2
Rana manaha tara butu mai i Ulu
Jesus tara vahua i Bethlehem tana bubulo i Judea, tana bona Herod te vunaghi haba.*Herod Balu na vunaghi haba tana Rongorongo Uto tara holora nia Herod. Na Herod eni, tara holoa nia Herod na Haba te vunaghi pungisira rana Jew 37 B. C me ke sara tana 4 B. C. Me padi tua i murina, balu tinoni tara manahani na veitughu tara butu hau mai i Ulu, mara sara tua i Jerusalem. Mara huatira na vure, “?Ivei tara vahua na meomeo ge ke vunaghi pungisira rana Jew? Ighai tai righia na veitughuna te dato mai i Ulu, keri ge ighai tai mai ge kai tualaghi tuturu ma kai holohabaa.” Tana bona Herod na vunaghi haba te rongovia, me gunaguna na liona, ma gaira soko ghua i Jerusalem. Gaia te holokolura lei manesukaghi kamanagho ma rana lei manetarai ni vetena nina Moses me huatira, “?Ivei tara vahua na Christ?”
Mara ghaghua vania, “Tana komu i Bethlehem tana bubulo i Judea. Aeni tua na hava na prophet te gerea idania,
“God te bosaa,
‘Aghau rana vure i Bethlehem tana bubulo i Judah,
Sakai vamua na komumiu te pile kikia, ke haba itadira na lei komu sule ni Judah,
na pukuna itamiu ighau ke mai na vunaghi haba ke hulira nigua na vure ni Jew
te vaghaa na mane te righitaonira na lei sheep.’ ”Micah 5:2
Ma Herod te holo popolora rana tinoni tara butu i ulu mai itatana, te liona ge ke ghilala na puku ni bona te tate iga na veitughu. Vaho ge nira vetena tona va i Bethlehem nia na bosa gueguelo te vaghai raini, “Kau tona ma kau nia vaivarighohi na keneana na meomeo. Tana bona kau topoa ke, kau mina mai vaheu na bosa tughu, mi nau ghua ku tona mu ku holohabaa gaia.”
Ma gaira tara rongovi sokoa tua na vunaghi haba ge ra rughuhoru, mara vaevanea na veitughu, gaia loloto tua tara righia i ulu. Me hulira polo ge beto tana bona te ghanaa iga na meomeo. 10 Tana bona tara righia na veitughu te beto iga, ma gaira tara togotogo mara rivurivu. 11 Gaira tara haghe tana vale mara righia na meomeo kolua Mary na tinana. Ma gaira tara tualaghi tuturu mara holohabaa. Ma gaira tara nighi hevei vania didira na dolo te dato na mateni - na gold, ghaiuruuru tara holoa nia frankincense, mana beti uruuru tara holoa nia na myrrh. 12 Na pukuna God te bosa vanira tana maturubole ge kara bei pulohi va ta Herod, ma gaira tara pulohi tana komudira tana halautu keha.
Ra sogha va Egypt
13 Mi murina gaira tara pulohi, nina angel a Lord God te tate vania Joseph tana maturubole, ge bosa vania, “Herod te kenea na meomeo ge ke labumatea. Tapatughuru! Ko lavia na meomeo mana tinana ma kau sogha tona i Egypt! Kau ghanaghau iga polo ku bosa vanighau na tona keha.” 14 Na pukuna eni, Joseph te tapatughuru, me lavia na meomeo mana tinana mara sogha vaa i Egypt tana bongi. 15 Tara ghanara iga polo na mateana Herod te Haba. Ge kale na bosana God te bosai tua na prophet, “Inau ku holo horua Dalegu i Egypt.”Hosea 11:1
Rana lei malaghai tara labumatera na lei meomeo
16 Tana bona Herod na Haba te ghanaghana oliara na lei mane tara butu mai ulu tara pegoa ka, gaia te rutu ngangata. Me nira vetena rana malaghai ge kara labumatera lei garimane ni Bethlehem mana lei buto ni komu kililia, te rua na niuludira me horu, te vagha te ghilalaa na bona rana manaha te tate vanira iga na veitughu. 17 Me te kalea tua na hava te bosaa prophet Jeremiah idania,
18 Na tangi tau rongovia i Ramah,Ramah Sakai na komu alu ni kilometer i Jerusalem, lilighina na buto ni komu i Bethlehem.
na tangimate uloulo.
RachelRachel na tauna Jacob. (Righia Matthew 1:2.) Jacob na tamadira ra hangavulu rua na mane. Idania, raini tara na mane nagho tana kemadira rana Jew. Na pukuna eni, rana Jew tara ghanaghanaa Rachel te vaghaa na tinadira. te tangihira lei dalena;
mete hove na togholuvu
na pukuna tara mate.Jeremiah 31:15
Ra oli sania mai Egypt
19 I murina Herod na Haba te mate tua, na angel nina Lord God te tate vania Joseph tana maturubole i Egypt 20 me bosa vania, “Tapatughuru! Ko lavira na meomeo mana tinana, ma kau pulohi va Israel, na pukuna rahei tara tabotabo ge kara labumatea na gari tara mate tua.” 21 Keri ge tapatughuru Joseph, me lavia na gari mana tinana, mara pulohi Israel. 22 Mi tana bona Joseph te rongovia Archelaus te tughua tamana a Herod te vunaghi haba tana bubulo Judea, ge mataghu na vaa iga. Mi ta sakai na maturubole ghua, God te bosa vania ge kara tona tana bubulo i Galilee. 23 Tana bona tara va sara iga, ge ra ghanara tana komu i Nazareth. Keri ge, na hava na prophet te bosaa te kale utuni, “Na vure kara holoa nia, ‘Gaia na tinoni ni Nazareth.’ ”Mark 1:24; Luke 2:39; John 1:45

*2:1 Herod Balu na vunaghi haba tana Rongorongo Uto tara holora nia Herod. Na Herod eni, tara holoa nia Herod na Haba te vunaghi pungisira rana Jew 37 B. C me ke sara tana 4 B. C.

2:6 Micah 5:2

2:15 Hosea 11:1

2:18 Ramah Sakai na komu alu ni kilometer i Jerusalem, lilighina na buto ni komu i Bethlehem.

2:18 Rachel na tauna Jacob. (Righia Matthew 1:2.) Jacob na tamadira ra hangavulu rua na mane. Idania, raini tara na mane nagho tana kemadira rana Jew. Na pukuna eni, rana Jew tara ghanaghanaa Rachel te vaghaa na tinadira.

2:18 Jeremiah 31:15

2:23 Mark 1:24; Luke 2:39; John 1:45