2
Yahweh te varangara rana manesukaghi
A Yahweh puku ni maana te ghaghua vanira rana manesukaghi, “Na bosa papara eni te vanighau, ‘Kau [talumavau/talumava na ahagu] mughua tana hava tua tau gonighi. Ge kau mua rongovia mua na hava tu bosai ke, igeva ku talua nigua na vavaranga ivuvungamiu, maia ghua rana lei totobo tu gonighi vanighau ge ku vautoghau. [E utuni sughua,] mu varanga sokoghau tua, na pukuna tau mua lavipangoti ngangataa nigua na bosa papara. Inau ku torora rana vaivarimiu, mu ku paipalighi rana matadira mana ihudira tana tungi ghadira rana maumanu tau nira sukaghi, muku lavihorughau tana ovu ni tungi. Keri vaho ge kau ghilala, inau tu vaheghau na bosa papara eni. Keri ke, ma nigua na baubahu vanira rana manesukaghi, gaira rana vaivarina Levi, ke mua ghoi takoso.
“Ta nigua na baubahu, inau tu nia baubahu vanira na vola mana mabo. Aeni agaia na hava tu vahera, keri ge kara tabotabo na talumavaagu. Mi tana bongighi rakeri, tara talumavau mara mataghuniu. Mara nighi taratarai na lei totobo tara utuni, mara mua nia tarai na hava tara hahi. Mara kabu mabo togotogo koluu, mara gonighi na lei totobo ke uto vamua, mara hangara ghua rana balu vure ge kara betoa na goniani na lei totobo tara dika. Na lutudira rana manesukaghi ge kara nia tarai na hava te utuni te va mai ta God. Ma rana vure kara mai mughua itadira na vaa naunauana nigua na maana ni dete manaha, na pukuna gaira rana tinoni holabosa vaniu inau a Yahweh puku ni maana.
“Hauva, itaeni ighau rana manesukaghi tau ririu keha tua tana hava te maemane. Ra nimiu na tarai te hahilaghinira tara subo ge ra gonighi na lei totobo dika. Mi ghau tau diua tua na [vetena/baubahu,] tu va heghau. Keri ke, mi nau tu nera rana vure ni Israel ge kara nighau ghighirou na pukuna tau mua taonia na bosagu. Mi tana bona tau taraira nigua na vure ke, mau mua holopangoti sakai sonikolura.”
Rana vure tara mua taluutuni kakaia God
10 ?A logoa te sakai vamua a tamada ighita udolu ni? Eo, ta loghoa. ?E God ia so te gonighita udolu? Eo! ?Keri ke, mi vei tea ge a hurakei dida na baubahu ta sopa gonighi, mi vei tea ge a nia ghighirou nina vetena a God te bosa vanira tua rana vaivarida? 11 Rana vure ni Judah tara hughu sokoa tua didira na baubahu ta God, mara gonighi na lei totobo mamataghugha tara dika i Jerusalem mi lokana ghua Israel. Ra [taghalaghinia/vametoa] tua na Valetabu keri a Yahweh te dolovia. Rana mane taulaghi tara taudira tua rana vaivine tara holohabara na titinoni god. 12 Lubatia Yahweh geke ghadaru kehara tana lei kema ni Israel rahei tara goni padighi tua raini, sakai manaa kara holai mai didira na heveilee vania Yahweh puku ni maana.
13 Aeni ghua sakai na totobo kau gonia. Ighau tau lumia nina belatabu Yahweh nia na kolobu ni matamiu. Tau nia tangi konokono, na pukuna ke mua holopongotighi na heveioli tau holai vania mai. 14 Ma kau huahuati, “?Na hava na pukuna Yahweh ke mua holopangotighi?” Na pukuna vamua gaia te ghilala tau hughui nimiu na baubahu itadira rana taumiu, tau taudira mai tua tana bona tau vaolu. Agaira ghua rana dolamiu, hauva mau hughui sono nimiu na baubahu tana matana God, sakai vamua tau nia baubahu na dolo ke mua tuvavokaa siki sakai. 15 ?Ivei tea, e talukolughau nia God tau sakai na huli mana tarunga koukolu itadira rana taumiu? Eo, te nea! ?Mana hava nina ghanaghana vaniamiu? Na pukuna vamua kara logho dalemiu ma kara varavangasi ta God. Kau rightaonighau heghemiu, ge ke bei durakea gea siki sakai itamiu ta nina baubahu vania a tauna. 16 A Yahweh, na God ni Israel, te ghaghua, “U mua holopangotia na sasani. Mu mua lavipangotia ge siki sakai itamiu ke gonia na gehegehe dika eni vania tauna. Kau rightaonighau heghemiu ge kau bei durakea gea siki sakai itamiu ta nina baubahu vania tauna.”
17 Au nea Yahweh me nia lugu tua na lei nimiu na kokoe.
Ma ge kau huahuati, “?Na hava tai hahia ge o nighai lugu?”
Na pukuna tau bosa, “A Yahweh puku ni maana eni ke, e ghanaghana gaia na lei vure tara hahi tua ke, tara uto vamua, me holopangoti udolura,” pa kau bosa haia, “?Na hava na pukuna, ge a God te mua dete maemane?”