2
Na maiana na Tarunga Tabu
Mana bongi ni Pentecost te poso tua, ma gaira tara vaukolu sakai na bona vamua. Buka Rughuhoru 23:16; 34:22; Buka Vetena 23:15-21; Eruani Vetena 16:9-12 Me ribehaghi nira na tagumu i kokou te vaghaa na ghuri sule, me horavia lokana na vale tara haghara igaa. Ge ara vaevanea te vaghaa na lapilapi ni lake te havukaghi me hibetira sopa gaira. Gaira udolu te vonughira na Tarunga Tabu mara vuivuni nia kokoe na sopa leu te kehakeha, na pukuna te maanangira na Tarunga Tabu.
Ma gaira na lei Jew tara varava ngasi ta God, tara haghara i Jerusalem, lei mane sule tara sopa butu mai tana lei kema tana maramana. Tana bona tara rongovia na talama, na vure subo tara kokoluvira, ma gaira udolu te maro na mangadira na pukuna tara rongovira rana taluutuni tara nighi kokoe sopa leudira. E maro na mangadira mara ribe ge ra ghaghua, “Na vure raini tara kokoe gaira na Galilee. ?Mi vei vaho tua tea, ge ighita udolu ta sopa rongovighi na lei sopa leuda? Ighita rana Parthia, Media mi Elam, ma rana Mesopotamia, Judea, mi Cappadocia ma rana Pontus, mi Asia, 10 Phrygia, mi Pamphylia, rana Egypt, mi Libya lilighina Cyrene, mana balu itatada tara va butu mai Rome, 11 (kolura na Jew ma rana mua Jew, tara lavihaghera na vure tara holopangotia na taluutuni ni Jew), mi ghita na balu na Crete mana Arabia, hauvaa mi ghita udolu ta rongovighi na sopa leuda tara nighi kokokoe, na totobo sule ngangata te nei a God!” 12 Gaira tara hare mara kanoragha, mara sopa huahuati, “?Na hava na ghanaghana vaghana eni?”
13 Na balu tara batobatora rana taluutuni ge ara bosa, “Na vure raini tara inu bulebule.”
Nina rongorongo a Peter
14 Ma Peter te tughuru tabalili keha kolura rana hangavulu sakai na manevetena, me nia ghaeghahe na manga sule me ghaghua vanira na vure subo, “Aghau na vure ni Jew mi ghau udolu tau haghaghau i Jerusalem, kau rongoviu mai, mu ku tughunia vanighau na ghanaghana eni. 15 Na vure raini tara mua inu bulebule te vaghaa tau ghanaghana na pukuna te vaho so ge tangi hiua itaeni. 16 Ma eni gaia na hava te kalea na hava God te bosaa na prophet Joel te bosadila idania,
17 ‘Aeni na hava ku gonia tana sosoko ni bongi,
Inau ku vetenaa mai vuvungamiu udolu nigua na Tarunga Tabu.
Rana lei dalemiu, na mane mana vaivine, kara bosadilai nina rongorongo God vanira na lei tinoni,
rana lei garimane kara righighi na lei mabubu,
mana lei tonikama kara maturubole.
18 Eo, ma gaira ghua nigua na tinoni lutu, na mane mana vaivine,
ku vetena horua mai nigua na Tarunga Tabu tana lei bongi raini
ma gaira kara bosadilai nina rongorongo God vanira na lei tinoni.
19 Inau ku gonighi na lei butuli tana oka i kokou
mana vaughilala iani pari sarana
igaa na ghabu, na lake, mana kolukolu ni ahu
20 Na hina ke kuvihia na pungi
mana vula ke liliu ni sisi vaghaa na ghabu,
mi murina vaho ge na rongoragha sule ngangata tana bongi vaghana ke mai gaa a Lord.
21 Vaho, ge ahei ke nongia Lord nia na Ahagu, ke vavola.’ e ghaghua. Joel 2:28-32 (LXX)
22 “Aghau rana Israel, kau rongovighi mai na lei bosa raini, a Jesus ni Nazareth eni, God te hea mai na maana i kokou, me utuni sughua nia na lei butuli mana vavaghaha te butu mai tua ta God, itatana gaia. Mi ghau heghemiu tau ghilala, na pukuna te kale i ghobumiu. 23 Taonia nina padalaghi God ge diki ghanaghana dilaa nia tua a Jesus, ighau tau lubatia tana limadira rana hahi ge kara patokia. Matthew 27:35; Mark 15:24; Luke 23:33; John 19:18 24 Ma God te tughuru vaghini olia tana mate me va tatavahalea ta nina maana na mate itatana, na pukuna ke mua tangomana na mate ge ke lagavulea. Matthew 28:5-6; Mark 16:6; Luke 24:5 25 Mana vunaghi haba David te kokoe tughua me ghaghua,
“Inau tu ghilalaa a Lord God te kabu haia itagua,
ge ku mua ghoi mataghu tua, na pukuna gaia tana lilighigu.
26 Mi nau te vonughiu na togotogo mana rivurivu,
mi nau tu holohabaa,
ma sakai manaa ke mate na huligu,
Gaia ke ghoi nea ge ke ghoi vola oli
27 Na pukuna u ghilalaa ke mua sania na tarungagu i Betidalo,
me ke mua lubatia nimua na puku ni tinoni lutu tabu ke sele tana beku.
28 Gaia te tatea vaniu na halautu te huliu va tana vola,
me ke ghaha koluu ke me ke vonughiu haia na togotogo.” Buka Linge 16:8-11 (LXX)
29 “Aghau na lei hoghogu, au ghilalaa tua a kukuada vunaghi haba David te mate mara tavughia tua, mana tavughina te ghahaa so iani taeni. 30 Agaia na prophet, me ghilalaa na hava te bahua nia God, ma God te nia papari, ge a siki sakai mughua tana kemana David ke vunaghi vaghaa David. Buka Linge 132:11; 2 Samuel 7:12-13 31 David te diki righi kalea tua na hava God ke gonia i kise, ge nia kokoe na tughuru oliana na Messiah,* Messiah Christ tana leu ni Greek. Na vavola God te nia baubahu vanira na vure Jew. Righia John 6:68-69. ge bosa,
“Agaia te mua lubatia ge ke ghahaa i Betidalo,
ge ke sele na hulina tana beku.” Buka Linge 16:10
32 God te tughuruvaghinia Jesus sania na mate, mi ghai tai righi udolua te utuni. 33 Agaia Jesus tara lavia va tana pala madolona God a tamana, me hea na Tarunga Tabu te bahua nia tua. Na hava tua tau righia mau rongovia, gaia eni na sonihalavu te vaheghita mai. 34 Na hulina David te mua dato i kokou te vaghaa Jesus, me bosa tatea vamua me ghaghua,
“Lord God te bosa vania nigua na Lord -
‘Sopou iani tana pala madologu
35 polo ku taluhorura ghamua na levunimate sarani tuamu.’ ” Buka Linge 110:1
36 “Ghau na vure udolu ni Israel, kau ghilala utoa tua Jesus eni agaia tau patokia, ma God te nea ge ke Lord me Messiah!”
37 Tana bona na vure tara rongovia, ge ra ghilalaa tara hahi sughua, ge ara huatira Peter ma rana balu manevetena, “?Ghau hoghomami, na hava kai gonia?”
38 Peter te ghaghua vanira, “Sasakai itamiu ke tughulio, ge ke vulitabu tana ahana Jesus Christ ge a God ke talukehai na paluna me ke lavipangotia nina sonihalavu God na Tarunga Tabu. 39 Anina baubahu God eni te gonia vanighau, ma vanira lei dalemiu, ma rahei ghua tara sagau - vanighita udolu Lord dida na God te hologhita.”
40 Ma Peter te bosa vanira nia te subo ni totobo, me ghaghua, “Kau vavolaghau heghemiu tana totoro ke mai vanira rana vure dika raini.” 41 Subo itadira tara taluutunia nina rongorongo mara vulitabu, mete manana e tolu na togha ni tinoni tara pada haghera tana ovu na dani vaghana eni. 42 Gaira tara lavilaga na naunau itadira rana manevetena mara sakaisonikolu tana vanga mana kokoeliulivuti.
Na vola ighobudira rana taluutuni
43 Me subo na butuli, mana lei totobo haeharegha tara nei lei manevetena, mana vure subo te vonughira na hare mana kikinima. 44 Agaira udolu tara taluutunia Jesus tara kabu veidolovi mara nighi veihahangai lei didira lologho. Gehegehedira 4:32-35 45 Ma gaira tara nighi hunulu balu didira totobo mana lologho, mara tuvalighi na rongo ighobudira taonia na hava te sopa manadira. 46 Tughu bongi agaira rana taluutuni tara savukolu tana Valetabu nina God, mara vanga koukolu ghua tana valedira, nia na togotogo mana lio kikinima te togholuvui na tobadira, 47 mara holohabaa God mana lei tinoni soko tara nira kikinima. Tughu bongi a Lord te savungia didira na ovu gaira God te vavolara.

2:1 Buka Rughuhoru 23:16; 34:22; Buka Vetena 23:15-21; Eruani Vetena 16:9-12

2:21 Joel 2:28-32 (LXX)

2:23 Matthew 27:35; Mark 15:24; Luke 23:33; John 19:18

2:24 Matthew 28:5-6; Mark 16:6; Luke 24:5

2:28 Buka Linge 16:8-11 (LXX)

2:30 Buka Linge 132:11; 2 Samuel 7:12-13

*2:31 Messiah Christ tana leu ni Greek. Na vavola God te nia baubahu vanira na vure Jew. Righia John 6:68-69.

2:31 Buka Linge 16:10

2:35 Buka Linge 110:1

2:44 Gehegehedira 4:32-35