Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ
Na Tabu John
te Gerea
Na hava te tughunia igaa?
Na Rongorongo uto na Tabu John te gerea ge ke tughunitatea Jesus na Bosana God te maurihali, ma gaia “te vuha tinoni, me kabu i ghobuda.” Te vagha na buka tabu te bosa heghena, John te gerea na Rongorongo Uto eni, ge rana vure tara idumia ma kara taluutunia Jesus na Vavola God te nia baubahu.
Na Iei balu levu tana vuivuni, tara talutatea Jesus te Bosana God kasila. Na lei levu ighobuna na buka eni, tara tughunia Jesus te gonighi ra vitu na butuli ge tara tatea Jesus na Messiah, na Dalena God. Imurini na lei sopa butuli ke, Jesus te bosa ngangataa kolura na vure ahei gaia, mana hava God te vetenaa nia mai ge ke lutua. Ilokani na lei padapada raini, Jesus te nighi tarai na lei ghanaghana te mava, te vaghai raini, Jesus na mane vatogha sheep, gaia na berete, na marara, na halautu, na utuni, mana vola.
Hangavulu tolu na levu me ke sara tana hangavulu vitu, tara righikalea didira na veidolovi a Jesus ma nina vaovarongo tana bongi tara lotia iga. Mana lei levu tana sosoko tara tughunitatea na deteana, na mateana, mana tughuruoliana Jesus, mana lei bona te tate vanira nina vaovarongo.
Na ghanaghana mava ilokana na buka eni, John te tughunitatea na sonihalavu ni vola kasila itatana Christ. Na sonihalavu eni te vuivuni taeni vanira na lei vure tara taluutunia Jesus.
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Jesus Christ na bosa ni vola (1:1-18)
Nina tutughuni John Vulitabu (1:19-34)
Jesus te vilira nina diki vaovarongo (1:35-51)
Jesus te gonighi ra vitu na lei butuli (2:1-12:50)
Na week sosoko Jesus: na deteana mana mateana (13:1-19:42)
Na tughuruoliana Jesus (20:1-10)
Jesus te tate vanira nina vaovarongo (20:11-21:25)
1
Jesus Christ na bosa ni vola
Tana vuivuni mai, na Bosa te diki ghaha mai tua. Agaia te ghaha itatana God, ma gaia tua God. Na Bosa te ghaha mai tua itatana God tana vuivuni. Ma God te gonighi nia a Bosa na lei totobo soko, me taho tua siki totobo tana maramana eni ke mua gonia nia. Na volani na lei totobo soko te puku mai tana Bosa, ma gaia na marara te mararara na lei tinoni soko. Na marara te maghora na pungi, mana pungi te mua tangomana na kuvihiana.
God te nia vetena mai nina tinoni hola rongorongo, na ahana John. Matthew 3:1; Mark 1:4; Luke 3:1-2 Agaia te mai ge ke tughunia na marara vanira na lei tinoni soko, keri ge agaira udolu kara rongovia na rongorongo ma kara taluutuni. Agaia heghena John te mua marara, agaia te mai ge ke tughunia na marara. Aeni agaia na puku ni marara, na marara te mai tana maramana ge ke maghoradira na lei tinoni soko.
10 Mana Bosa te mai tana maramana, ma sakai vamua God te gonia nia na maramana, hauva mana vure ni maramana te mua ghilalaa. 11 Agaia te mai tana komuna heghena, hauvaa mana lei kulana vure oli heghena tara mua holopangotia. 12 Mana balu so tadira tara holopangotia mara taluutunia. Ma gaira raini te hera na sonihalavu tunuva ge kara dalena God. 13 Agaira tara mua dalena God na pukuna tara vahura ge ke taonira tana levu ni huli. God heghena vamua te hera na vola vaolu.
14 Mana Bosa te vuha tinoni, me kabu i ghobuda. Mi ghai tai righia nina lada, na lada te loghoa agaia na vahuhu sosopa ta Tamana. Agaia te vonughia na sonihalavu mana utuni.
15 John te bosa tatea me ghaghua, “Agaia eni na tinoni tu bosa na bona tu ghaghua, ‘Agaia ke tumuriu mai, hauva me haba vuleu inau, na pukuna te ghaha mai tua i naghona na vahuagu.’ ”
16 Na pukuna nina sonihalavu te sule, te vautoghita soko, me tona haliu so na vautoada haia. 17 God te vahea na vetena nia Moses itadira na vure, mana sonihalavu mana utuni tara mai ta Jesus Christ. 18 E taho mua ahei te vaevanea tua God. Hauvaa ma gaia vamua na Dalena sosopa, na pukuna agaia te God ghua me ghana kolua Tamana, ge tughunitatea vanighita.
Nina tutughuni John Vulitabu
(Matthew 3:1-12; Mark 1:1-8; Luke 3:1-18)
19 Aeni na hava John te bosatatea tana bona na lei habadira na Jew i Jerusalem tara nira vetena na balu manesukaghi mana balu mane hahanga tadira na manesukaghi, ge kara huatia John, “?Ahei ighoe?”
20 Ma John te mua hove na bosatughu, me bosatate uto maemane vanira me ghaghua, “I mua nau na Christ.* Christ Tana leu ni Hebrew, Messiah, na mane God te vilia ge ke volara na vure Jew.
21 Ma gaira tara ghoi huatia so, “?Ma hei so ighoe? ?Ighoe Elijah?” Elijah Balu rana Jew tara taluutunia ge God ke nia vetena Elijah na prophet idania oli mai ge ke gonidilaa na halautu vania na Messiah. Righia Malachi 4:5.
Ma John te bosatughu, “Taho, e mua inau, Elijah!”
Ma gaira tara ghoi huatia so, “?Ighoe na Prophet?” ra vania. na Prophet Rana Jew tara taluutunia ge God ke nia vetena na prophet te vaghaa Moses (Eruani Vetena 18:15-22). Balu na Jew tara ghanaghana ke, na Prophet na Messiah, hauvaa balu na Jew tara mua ghanaghana. (Righia John 1:25 mana 7:40-41)
Ma John te bosa tughu, “Taho!”
22 Ma gaira tara ghaghua vania, “?Ko bosa kalea vanighai mai, ahei sughua ighoe? Ighai kai va bosa oli vanira tara vetenaghai mai. ?Na hava ko bosagho heghemu nia?”
23 Ma John te bosa tughu vanira taonia na bosana na prophet Isaiah idania, “Inau na talama ni mangana siki sakai te ghaeghahe tana bona mamaha me ghaghua, ‘Kau goni maemanea na halautuna na Lord ke liu igaa!’ ” Isaiah 40:3
24 Mana balu itadira na lei holabosa, tara nira vetena mai tua rana Pharisee, 25 tara ghoi huatia so John, “?Ge to ko mua Christ mo mua Elijah po mua na Prophet ke, mi vei tea ge o gonia na vulitabu?”
26 John te bosatughu vanira, “Inau tu vulitabughau nia na beti, ma gaia te tughuru i ghobumiu tau mua ghilala. 27 Agaia na mane ke tumuriu mai, hauva me mua managu inau na lavikehana na hahara ni marevona.” 28 Na lei totobo raini te kale i Bethany i levu uluna na betitina Jordan, te vulitabu iga John.
Nina dale sheep God
29 Te roropo ghana mai John te righia Jesus te mai tatana ge ghaghua, “Keri nina Dale Sheep God,§ Dale Sheep Ilokana na gegere tabu haulaghi God te bosa vanira nina vure ge ra vasukaghighi na lei dale sheep mana balu na maumanu keri ge ke talukehai na paludira. John Vulitabu te holoa nia Jesus na Dale Sheep na pukuna Jesus te mai me ke mate ge ke talukehai na paludira tara taluutunia, te vagha na sukaghi. te lavikeha na palu ni maramana! 30 Aeni gaia na tinoni tu bosaa tana bona tu ghaghua, ‘Na tinoni ke tumuriu mai eni, te haba vuleu inau, na pukuna te hagha mai tua i naghona na vahuagu.’ 31 Inau tu mua ghilala ahei gaia, mi nau tu mai nia vulitabu na beti ge ku tughunitatea gaia vanira rana vure ni Israel.”
32 Ma John te nia hevei nina bosa ni tutughuni eni me ghaghua, “Inau tu righia na Tarunga Tabu te horu mai kokou te vagha na bola, me tegha i vuvungana. 33 Tu mua ghilala inau te vagha agaia sughua na tinoni, sakai vamua God, te vetenau mai ge ku nia vulitabu a beti, te ghaghua vaniu, ‘Na tinoni ge ko vaevanea na Tarunga Tabu ke horu mai me ke mai tegha i vuvungana, agaia keri na tinoni ke nia vulitabu na Tarunga Tabu!’ ” 34 Ma John te ghaghua vanira, “Inau tu righia tua te vagha, mu bosa vanighau ke, ma gaia sughua na Dalena God.”
Diki nina vaovarongo Jesus
35 Me ghoi roropo ghana mai, John te ghoi tughuru kolura erua nina vaovarongo. 36 Tana bona te righia Jesus te tona haliu, agaia te ghaghua, “Keri nina Dale Sheep God!” 37 Tana bona erua na vaovarongo toro rongovia te bosaa eni, ge ro tumuria Jesus. 38 Ma Jesus te rei pulohi me righira toro tumuria ge huatira, “?Na hava toro kenea?”
Ma rogaira toro bosa tughu vania, “?Tarai, ivei to ghanagho?”
39 E bosa vanira Jesus, “Mai mo koro righia.” Tana bona ni aho eni te manana na tangi e vati tana nulavi. Ma rogaira toro nia udu moro righia ivei te ghaha, moro kabu itatana na dani udolu.
40 Ma sakai tadira te rongovia John me taonia Jesus ke, Andrew, na tahina Simon Peter. 41 Me mua hau vaso murina me sodoa hoghona Simon ge bosa vania, “Iroghai toro sodoa tua na Messiah.” (Na ghanaghana ilokana na bosa eni - Christ.)* Messiah ... Christ na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure. 42 Ma Andrew te holaa va Simon ta Jesus. Ma Jesus te vaevanea ge ghaghua, “Na ahamu itaeni ke Simon dalena John, mi ghoe kara hologho nia Cephas.” (Na aha vaghana so Peter). Cephas te sakai na aha tana leu ni Jew, ma Peter te sakai na aha eni tana leu ni Greek, mana ghanaghana iga na Vatu
Jesus te holora Philip ma Nathaniel
43 Ta ghoi sakai na dani, Jesus te ghanaghana ge ke sara tana bubulo i Galilee. Mi ga te sodoa Philip me bosa vania, “Ko tumuriu!” 44 Philip na komuna Bethsaida, toro ghahara ghua iga Andrew ma Peter. 45 Philip te sodoa Nathaniel me bosa vania, “Ighai tai sodoa tua na tinoni Moses te gerea tana buka ni vetena, mana lei prophet tara gerea ta didira na gegere. Agaia Jesus dalena Joseph ni Nazareth.”
46 Ma Nathaniel te huatia, “?Ke tangomana so siki totobo uto ke rughuhoru mai Nazareth?”
Ma Philip te bosatughu vania, “Ko mai, mo ko righia.”
47 Tana bona Jesus te vaevanea Nathaniel te mai tatana, ge bosa vania, “Aeni na puku ni tinoni ni Israel, e taho siki totobo pego itatana.”
48 Ma Nathaniel te huatia, “?Ivei tea ge o ghilalau?”
Ma Jesus te bosatughu vania, “I naghona ge hologho Philip, inau tu righigho so tana bona to ghahagho sarana na ghai tara holoa nia na fig.” ghai tara nia holoa na fig te vagha na ghai kaio.
49 Ma Nathaniel te bosa vania, “Tarai, ighoe na Dalena God! Ighoe na vunaghi haba ni Israel!”
50 Jesus te bosa vania, “?Ighoe to taluutuni na pukuna tu bosa vanigho tu righigho tana bona to ghahagho sarana na ghai na fig? Igeva ko righighi na lei totobo sule vulea vaa eni.” 51 Ma Jesus te bosa vanira, “Inau tu bosa utuni vanighau, igeva kau vaevanea na kokou ke tavoka ma nina lei angel God kara dato ma kara horu i vuvungagu inau na Dale Tinoni.”§ Na tutughu eni te vagha na tutughu ilokana na buka Vuivuni 28:10-15 nia sakai na mabubu ni Jacob. Ilokana na mabubu eni, Jacob te righira na lei angel tara dato ma kara horu tana palapala ge ke sara i kokou. God te righitatea Jacob ge ke vilira agaia mana lei vavatana ge kara nina vure God. Ge vagha keri, God te righitatera nina vaovarongo Jesus ge vilia Jesus na Vavola.

1:6 Matthew 3:1; Mark 1:4; Luke 3:1-2

*1:20 Christ Tana leu ni Hebrew, Messiah, na mane God te vilia ge ke volara na vure Jew.

1:21 Elijah Balu rana Jew tara taluutunia ge God ke nia vetena Elijah na prophet idania oli mai ge ke gonidilaa na halautu vania na Messiah. Righia Malachi 4:5.

1:21 na Prophet Rana Jew tara taluutunia ge God ke nia vetena na prophet te vaghaa Moses (Eruani Vetena 18:15-22). Balu na Jew tara ghanaghana ke, na Prophet na Messiah, hauvaa balu na Jew tara mua ghanaghana. (Righia John 1:25 mana 7:40-41)

1:23 Isaiah 40:3

§1:29 Dale Sheep Ilokana na gegere tabu haulaghi God te bosa vanira nina vure ge ra vasukaghighi na lei dale sheep mana balu na maumanu keri ge ke talukehai na paludira. John Vulitabu te holoa nia Jesus na Dale Sheep na pukuna Jesus te mai me ke mate ge ke talukehai na paludira tara taluutunia, te vagha na sukaghi.

*1:41 Messiah ... Christ na mane God te vilia ge ke vavolara nina vure.

1:42 Cephas te sakai na aha tana leu ni Jew, ma Peter te sakai na aha eni tana leu ni Greek, mana ghanaghana iga na Vatu

1:48 ghai tara nia holoa na fig te vagha na ghai kaio.

§1:51 Na tutughu eni te vagha na tutughu ilokana na buka Vuivuni 28:10-15 nia sakai na mabubu ni Jacob. Ilokana na mabubu eni, Jacob te righira na lei angel tara dato ma kara horu tana palapala ge ke sara i kokou. God te righitatea Jacob ge ke vilira agaia mana lei vavatana ge kara nina vure God. Ge vagha keri, God te righitatera nina vaovarongo Jesus ge vilia Jesus na Vavola.