Na Rongorongo Uto Nina Jesus Christ
na Tabu Matthew
Te Gerea
?Na Hava te tughunia igaa?
Matthew te gerea na Rongorongo Uto eni vanira rana vure Jew ge kara taluutunia Jesus. Te gerea ge ke tughunitatea Jesus na Christ God te nia baubahu mai idania. Na pukuna eni, Matthew te vuivunia nina Rongorongo Uto nia na vavatana Jesus, ge ke talutatea Jesus te vaivarina na vunaghi haba David ma Abraham. Me subo na bona, Matthew te talutatea gaia Jesus te goni kalei tana volana mana lutuna, na hava God te bahua nia tua na Christ.
Ma Matthew ghua te talutatea Jesus te manetarai. Jesus te nia tarai na hava te uto tana matana God, me tughunitatea na kinakabuna God. Jesus te talutatea na kinakabuna God nighi na lei bosa vavaghaha, me gonighi na lei butuli me kisui na lei vata ni vahaghi nia nina maana. Ma Matthew te sosokoa na buka eni nia na vahaghitailiana mana mateana mana tughuruoliana Jesus. Ma nia nina bosa sosoko Jesus te kurutira na manevetena me ghaghua, “Kau tona ivei me vei tadira na lei tinoni udolu, ma kau nera ge kara nigua na vaovarongo, ma kau vulitabura tana ahana na Mama mana Dale mana Tarunga Tabu. Ma kau taraira ge kara taonighi na lei totobo soko tu vetena ghau nia. Mi nau ku nighau udukolu haia, ritini tana sosokona na maramana.”
Na lei ghanaghana tara mava ilokana na gegere eni
Na vavatana mana vahuana Jesus (1:1-2:23)
Nina tarai John Vulitabu (3:1-12)
Na vulitabuana mana tabotaboana Jesus (3:13-4:11)
Nina taratarai ma nina butuli Jesus tana bubulo i Galilee (4:12-18:35)
Jesus te sania Galilee me va tona i Jerusalem (19:1-20:35)
Na week sosoko i Jerusalem (21:1-27:66)
Na tughuruoliana Jesus (28:1-28)
1
Na vavatana Jesus Christ
(Luke 3:23-38)
Raini na lei tinoni tana vavatana Jesus Christ* Christ Hebrew: Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. John 6:68-69 na vaivarina na Vunaghi haba David gaia na kemana Abraham.
Abraham tamana Isaac,
ma Isaac tamana Jacob.
Jacob tamadira Judah mana lei hoghona.
Judah tamadira Perez ma Zerah, ma tinadira Tamar.
Perez tamana Hezron.
Ma Hezron tamana Ram.
Ram tamana Amminadab.
Amminadab tamana Nahshon,
ma Nahshon tamana Salmon.
Salmon tamana Boaz, ma tinana Rahab.
Boaz tamana Obed, ma tinana Ruth.
Obed tamana Jesse.
Jesse tamana David na vunaghi haba.
 
Mana Vunaghi haba David tamana Solomon ma tinana na tauna Uriah.
Solomon tamana Rehoboam,
ma Rehoboam tamana Abijah.
Abijah tamana Asa.
Asa tamana Jehoshaphat.
Jehoshaphat tamana Jehoram.
Jehoram vaivarina vaivarina Righia Buka Diki na Vavatana 3:11-12 Matthew te sanira e tolu na kukuana - Ahaiah, Joash, ma Amaziah Uzzah.
Uzzah tamana Jotham.
Jotham tamana Ahaz.
Ahaz tamana Hezekiah.
10 Hezekiah tamana Manasseh.
Manasseh tamana Amon.
Amon tamana Josiah.
11 Josiah kukuadira kukuadira Righia Buka Diki na Vavatana 3:15-16 Jehoiachin mana lei hoghona tara kabu sasara i Babylon.
 
12 Mi murina tua tara kabu sasara i Babylon.
Jehoiachin tamana Shealtiel.
Shealtiel tamana Zerubbabel.
13 Zerubbabel tamana Abiud.
Abiud tamana Eliakim.
Eliakim tamana Azor.
14 Azor tamana Zadok.
Zadok tamana Akim.
Akim tamana Eliud.
15 Eliud tamana Eleazar.
Eleazar tamana Matthan.
Matthan tamana Jacob.
16 Jacob tamana Joseph,
mana tauna Mary te vahua Jesus tara holoa nia na Christ.
17 Ra hangavulu vati na vavata te vuivuni ta Abraham me riti ta David, maia hangavulu vati na vavata me riti tara kabu sasara i Babylon. Me ghoi hangavulu vati na vavata ghua me ritini tana vahuana na Christ.
Na vahuana Jesus Christ
(Luke 2:1-7)
18 Aeni te ghaghua iga na vahuana Jesus Christ. Mary, tara anea vania Joseph ge ke tauna. Inaghona ge ro taulaghi, Mary te bohe, te nia liu mai tana Tarunga Tabu. 19 Ma Joseph na mane te kabu maemane haia tana lei bongina, me mua liona ge ke nia maa Mary tana matadira na vure, ge ghanaghana ge ke nia vetena keha. 20 Mete nea na ghanaghana te vagha eni, nina angel a Lord God te tate vania tana maturubole me bosa vania, “Joseph, vaivarina na Vunaghi haba David, ko bei ghanaghana ruarua. Ko tauna Mary na pukuna na meomeo itatana te nia liu mai tana Tarunga Tabu. 21 Agaia ke vahua na meomeo mane, mo ko vatua nia Jesus,§ Jesus Na ghanaghana ilokana na ahana Jesus te vagha ‘God te vavola.’ na pukuna gaia ke vavolara na lei tinoni tana lei paludira.” Buka Linge 130:8; Luke 1:31 22 Na lei totobo raeni te kalei na hava God te bosai vania na prophet Isaiah idania, te ghaghua,
23 Na tahula marabu ke bohe me ke vahua na meomeo mane,
ma kara holoa nia Immanuel. Isaiah 7:14; 8:8, 10
Na ghanaghana ilokana ke, ‘God itatada.’
24 Ma Joseph te rarai, mi murina mai ge tauna Mary, te vagha nina angel a Lord te bosaa vania. 25 Me mua nia kolikolu polo ge vahua na meomeo mane, me vatua nia na ahana Jesus. Luke 2:21

*1:1 Christ Hebrew: Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. John 6:68-69

1:8 vaivarina Righia Buka Diki na Vavatana 3:11-12 Matthew te sanira e tolu na kukuana - Ahaiah, Joash, ma Amaziah

1:11 kukuadira Righia Buka Diki na Vavatana 3:15-16

§1:21 Jesus Na ghanaghana ilokana na ahana Jesus te vagha ‘God te vavola.’

1:21 Buka Linge 130:8; Luke 1:31

1:23 Isaiah 7:14; 8:8, 10

1:25 Luke 2:21