2
Na vangakolu ni taulaghi i Cana
Erua na dani murina eni na taulaghi te kale tana komu i Cana, tana bubulo i Galilee. Ma tinana Jesus iga, ma Jesus ma nina lei vaovarongo ghua, tara nongira vaa tana vangakolu. Tana bona na vangakolu te mua soko mua na wine te kukulu. Keri ge a tinana Jesus te bosa vania, “E taho tua didira na wine.”
Ma Jesus te bosa tughu vania, “Vaivine, na hava na pukuna ge o mai bosa vaniu nia. Nigua na bona ni lutu te mua sara mai mua.”
Ma tinana Jesus te bosa vanira na lei tinoni lutu, “Kau gonia na hava ke bosa vanighau.”
Na vure Jew tara loghoi na lei vetena ni sasau marabu, ge ra talui va ono na popovatu ni sasau iga. Sakai tadira na popovatu te kaekagena ke haghevia erua hangavulu pe tolu hangavulu na gallon. Ma Jesus te bosa vanira lei tinoni lutu, “Kau dore vonui nia na beti na lei popovatu raini.” Mi tana bona tara dore vonu sokoi tua, keri ge bosa vanira, “Taeni kau heotia na pile beti ma kau vahea na tinoni te vunaghina na vangakolu.” Ma gaira tara taonia na hava te bosaa, ma ra heotia vania na beti te liliu ni wine tua, me nainamia. E mua ghilala ivei te va lavia mai na wine, (hauva mana lei tinoni lutu tara ghilalaa tua.) Keri ge holoa na mane taulaghi 10 me bosa vania, “Na lei tinoni soko tara diki tuvalia na puku ni wine, mi murina mai tara inu vada tua na vure, ge ra nia hevei na wine te mua sakai uto. Hauvaa mi ghoe to tuvalia mai tua na puku ni wine me sara itaeni!”
11 Jesus te gonia na vuivuni butuli eni i Cana tana bubulo i Galilee. Mi ani te tatea nina rongoragha, ma nina lei vaovarongo tara taluutunia.
12 Mi murina eni Jesus ma tinana, mana lei hoghona, ma nina lei vaovarongo tara tona i Capernaum, mara ghahara iga erua pe tolu na bongi. Matthew 4:13
Jesus te tona tana Valetabu
(Matthew 21:12-13; Mark 11:15-17; Luke 19:45-46)
13 Te dutu ngangata tua na bona ni Gougonu ni Lovovule, ma Jesus te dato i Jerusalem. 14 Mi lokana na koekobe ni Valetabu te topora na vure tara sabiri buluka, sheep mana bola. Me righira ghua gaira tara tughu rongo tara sopou ta didira na lei bela. 15 Ma gaia te ramusira nia na tali ni raramu me ghuruhorura na lei vata ni maumanu tana koekobe ni Valetabu, na lei sheep mana buluka ghua. Me boki tao vaghinighi didira lei bela ni tughu rongo, me havukaghinighi didira na rongo. 16 Me vetenara na lei mane tara sabiri bola me ghaghua, “Kau lavikehai iani! Kau bei nea gea na valena Tamagu ge ke vale ni hunuhunulu!” 17 Lei nina vaovarongo tara ghanaghana olia na gegere tabu te ghaghua, “Ge God, a nigua na ghanaghana mavaa tana valemu te vavu tana lokagu te vagha na lake.” Buka Linge 69:9 18 Na habadira na Jew tara huahuatia mara ghaghua, “?Na hava na butuli to gonia ge kai righia gaa to loghoa na maana ni goniana te vagha eni?”
19 Ma Jesus te bosa tughu vanira, “Kau durakea na Valetabu eni, mi lokana e tolu na bongi inau ku ghoi tughuru vaghini olia.” Matthew 26:61; 27:40; Mark 14:58; 15:29
20 Ma gaira tara huatia, “?Ighoe ko ghoi kisu olia ilokana e tolu na bongi vamua? Ilokana e vati hangavulu ono na niulu tara kisua na Valetabu eni!” 21 Hauva mana Valetabu te bosa Jesus eni ke na hulina. 22 Keri ge na bona te tughuru oli sania na mate, nina lei vaovarongo tara ghanaghana olia te bosa te vagha eni, ma gaira tara taluutunia na lei gegere tabu, mana hava te bosa tua Jesus.
23 Tana bona te ghaha Jesus i Jerusalem tana Gougonu ni Lovovule, e subo tara taluutunia na pukuna tara righighi na lei butuli te gonighi. 24 Ma Jesus te mua ghanaghana kodo itadira na pukuna te ghilalai na voladira udolu. 25 Sakai vamua te taho ahei te taraia nia Jesus nia na vola mana nilabu ni tinoni, te ghilala sokoa tua, na pukuna agaia heghena te ghilala na hava tana tobadira.

2:12 Matthew 4:13

2:17 Buka Linge 69:9

2:19 Matthew 26:61; 27:40; Mark 14:58; 15:29