4
Na bongi ni dete te sara mai
Ma Yahweh puku ni maana te ghaghua, “Na bongi ni dete te sara mai, ma gaira udolu rana tinoni talunagho mana vure dika kara kerera tana lake vaghara na buburu mamaha. Mi tana dani vaghana tua keri, [kara] ghani taghalaghinira, me taho siki totobo itadira ke ghanaolia. Hauva, ma vanighau ighau tau taoniu mau talumavaa na ahagu, [ahei ke hola na maemane/nigua na vavola] ke dato mai itamiu vagha na aho, ge ke va mavoghau me ke pilupungisigahu. Mi ghau kau tatavahale makau togotogo vaghara na lei dale buluka tara sonihorura tana piludira. Mi tana bona keri, ighau kau lagavulera rana hahi. Ma gaira kara vaghara na pugupugu ni pari i sarana na marevomiu.
“Kau ghanaghana olia nina na tarai nigua na tinoni lutu Moses, na lei vetena mana bosa papara tu vahea tana ghotu i Sinai vanira rana vure ni Israel ge kara taonighi.
“Mi nagona na bongina Yahweh te mavaa me mamataghugha ke sara mai, inau ku diki nia vetena vanighau gatu a Elijah na prophet. Gaia ke liliu olighi mai na tobadira rana tamadira va tana lei daledira, maia ghua na tobadira rana gari pile itadira rana tamadira. Taho ke, muku ghoi mai gea muku hurakea na butonikomumiu.”