17
Na hulina Jesus te marara
(Mark 9:2-13; Luke 9:28-36)
Me padi tua e ono na bongi, Jesus te lavira Peter, James, ma John na hoghona James, me lavi datora tana ghotu datogha. Mara righia vaa Jesus ka, me keha na reireina. Mana matana mana ihuna te vitiviti vagha na aho, ma nina tivi te pura ehoehoa. Tolu gaira tara vaevanera a Elijah ma Moses toro kokoe kolua Jesus. Ma Peter te bosa vania Jesus, me ghaghua, “Maghutu, e uto vaa ge kai kabu iani. Inau ku kisui e tolu na baebale vanighau, a sakai vanigho ighoe, sakai vania Moses, ma sakai vania Elijah.”
Mi tana bona vaghana keri te horu mai na ghoghopa pura te marara, me kuvihira, mana talama ni manga tana parako te bosaa, “Aeni gaia na puku ni Dalegu tu dolovia. Tu nia togotogo ngangata. Kau varongohia ma kau taonia.” Vuivuni 22:2; Buka Vetena 18:15; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; 12:18; Mark 1:11; Luke 3:22; 2 Peter 1:17-18
Tana bona na vaovarongo tara rongovia talama ni manga, ma gaira tara mataghu ngangata, mara poghotao tana pari. Ma Jesus te mai tadira me tabera, me ghaghua, “Tapatughuru! Kau bei mataghu.” Ma gaira tara vaevane dato mara mua righia siki sakai, ma Jesus heghena vamua.
Ma gaira tara sughi horu tana ghotu, ma Jesus te hove pungisira, “Kau bei tughunitatea vania siki sakai na mabubu eni, polo kau righiu inau, na Dale Tinoni, ku tughuruoli tana mate.”
10 Ma rana vaovarongo tara huatia Jesus. “?Na hava na pukuna ge rana lei manetarai ni vetena nina Moses tara bosa mara ghaghua, ‘Elijah ke diki mai mughua inaghona na Christ?’ ” Malachi 4:5
11 Jesus te bosa tughu vanira, “E utuni ke diki mai sughua. Agaia ke mai ge ke gonidilai na lei totobo soko. 12 Mi nau tu bosa vanighau gatu, Elijah te mai tua, mana lei vure tara mua ghilala vakalea, mara vahaghitailia taonia na hava te liodira. Mete vagha ghua keri, kara neu iga na vahaghitailigu inau, na Dale Tinoni.” 13 Mana lei vaovarongo tara ghilalaa na hava te kokoehia vanira nia ke, a John Vulitabu.
Jesus te ghuruhorua na tidalo dika tana garimane
(Mark 9:14-29; Luke 9:37-43)
14 Tana bona Jesus me tolu nina vaovarongo tara horu mai mara mai sodora na vure subo, na mane te mai ta Jesus me tualaghi tuturu vania, 15 me ghaghua, “Maghutu, ko arovia na dalegu! Gaia te kalea na vahaghi tatata me riberibe na hulina me vahaghitaili. Balu bona te tumu haghe tana lake mi tana beti. 16 Inau tu lavia vanira nimua na lei vaovarongo, mara mua tangomana na kisu utoana.”
17 Jesus te pasara, “Ghau rana bule tana vavatana eni, te taho nimiu na taluutuni mau mua ghilala na hava te uto pe dika! Inau tu lavibuleamiu na pukuna tu kabukolughau te daro ni bona tua, ge au mua taluutuniu. Me vahola ge ku vadangitai kolughau. Lavia mai na garimane itagua.” 18 Ma Jesus te pasaa na tidalo dika, ge rughuhoru keha tatana na garimane, mana pile bona vaso gaia te ghaota pulohi.
19 Mi murina eni, rana vaovarongo tara mai popolo ta Jesus mara huatia, “?Na hava te ghua ighai gai mua ghurukeha na tidalo dika?”
20 Jesus te bosa tughu, “Na pukuna te vagha keri ke, ma nimiu na taluutuni te pile kikia. E utuni inau tu bosa vanighau, sogea nimiu na taluutuni te pile kikia, mi ghau kau ghaghua vania na ghotu, ‘Ko ghadaru keha iani!’ me ke tangomana vanighau. Mi ghau kau tangomana na goniani na lei totobo soko!” Matthew 21:21; Mark 11:23; 1 Corinthians 13:2 21 * Balu na gegere haulaghi tara loghoa erua hangavulu sakai na tete, Hauva kau mua ghurukehaa na tidalo dika te vagha eni sakai vamua kau kokoeliulivuti mau talukau ni vanga. Righia Mark 9:29
Jesus te ghoi bosaa na mateana
(Mark 9:30-32; Luke 9:43-45)
22 Tana bona nina vaovarongo tara savukolu i Galilee, ge bosa vanira Jesus, “Na balu levunimate kara lotiu ma kara lubatiu, inau, na Dale Tinoni, ta didira na maana na lei tinoni, 23 ma kara mateu. Mi murini toluni na bongi ku tughuru oli tana mate.” Ma gaira na vaovarongo tara dikalio sule ngangata.
Na takisi vania na Valetabu
24 Jesus ma rana lei nina vaovarongo tara mai Capernaum, na tinoni vahikolu rongo tana Valetabu te mai ta Peter me huatia, “?Ke sonia so nimua na manetarai na takisi vania na Valetabu, pe taho?” Buka Rughuhoru 30:13; 38:26
25 Peter te bosa tughu, “Eo!”
Me vaa haghe tana vale, ma Jesus te diki huatia mai tua, “?Simon, na hava to ghanaghanaa? ?Ahei ke pelua na lei vata ni takisi vanira na lei vunaghi haba tana maramana eni, na lei dalena, pana tinoni haghe mai?”
26 Ma Peter te bosa tughu, “Na tinoni haghe mai.”
Jesus te ghaghua, “E uto, na lei dalena kara mua pelua. 27 Hauva mi roghita koro mua nira kaukauli na vure raini, ko tona tana kolokama mo ko soni horua nimua na ghalo. Laghi datoa na vuivuni ni igha ke kau mai tana halili, mi tana mangana ko topoa na rongo te kaekagena rodida na takisi tana Valetabu. Lavia mo ko pelua.”

17:5 Vuivuni 22:2; Buka Vetena 18:15; Buka Linge 2:7; Isaiah 42:1; Matthew 3:17; 12:18; Mark 1:11; Luke 3:22; 2 Peter 1:17-18

17:10 Malachi 4:5

17:20 Matthew 21:21; Mark 11:23; 1 Corinthians 13:2

*17:21 Balu na gegere haulaghi tara loghoa erua hangavulu sakai na tete, Hauva kau mua ghurukehaa na tidalo dika te vagha eni sakai vamua kau kokoeliulivuti mau talukau ni vanga. Righia Mark 9:29

17:24 Buka Rughuhoru 30:13; 38:26