3
Na bongi ni dete te dutu mai tua
A Yahweh puku ni maana te bosa tugu, “Inau ku nira vetena nigua na tinoni holabosa ge kara gonidila na halautu vaniu. Keri ge inau, Yahweh tau kenea, ku mina tua ge ku mai ta nigua Valetabu. Mana tinoni holabosa tau pitua ge kau righia ke mai me ke tughunitatea nigua na baubahu. ?Hauva, ma hei ke tangomana geke vola tana bongi ke mai iga? ?Ma hei ke tangomana geke tughuru tana matana tana bona ke sara mai? Ke mai vagha na sopu te laga ngangata, me ke vagha ghua na lake te vamarabui na silver mana gold. Geva ke mai geke dete vagha na tinoni te vamarabui na silver mana gold. Te vagha ghua keri a nina tinoni holabosa Yahweh ke va marabura rana manesukaghi ge kara va holai vaniu mai inau, Yahweh, na lei totobo tara uto te manana ge kara nighi heveioli. Ge rana heveioli tara lavighi mai rana vure ni Judah mi Jerusalem vaniu inau, Yahweh, ge ku lavipangotighi te vagha tu nei tua tana bongi te padi.”
Ma Yahweh puku ni maana te ghaghua [ghua], “Tana bongi keri, inau ku mai ge ku deteghau. Mi geva ku bosatatea na utuni itadira arahei tara tabe kakaighi na lei totobo kibokibo, ma rahei tara ngelengele, ma rahei tara sorisori, ma rahei tara pegopegora rana tinoni lutu tana peludira, ma rahei ghua tara vahaghitailira rana matesasani ma rana dalei kukuti, ma rahei tara hovera rana tinoni haghemai ge kara loghoa na dete maemane, ma rahei tara mua talumavau.
Na peluolina na hangavuluni tana lologho
“Inau tua a Yahweh, mu ku mua ghoi tughu. Keri ge ighau, rana vaivarina Jacob, tau mua durake mua. Tana bona na bongidira na lei vaivarimiu, ge au diui nigua na lei vetena, mau mua lavipangotighi. Kau [tughulio mau] ririuoli mai tagua, mi nau ghua ku ririu oli vanighau.
Hauva ka, mau huatiu, “?Na hava kai gonia ge kai [ririu oli/tughulio] vanigho?”
Mi nau ku ghoi huatighau, “E uto vania so, na tinoni geke gitoa God? Taho, e mua uto, hauva mi ghau tau gitou haia tua.”
Mau huatiu, ‘?Ivei tai nea na gitoamu?’ ‘Ighau tau gitou ta sakai na hangavuluni ta nimiu na lologho. Na bosakau i vuvungamiu ighau udolu na pukuna na lei kema udolu tara pegopegou. 10 Kau hola udolui mai na hangavuluni nimiu na lologo tana Valetabu, geke subo na vanga igaa. Kau va tabou ge kau vaevanea, mi nau ku hangavia na matakene ni kokou muku kovala horua mai itamiu subo na lei totobo uto. 11 Mu ku mua taladira na lei maumanu ge kara dikalai nimiu na lei totobo subasuba. Ma nimiu rana leghai ni grape kara vuavuagha vaa ghua. 12 Mana lei vure tana lei kema soko kara bosaghau ‘rana vure a God te vautora,’ na pukuna na bonamiu ke, na butonikomu uto ngangata tau ghahaghau iga.” Aeni na hava Yahweh puku ni maana te bosaa tua.
God te nia baubahu na veiarovi
13 Ma Yahweh te ghoi bosaa, “Au bosai na lei bosa ni pasapasa i vuvungagu.”
Hauva mau ghoi huatiu so, “Na hava tai pasapasapopologho nia?’
14 Ighau tau bosa mau ghaghua, ‘E taho na pukuna ka lutu vania God. Ighita ta mua sodoa iga siki totobo tana hava te bosa vanighita ka gonighi, pa ka tabotabo geka tatea vania Yahweh puku ni maana ta nighi dikalio na lei dida na hahi ta goni sokoi tua. 15 Te vagha ta vaevanea tua, God te vautora rana vure tara talunagho. Rana vure tara gehegehe hahi ke, gaira tara lologho au. Ma rahei tara tabotaboa God ta didira kabu hahi, mara mua sodoa na totoroni.’ ”
16 Ma gaira rana vure tara talumavaa Yahweh tara sopa kokoe heghedira, ma Yahweh te varongohia na hava tara bosa. Mi tana matana, ra gerehorui tua tana buka ni gegere tutuguni vanira rahei tara ghanaghana mavaa Yahweh mara talumavaa ghua gaia. 17 Ma Yahweh puku ni maana te ghaghua, “Agaira rakeri nigua na vure. Mi tana dani vaghana keri inau tu gonidila ge kara nigua na pinapolo. Inau ku arovira, te vaghara rana tamatau toro vahera na veiarovi na lei gari tara taonira. 18 Aeni ghua ghau kulagu na vure, geva kau vaevanea na kehakeha, ighobudira na hava te kale itadira rana maemane mi tadira rahei tara hahi, mi tana tinoni te hangau mana tinoni te mua hangau.”