2
Na vahuana Jesus
(Matthew 1:18-25)
Mi tana lei bongi rakiri, Augustus, na vunaghi haba ni Rome, te arevaghinia na bosa ni vunaghi, na gereani na ahadira udolu arahei tara ghahara tana lei komu te vunaghi pungisighi. Aeni na vuivuni ni gere aha, te kale tana bona Quirinius te vunaghi pungisia na bubulo i Syria. Mana vure udolu tara sopa tona tana komudira ma kara va gerei na ahadira. Joseph ghua te tona, te vaa rughuhoru mai tana komu i Nazareth ilokana na bubulo i Galilee me vaa i Bethlehem ilokana Judea na komuna David na vunaghi haba. Joseph te tona igaa na pukuna gaia te sivuragha tana kemana David. Gaia te tona ge ke gere aha kolua Mary tara anea vania ge ke tauna, te logho gari tua. Mi tana bona toro ghahara so i Bethlehem, me sara na bona a Mary ke vahua a dalena. Me vahua na dalena, na mane na kamanagho me pulua nia na tivi, ge kolivaghinia tana malei vanga ni buluka. Gaia te nea eni, na pukuna te taho na maladira tana vale ni sinogho.
Rana righitaoni sheep mana lei angel
Mi tana bongi keri, gaira rana righitaoni sheep, tara dai mara righitaonira didira na sheep lilighina Bethlehem. Ma nina angel Lord te tate vanira mana rarangana Lord te hinari talighutira, me sule ngangata na mataghu te nera. 10 Mana angel te bosa vanira, “Kau bei mataghu na pukuna inau tu lavia mai na Rongorongo Uto lee vanighau, me ke nia togotogo na lei tinoni soko. 11 Tana bongi eni tana komuna David na vunaghi haba, tara vahua na Vavola ge ke vavolaghau. Gaia na Christ* Christ Hebrew Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara rana Jew a Lord. 12 Ma eni na vaughilala vanighau, ighau kau righia na meomeo tara pulua nia na tivi te koli lokana na malei vanga ni buluka.” 13 Mua hau vaso, rana ovu ni angel ni kokou tara mai, mara holoutoa God mara ghaghua,
14 “Holohabaa God i kokou tana parako,
na mabo tana maramana, itadira arahei God te nira togotogo.”
15 Mana lei angel tara sanira, mara dato ikokou, ma rana righitaoni sheep tara bosa heghedira mara ghaghua, “Mai ighita ka tona i Bethlehem, ma ka va righighi na lei totobo raini tara kale, te bosatatei vanighita tua Lord.” 16 Ma gaira tara mina tona, mara kene topora Mary ma Joseph, mana meomeo ghua, te koli tana malei vanga ni buluka.
17 Tana bona tara righi sodoa na meomeo, ge ra tughunitatea vanira na hava tara rongovia tana lei angel ivuvungana na meomeo. 18 Ma gaira soko tara rongovia tara nighi hare, na hava tara bosai rana righitaoni sheep. 19 Ma Mary te talugonighi tana tobana na lei kokoe raini, me tona haliu so na ghanaghanaani. 20 Rana vatogha sheep tara oli ta didira na lei sheep, tara holohabaa mara bosautoa God nia na lei totobo raini tara rongovighi, mara righi sokoi heghedira tua. Na lei totobo raini te vaghaa na hava na angel te tughunighi vanira.
21 Me vitu vamua na bongina na meomeo, me vitu vamua na bongina na meomeo Greek = ‘tana alu na bongi’ te kaekage sakai na week te padi na vahuana na pukuna na vure Jew tara idumia na bongi tara vahua te kaekage sakai na bongi. ge ra pahevaughilalaana, mara vatua nia Jesus, na aha te nia hevei tua na angel, inaghona ge vuha mai tana kutuna tinana. Buka Vetena 12:3; Luke 1:31
Ra va nia holouto Jesus tana Valetabu
22 Me sara tua na bongi ni va marabuadira Joseph ma Mary imurina na vahuana na meomeo, taonia nina vetena Moses. Keri ge ro lavia va na gari i Jerusalem ge koro va tatea vania Lord; 23 na pukuna tara gerea tua ta nina vetena Moses, “Na lei garimane kamanagho kara tabura vania Lord” Buka Rughuhoru 13:2, 12, 15; Buka Iduidu 3:13; 8:17 24 Ma rogaira toro nighi hevei na vatei sukaghi, taonia na hava tara gerea ta nina vetena Lord, “Erua na kavuku pe rua na dale bola”. Buka Vetena 12:6-8
25 Tana bona eni a sakai na mane te ghahaa i Jerusalem, Simeon na ahana, na puku ni tinoni uto mana maemane me pitua na Christ ke mai volara rana vure ni Israel. Gaia te vonughia na Tarunga Tabu. 26 Na Tarunga Tabu te bahua nia, ge ke mua mate, polo ke righia na Christ a Lord te bahua ge ke nia vetena mai. 27 Na Tarunga Tabu te hulia vaa Simeon tana Valetabu. Mi tana bona gaia te sara igaa, Joseph ma Mary toro lavia mai na gari ge kara nei vania na hava te bosai nina vetena Moses, 28 ma Simeon te bolo datoa na gari tana limana, me holohabaa God me ghaghua,
29 “Lord God, itaeni te manana ge ku mate tana mabo.
Te vaghaa to nia baubahu vaniu tua.
30 Inau tu righia tua na Vavola,
31 to hera mai vanira lei vure soko.
32 Gaia te vaghaa na marara ke tatea God vanira lei kema.
Gaia na rongoragha, ma gaia ke hola mai na lada vanira nimua na vure ni Israel.” Isaiah 49:6
33 Ma rogaira tamana ma tinana na gari toro nia hare na hava Simeon te bosa vania Jesus. 34 Simeon te vautora ge bosa vania Mary, “Na gari eni, God te vilia idania ge ke vavolara tara subo itadira rana Jew. Hauva me ke mua vavolara te subo na pukuna tara mua taluutunia. Agaia na vaughilala itatana God ge ke bosadilara na lei vure. Mana vure subo kara nia sika, 35 mana ghanaghana ilokana na tobadira kara tate. Mi ghoe ghua, na dikalio sule ngangata ke kalegho, te vagha na isi ke kale potaa na tobamu.”
36 A sakai na vinekama ghua iga, na prophet, na ahana Anna, dalena Phanuel, tana kemana Asher. Gaia te tonikama ngangata tua. E vitu na niulu vamua toro taulaghi, me mate sania tauna, 37 me alu hangavulu vati tua na niuluna. Te mua rughuhoru sania na Valetabu, te holohabaa God me maturutoo ni vanga me kokoeliulivuti tughu dani mana bongi. 38 Tana bona keri ghua, Anna te mai vanira Joseph ma Mary, me holohabaa God, ge nia kokoe Jesus vanira arahei soko tara pitua God ke mai huiolira me ke vavolara nina vure ni Israel.
Na oliadira i Nazareth
39 Ma Joseph ma Mary toro nei sokoi tua na lei totobo te manana nina vetena Lord God, ge ro oli Nazareth na komudira tana bubulo i Galilee. Matthew 2:23 40 Mana gari te sule ghalagha, me te laga me manaha, ma God te bosautoa, ma nina sonihalavu God te kabu itatana.
Na gari a Jesus tana Valetabu
41 Tana lei tughu niulu, a tinana ma tamana Jesus toro dato i Jerusalem, tana gougonu ni Lovovule. Gougonu ni Lovovule Rana Jew tara ghanaghanaolia na bona idania na angel nina God te lovovulei na valedira na lei Jew, mete matera tua na garimane kamanagho ni vure ni Egypt. Righia Buka Rughuhoru 12:1-27; Eruani Vetena 16:1-8. 42 Me poso tua e hangavulu rua na niuluna Jesus, gaira tara ghoi dato so i Jerusalem tana gougonu ni Lovovule. 43 Me padi tua na gougonu, ge ro gonidila ni oli tana komuadira i Nazareth tinana ma tamana Jesus, hauvaa mana gari Jesus te ghaha olia so i Jerusalem. Ma tinana ma tamana toro mua ghilalaa. 44 Toro ghanaghana ke, ma gaia itadira kuladira na vure. Me padi tua toro tona tana sakai na bongi, ge ro kenea 45 ma gaira toro mua sodoa, ge ro oli Jerusalem, na va keneana.
46 Me padi tua e tolu na bongi, ge ro righi sodoa ilokana na Valetabu, te sopou kolura rana lei tarai, te varongohira me huatira nia na lei huahuati. 47 Agaira tara varongohia tara nia hare na manahana mana lei nina bosatughu. 48 Ma tinana ma tamana toro righi sodoa, me nia hoghohare na liodira. Ma tinana te bosa vania me ghaghua, “?Dalegu, te mua uto e ghua ge o neghai gaa te vagha eni? Ko righia, a tamamu mi nau toro kenegho, moro kanoragha ngangata!”
49 Jesus te bosa tughu vanira, “?E ghua ge ro keneu? Manana ge koro ghilala na bona tu ghahau mughua iga tana valena Tamagu.” 50 Rogaira toro mua tangomana na ghilala kaleana na hava te bosaa vanira.
51 Ma Jesus te oli kolura i Nazareth, te rongovi bosadira sughua. Mary, tinana, te talugonighi tana tobana na lei totobo raini te kale. 52 Ma Jesus te sule ghalagha me vonughia na manaha. Ma God mana tinoni ghua tara nia togotogo. 1 Samuel 2:26; Manahana Solomon 3:4

*2:11 Christ Hebrew Messiah - na mane God te vilia ge ke vavolara rana Jew

2:21 me vitu vamua na bongina na meomeo Greek = ‘tana alu na bongi’ te kaekage sakai na week te padi na vahuana na pukuna na vure Jew tara idumia na bongi tara vahua te kaekage sakai na bongi.

2:21 Buka Vetena 12:3; Luke 1:31

2:23 Buka Rughuhoru 13:2, 12, 15; Buka Iduidu 3:13; 8:17

2:24 Buka Vetena 12:6-8

2:32 Isaiah 49:6

2:39 Matthew 2:23

2:41 Gougonu ni Lovovule Rana Jew tara ghanaghanaolia na bona idania na angel nina God te lovovulei na valedira na lei Jew, mete matera tua na garimane kamanagho ni vure ni Egypt. Righia Buka Rughuhoru 12:1-27; Eruani Vetena 16:1-8.

2:52 1 Samuel 2:26; Manahana Solomon 3:4