19
Na durakeana na lei komu i Sodom mi Gomorrah
Tana nulavi keri, e rua na angel toro sara mai tana komu i Sodom, ma Lot te sopou tana mataula haghe ni peona na komu. Me righira vaa, ge sakutua tona me va topora. Gaia te holopangotira, me poghotao kikinima tana pari, ge bosa vanira, “Iroghau na maghutu, koro mai tana valegu. Igaa toro saui na marevomiu, mo koro maturu i gevaa. Mi roropo ge koro ghoi sakutua tona ivei toro liona.”
Ma gaira toro bosatughu, “Taho, e uto so, na bonadira na sinogho so tana komu ini, igaa koro va maturu.”
Hauva Lot te kurutia so, vaho ge ro tala na tona tana valena. Ma Lot tu keikerira nina ghairau ge kara gonidilai balu berete, kolui balu na vanga, ge ro vanga.
Mi murina na vanga nulavi inaghona ge ro gonidila ni maturu, na lei mane ni Sodom tara mai kililia na vale, na lei garimane mana tonikama. Gaira tara ghaeghahe dato vania Lot mara huatia, “?Ivei gaira na mane toro mai tana valemu i geni tana nulavi ka? Ko lavi horura vanighai mai, te liomami ge kai nira koli kolu!”
Ma Lot te horu i pari bebete, me vongotia na mataula. Ge bosa vanira, “Ghau na lei hoghogu, kau bei gonia gea siki totobo dika! E rua dalegu na tahula so itagua, mu ku va holora vanighau mai, ma kau nea vanira na hava te liomiu. Kau bei nea vanira siki totobo na mane raini, na pukuna gaira ghagua na sara, ge ku righitaonira mughua.”
Ma gaira tara bosa, “Ighoe na sinogho mai, ko tulili! ?Ahei ghoe ge ko bosaa vanighai na hava kai gonia? Kai dikalagho gea vulera kai nera igaa ra rua na mane kiri!” Keri ke, Gaira tara pili olia Lot, gera dikalaa na vovongona na mataula. 10 Ma rana angel ilokana na vale toro hangavia na mataula, moro hagalo horu moro ghora haghea Lot ilokana na vale, ge ro pitia na vovongo. 11 Keri ge ro nei na matadira na lei mane ni Sodom mara pungi, mara mua tangomana na righi kaleana na mataula.
Lot te sania i Sodom
12 Ma rana angel toro huatia Lot moro ghaghua, “Ahei ghua siki kulamu ilokana na komu eni, ko lavi kehara tua itaeni! Na lei dalemu na mane mana vaivine mana taudira maia ghua tau palevara, ko lavi kehara ghua, 13 na pukuna i geva koro durakea na komu eni. Ma Yahweh te ghilalaa ge rana vure tana komu eni tara hahi sule haia tua, me vetena ghai mai ge koro durakea na komu Sodom.” 14 Keri ke Lot te tona me va bosa vanira na mane tara gonidila ge kara taudira ra dalena na tahula, “Kau mina tua na tona keha tana komu eni, na pukuna Yahweh ke dutu na durakeana.” Hauva moro ghanaghana ke, me batobatora vamua a Lot ge ro mua tona keha.
15 Mi tana puipungi ghana, gaira na lei angel toro gherigheria Lot moro bosa vania, “Ko mina tua mo ko tona keha tana komu eni. Ko holaa a taumu, maia rua na dalemu na tahula, mi ghau udolu kau mina tona keha tua i taeni, ge kau vola tana bona ke durake na komu eni.” 16 Hauva Lot te hughahughapoto na liona. Keri ge rana angel toro tabe limadira a tauna ma gaia, maia ghua ra rua na daledira na tahula, moro huli horu kehara i pari bebetena na komu ge kara vola igaa, na pukuna Yahweh te arovira. 17 Ma sakai tadira rana angel te bosa vanira me ghaghua, “Kau sama tona tua ge kau vola! Kau sama dato tana lei ghotu, ma kau bei reioli gea. Kau bei beto gea ta siki boboko, kau mate gea!”
18 Ma Lot te bosa me ghaghua, “Iroghau rana maghutugu, taho, ko bei neghai ge te vaghaa keri. 19 Iroghau toro aroviu moro volau tua. Na lei ghotu tara hau, mi gevaa ke kaleu na vahaghitaili mu ku vuha mate tana halautu. 20 ?Iroghau toro righia so na komu pile nagho keri? Gaia te dutu mai, mu ku tangomana ge ku saravia. Ko talagu mu ku va igaa. Na komu pile vamua mi ga ku va kabu tatavahale.”
21 Mana angel te bosa tughu me ghaghua, “E uto so, ku mua durakea na komu keri. 22 Mina tua mo ko sama tona! Inau ku mua tangomana na goniana siki totobo ritini kau sara igaa.” Mi ga te vuivuni ge ra holoa na komu keri Zoar* Zoar Na ghanaghana ilokana na ahana ke, “pile.” .
God te durakera Sodom mi Gomorrah
23 Na aho te sogha tua tana bona a Lot te sara tana komu i Zoar. 24 Keri ke, Yahweh te nia vetena horu mai na lake, mana ghoughovu tara ruruhu tara tumu horu mai kokou vaghaa na uha i vuvungadira rana komu i Sodom mi Gomorrah. 25 Mete vagha keri, Yahweh te durakera rana komu i Sodom mi Gomorrah, maia na lei komu i lilighidira tana lei boboko, kolui na lei tinoni gaa, mana lei totobo soko tara totolo tana pari. 26 Ma tauna Lot te reioli, ma gaia te liliu ni tahi kokodo.
27 Mi tana puipungi ghana murina na bongi keri, Abraham te tona tana bona igaa te tughuru me kokoe kolua Yahweh. 28 Me righi horura i Sodom mi Gomorrah kolua na boboko sule, me vaevane na ahu te pouta tana bona keri, te vagha na ahu ni lake sule ngangata. 29 Mi tana bona God te durakei tua na lei komu kiri tana boboko te ghahaa igaa Lot, gaia te ghanaghanaa Abraham, me talana Lot ge ke sama polo tana vahaghitaili te kalea.
Lot me rua na dalena rana tahula
30 Mi murina keri a Lot te tona sania na komu i Zoar, na pukuna te mataghunia ge ke ghahaa iga. Gaia te lavira rua dalena toro tahula, me nira dato tana lei ghotu, mara ghahara i lokana na vatuluma. 31 Mi ta sakai na bongi, na diki tahula te bosa vania tahina me ghaghua, “E taho na lei mane lilighina na bona eni ge koro taulaghi. Ma tamada te dutuvia tua na tonikama. 32 Mai roghita mo koro hea na wine tamada me ke bule, ge koro nia maturu kolu, ge koro loghoa na kema ke va mai ta tamada.” 33 Mi tana bongi keri gaira toro hea tamadira na wine me inu bulebule tua. Mana diki tahula te va nia kolikolua tamana. Ma Lot te mua ghilalaa na hava te gonia na pukuna te inu me bule tua.
34 Mi tana puipungi ghana, na diki tahula te bosa vania tahina, “Inau tu nia kolikolu tua tamada i bongi, mi gevaa tana bongi eni koro ghoi hea so na wine me ke inu me ke bule, ge ko nia kolikolu ighoe. Keri ke ge koro sopa logho gari ta tamada.” 35 Mi tana bongi keri, gaira toro ghoi hea tamadira na wine me inu bule so, me ruani na tahula te va ghoi nia kolikolu tamana. Ma Lot te mua ghilala so na hava te gonia, na pukuna te ghoi inu bule so. 36 Keri te vaghaa ge gaira udolu ra dalena na tahula Lot, toro logho gari ta tamadira.
37 Na kamanagho te vahua na garimane, me holoa nia Moab. Moab Tana leu ni Jew, na ahana te rongovia vaghaa “ta tamagu.” Agaia te vaivarina na kema tara holoa nia Moab. 38 Mana ruani te vahua na garimane ghua, me holoa nia Ben-Ammi Ben-Ammi Tana leu ni Jew, na ghanaghana ilokana na ahana ke, “dalena nigua na vure.” . Gaia te vaivarina na kema tara holora nia Ammon.

*19:22 Zoar Na ghanaghana ilokana na ahana ke, “pile.”

19:37 Moab Tana leu ni Jew, na ahana te rongovia vaghaa “ta tamagu.”

19:38 Ben-Ammi Tana leu ni Jew, na ghanaghana ilokana na ahana ke, “dalena nigua na vure.”