19
Jesus tara dete matea
Ma Pilate te vetenara ra nina malaghai ge kara lavia tonaa Jesus, ma kara ramusia. Gaira rana malaghai tara polia na pitiulu ni karukaili mara talua tana uluna Jesus. Mara pupulua nia na pupulu ni vunaghi haba te boibongi. Ma gaira tara mai tatana, mara batobatoa, “Kai holohabagho ighoe, na vunaghi haba didira na Jew.” Mara labua nia na limadira.
Pilate te ghoi horu so ipari tadira na vure me bosa vanira me ghaghua, “Inau ku hola horua vanighau mai gaia, keri ge kau ghilala manahana utoa, tu mua sodoa siki totobo ke goni hahia.” Keri ge ra lavi horua mai Jesus, te hungia na pitiulu ni karukaili mana pupulu daro ni vunaghi haba. Ma Pilate te bosa vanira me ghaghua, “Kau righia! Gaia eni na mane!”
Tana bona na lei manesukaghi kamanagho mana lei malaghai tara righitaonia na Valetabu tara righia Jesus, ge ra ghaeghahe mara ghaghua, “Patokia! Patokia!”
Ma Pilate te bosa tughu me ghaghua, “Kau lavia ma kau patokia ighau heghemiu, na pukuna tu mua sodoa siki hahi itatana tau hurua nia.”
Na lei mane nagho ni Jew tara bosa tughu vania mara ghaghua, “Taonia nimami na vetena ke, e manana ge kai matea mughua na tinoni eni, na pukuna te vatua heghena nia, agaia na Dalena God.”
Mi tana bona Pilate te rongovia eni ke, ge mataghu sule va ghua. Ma gaia te ghoi haghe so tana valena me huatia Jesus, “?Ivei to vaa butu mai?” Hauvaa Jesus te mua bosa tughu vania. 10 Ma Pilate te bosaa, “?Ivei tea, ge o mua kokoe tughu vaniu? ?Ivei tea, o mua ghilala inau tu loghoa na maana ge ku lubatigho puku patokigho?”
11 Ma Jesus te bosa tughu vania, “Ighoe to loghoa na maana vuvungagu, na pukuna God te vahegho mai. Keri ge gaia te lubatiu mai vanigho, gaia te palugha haba vaa ighoe.”
12 Na pukuna eni Pilate te haga lubatia Jesus. Hauva gaira rana huhuli tadira rana Jew tara ghaeghahe, “Ge toko lubati tatavahalea ke, ighoe to mua kulana na Vunaghi Haba ni Rome! Na pukuna, ahei ke talua heghena ge ke vunaghi haba ke, agaia te hughua na Vunaghi Haba ni Rome.”
13 Tana bona Pilate te rongovighi na lei bosa raini, agaia te vetena nina malaghai ge kara lavi horua mai Jesus. Keri ge sopou tana malei sopou ni dete tara holoa nia “na Titili.” Tana leu ni Jew, tara holoa nia “Gabbatha.” 14 Te dutu ni danikama tua tana bongi ni gonidilaana inaghona na Gougonu ni Lovovule. Ma Pilate te bosa vanira na vure, “Aeni a nimiu na vunaghi haba.”
15 Ma gaira tara ghaeghahe oli vania mara ghaghua, “Labumatea! Labumatea! Patokia!”
Ma Pilate te huatira, “?Ivei tea, au liogu ku patokia nimiu na vunaghi haba?”
Rana lei manesukaghi kamanagho tara bosatughu vania, “E taho ghua ahei nimami na vunaghi haba, na Vunaghi Haba ni Rome vamua!”
16 Keri ge a Pilate te lubatia Jesus vanira nina malaghai, ge kara va patokia. Ma gaira tara hola kehaa Jesus.
Jesus tara patokia
(Matthew 27:32-44; Mark 15:21-32; Luke 23:26-43)
17 Ma Jesus te hola na ghaivavalana me tona tana bona tara holoa nia “na Savu ni ulu.” (Tana leu ni Jew tara holoa nia, “Golgotha.”) 18 Mi kakeri tara patokia Jesus. Ma gaira tara patokira ghua erua na tinoni, sakai tana madolona ma sakai tana maulina, ma Jesus ighobudira. 19 Ma Pilate te gerea na tughunitate mara talua tana ghaivavalana Jesus. Te ghaghua, “Jesus ni Nazareth, na vunaghi habadira na vure Jew.” 20 Mana gegere eni tara gerea tana leu ni Jew, mi tana leu ni Rome mana leu ni Greek. E subo na vure tara idumia, na pukuna na bona tara patokia iga Jesus te mua sagauvia na komu sule Jerusalem. 21 Mana lei manesukaghi kamanagho tara bosa vania Pilate mara ghaghua, “Ko tughua na gegere eni! Mo ko bei gerea ‘Na vunaghi habadira na vure Jew,’ ko gerea vaso, ‘Gaia te bosaa, inau na vunaghi habadira na vure Jew.’ ”
22 Ma Pilate te bosa tughu, “Na hava tu gerea, tu gerea tua.”
23 Murina na lei malaghai tara patokia tua Jesus, agaira tara lavighi nina tivi, mara tuvalighi ighobudira heghedira, mara tuvalighi iga e vati na tunuva, sakai na tunuva vanira sopa malaghai. Mara hola ghua nina pupulu tara vauhi udolua vamua, te taho na paupaguhana. 24 Na lei malaghai tara padapada mara ghaghua, “Ka bei rosia gea, mai ghita ka sonia na dice, ma ka righia ahei tatada ke holai.” Buka Linge 22:18
Aeni te kale ge ke mai utuni na gegere tabu te bosadilaa,
“Ara tuvalighi lei nigua na tivi ighobudira heghedira,
mara sonia na dice ta nigua na pupulu.”
Ma eni tara nei na lei malaghai.
25 I Lilighina na ghaivavala Jesus, tara tughuru na tinana, ma hoghona tinana, kolua Mary tauna Clopas, ma Mary Magdalene. 26 Mi tana bona Jesus te righia na tinana mana na vaovarongo te dolovia ke, toro tughuru igaa, ge bosa vania tinana, “Tinagu, aeni na dalemu.” 27 Keri ge bosa vania na vaovarongo keri me ghaghua, “Aeni na tinamu.” Vuivuni kakeri na vaovarongo te lavia vaa tana valena, me righitaonia.
Na mateana Jesus
(Matthew 27:45-56; Mark 15:33-41; Luke 23:44-49)
28 Ma Jesus te ghilala te goni sokoi tua nina lei lutu udolu tana maramana, vaho ge ke kalea ghua na hava na gegere tabu te bosa, ge ghaghua, “Inau tu haga inu.” Buka Linge 69:21 29 Na popo iga, te vonughia na wine mali, ma gaira tara lumia na loilosi tana wine, mara pitia tana otona na ghai, tara holoa nia hyssop. Ge ra hau datoa vaa tana ghiduna. 30 Ma Jesus te inuvia, ge bosa, “E soko tua!” Me malu horua na uluna, ge ke mate.
31 Na dani eni ke, na dani ni gonidilaa, iropo ghana ke kale iga na Sabbath te tabu ngangata na pukuna te kale tana Gougonu ni Lovovule. Na pukuna keri, na lei habadira rana Jew tara mua liona ge na hulidira rahei tara patokia ke sasarau tana lei ghaivavala. Keri ke gaira tara nongia Pilate ge rana malaghai kara va gotighi na tuadira tara patokira ge kara mina mate. Vaho ge na hulidira kara huihorura tana ghaivavala. 32 Ma gaira rana malaghai tara tona, mara gotighi na tuadira, erua na mane tara patoki kolua nia Jesus. 33 Hauva, mara mai va ta Jesus ka, mara righia te mate tua, mara mua gotighi na tuana. 34 Sakai tadira na malaghai te tutukua na kikisina nia na tinabe, mana ghabu mana beti te mina tave horu mai. 35 Agaia na tinoni te righia na totobo eni te kale, te bosa tatei, ma nina bosa te utuni sughua. Agaia te tughunitatei, ge kau taluutuni ghua. 36 Aeni te kale, ge ke utuni sughua na gegere tabu te ghaghua, “E taho sakai tadira na lei hulina kara tagotia.” Buka Linge 34:20; Buka Rughuhoru 12:46; Buka Iduidu 9:12 37 Ma sakai ghua na gegere tabu te ghaghua, “Gaira tara vaevanea agaia tara tutukua.” Zechariah 12:10; Na Livu 1:7
Na tavughiana Jesus
(Matthew 27:57-61; Mark 15:42-47; Luke 23:50-56)
38 Murina eni, a Joseph ni Arimathea, te nongia Pilate ge ke talana vania me ke hui horua na hulina Jesus. Joseph nina vaovarongo popolo Jesus, na pukuna te mataghunira rana huhuli ni Jew. Me talana vania tua Pilate, keri ge tona Joseph, me hui horua, ge lavikeha. 39 Ma Nicodemus, na mane te diki vaa righia tua Jesus tana bongi, John 3:1-2 te tona kolua Joseph. Gaia te lavighi mai te manana e tolu hangavulu tolu na mavani na ghaiuruuru* e tolu hangavulu tolu na mavani Greek - 100 litrai. Sakai na mava te vagha sakai na kilogram tara gonighi nia erua na ghai, na ahadira na myrrh mana aloes. 40 Rogaira toro lavia na hulina Jesus, moro vulia nia na ghaiuruuru, moro sausaghu kolua na tivi pura. Aeni te taonia na nilabudira rana Jew tana bona ni tavughiana. 41 Na leghai lilighina na bona tara matea igaa Jesus, mi lokana te ghaha na vatuluma ni beku vaolu, tara mua tavughia mua igaa siki tinoni. 42 Keri ka, mana pukuna gaia eni na bongi ni gonidila vania na Sabbath, mana na vatuluma ni beku te dutu ghua, gaira toro talua na hulina Jesus iga.

19:24 Buka Linge 22:18

19:28 Buka Linge 69:21

19:36 Buka Linge 34:20; Buka Rughuhoru 12:46; Buka Iduidu 9:12

19:37 Zechariah 12:10; Na Livu 1:7

19:39 John 3:1-2

*19:39 e tolu hangavulu tolu na mavani Greek - 100 litrai. Sakai na mava te vagha sakai na kilogram