 Amos 9:11-12 (LXX)

15:20 Buka Rughuhoru 34:15-17; Buka Vetena 17:10-16; 18:6-23

15:33-34 Na balu gegere tabu idania te loghoa e tolu hangavulu vati na tete - ‘Ma Silas te liona so ge ke ghaha olia.’

15:38 Gehegehedira 13:13