16
Na tughuruoliana Jesus tana mate
(Matthew 28:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-10)
Mete padi tua na Sabbath, Mary Magdalene, Mary tinana James, ma Salome tara pelui na beti uruuru ge kara va tona ma kara va siusiua nia na hulina Jesus. Mi tana labota ghana tana vuivuni ni bongi tana week, tana sogha datoana na aho ke, agaira tara tona tana vatuluma ni beku. Mi tana halautu tara sopa huahuatira heghedira mara ghaghua, “?Ahei ke pili kehaa na vatu sule ngangata vanighita tana mataulana na vatuluma ni beku?” Mi tana bona tara saravia mara rei datoa vaa, mara righia na vatu sule ngangata te pipili keha tua. Ma gaira tara haghevia, mara righia igaa na garimane te sopou tana levu madolona na vatuluma, te nia pupulu na tivi pura, mete nia maro na mangadira.
Mete bosa vanira, “Kau bei mataghu gea! Inau tu ghilala ighau tau kenea Jesus ni Nazareth, tara patokia ka, e taho tua iani. Agaia te tughuruoli tua! Righia iani na malana tara kolivaghinia igaa. Kau tona ma kau hera na rongorongo eni vanira nina vaovarongo, kolua Peter. Agaia Jesus ke ide tua i Galilee, igaa kau ghoi va righia, te vaghaa te bosaa vanighau tua.” Matthew 26:32; Mark 14:28
Ma gaira tara rughuhoru mara sama sania na vatuluma ni beku, nia na tatata mana mataghu, ma gaira tara mua bosaa siki totobo vania siki sakai na pukuna tara mataghu ngangata.
[Na balu Gegere tabu tara loghoa na sosoko ia eni]
Na lei vaivine tara va righia a Peter ma rana lei kulana mara bosatatei na hava te bosai vanira na angel. Mi murina eni, Jesus heghena te nira vetena rughuhoru nina na vaovarongo, ge kara ladavaghinia i ulu mi boko i lau mi longa na Rongorongo te tabu me kasila vania na vola maurihali.
[Na balu Gegere tabu tara loghoa na sosoko ia eni]
Jesus te tate vania Mary Magdalene
(Matthew 28:9-10; John 20:11-18)
Mi tana labota ghana tana vuivuni ni bongi tana week, Jesus te tughuruoli tana mate, agaia te diki tate vania Mary Magdalene, te ghurukehara ra vitu na tidalo dika itatana. 10 Ma Mary te tona me va tutugu tatea vanira rana vaovarongo, tara kabu dikalio mara tangitangi so. 11 Mi tana bona Mary te bosa vanira Jesus te volaoli tua, me righia gaia, agaira tara mua taluutunia.
Jesus te tate vanira erua nina Vaovarongo
(Luke 24:13-35)
12 Murina eni Jesus te ghoi tate vanira ghua erua nina vaovarongo, tana bona toro vaa ta sakai na komu. 13 Rogaira toro pulohi moro va bosaa vanira rana vaovarongo, ma gaira ghua tara mua taluutunira.
Jesus te tate vanira rana manevetena
(Matthew 28:16-20; Luke 24:36-49; John 20:19-23; Gehegehedira 1:6-8)
14 Mi murina ghua, Jesus te tate vanira ra hangavulu sakai nina manevetena tana bona tara vanga. Ma Jesus te pasara, na pukuna tara mua taluutuni mara kutuvatu, na pukuna tara mua taluutunira rahei tara vaevanea tua te volaoli. 15 Ge ghaghua vanira, “Kau rughuhoru tona tana maramana udolu, ma kau ladavaghinia na Rongorongo Uto vanira na lei tinoni soko. Gehegehedira 1:8 16 Ma rahei kara taluutuniu ma kau vulitabura ke, kara vola. Hauva ma rahei kara mua taluutuniu ke, God ke detera. 17 Rana taluutuni kara goni butuli haeharegha, ma kara ghuruhorura na lei tidalo dika tana ahagu. Ma gaira kara nighi kokoe na lei leu kehakeha. 18 Ma ge kara tabei na lei poli, pa kara inuvia siki beti maomao ke, ke mua ghoi dikalara. Ma kara talui na limadira i vuvungadira rana vahaghi, ge kara ghaota.”
Jesus te lavidato va i kokou
(Luke 24:50-53; Gehegehedira 1:9-11)
19 Murina Lord Jesus te kokoe soko vanira, God te lavidatoa i kokou, me va sopou tana pala madolona. Gehegehedira 1:9-11
20 Ma rana vaovarongo tara rughuhoru mara va ladavaghia ivei mi vei. Ma Lord te lutu kolura, me talutatea nina rongorongo te utuni, nia na lei vaughilala butuli.

16:7 Matthew 26:32; Mark 14:28

16:15 Gehegehedira 1:8

16:19 Gehegehedira 1:9-11