18
God te ghoi bahua Abraham ge ke logho dalena
Ma Yahweh te tate vania Abraham tana lei ghai tabu nina Mamre. Abraham te sopou so tana mataulana nina vale tapole tana kutu ni danikama, te papara ngangata iga na hina. Gaia te reitona tana halautu, me righira vaa e tolu na mane tara tughuru dutuvia. Me sama tona gaia me va sodora. Ge poghotao tana pari vanira ge ghaghua, “Tolughau, ma ge kau liona ge kau ahevata pile bona itagua ke, mu togotogo ge ku hangaghau. Kau bei tona mua. Kau pitu ghua mu ku bosa vanira nigua ghairau ge kara lavia vanighau mai na pile beti ma kau saui nia na tuamiu, ma kau aheahe pile ghua sarana na ungaungana eni. Na pukuna tau sara mai tana valegu, inau ku gonia vanighau ghua pile vanga ke hangaghau ge kau sakutua.”
Gaira tara bosa tughu, “Holoutogho, ighai tai holopangotia nimua na hahanga.”
Keri ke Abraham te mina me haghe tana vale tapole me bosa vania Sarah, “Mina mo ko lavia pile flour mo ko bitighi na balu berete.” Keri ge sama tona tana pilu me lavia na dale buluka korukoru, me hea nina ghairau ge ke matea, me gonidilaa pile vanga vanira ra tolu na mane. Me ghalati tua na vanga, ge Abraham te talua pile cheese mana kokolo tana susu ni buluka, kolua na vinahi, me lavighi heghena vanira, mara vanga. Tana bona tara vanga so, Abraham te tughuru lilighidira, sarana na ghai.
Ma gaira tara huatia Abraham, “?Ivei gaia taumu a Sarah?”
Ge bosa oli Abraham, “Gaia ilokana na vale tapole.”
10 Ma sakai tadira te bosa, “E hiua na vula itaeni ku ghoi oli mai ni righiamiu so, mi gaa na bona vaghana ke vahua sakai na meomeo mane a taumu a Sarah.” A Sarah te rongo mai so i murina na mataulahaghena na vale tapole. 11 Abraham ma Sarah toro tonikama tua, ma Sarah te mua tangomana ge ke logho gari. 12 Keri ge kia heghena, “Inau tu tonikama ngangata tua, maia ghua a taugu te tonikama tua. ?Ivei ke ghaghua ge ku loghoa na togotogo keri, ke vagha ku vahua siki meomeo na mane?”
13 Keri ge Yahweh te huatia Abraham, “Eghua ge kia Sarah me bosa, ‘?Ku tangomana so na logho gari, inau tu tonikama tua?’ 14 Inau a Yahweh! Taho siki totobo ke vahola itagua! Me vaghaa tu bosaa tua, e hiua na vula itaeni ku ghoi oli mai so, mi ga Sarah ke vahua na garimane.”
15 Mana pukuna Sarah te matagu ge hughu, “Inau tu mua kia.”
Ge bosa tughu Yahweh, “Taho! Ighoe tua to kia.”
Abraham te nongia God ge ke arovia na komu Sodom
16 Keri ke, ma gaira e tolu na mane tara sania na bona keri mara sakutua tona ta sakai na bona, igaa tara tughuru mara sirohorua na komu i Sodom. Abraham ghua te sakutua kolura, me va sanira tana ghobu ni halautu. 17 Mi tana bona vaghana keri, Yahweh te ghanaghana heghena te vaghaa eni, “Inau ku mua poloa vania Abraham na hava ku gonia. 18 Na lei vaivarina kara vuha liliu ni kema sule, mi tatana gaia inau ku vautora na lei kema udolu. 19 Inau tu vilia tua ge ke keikerira na lei dalena mana vaivarina ge kara varongohia na bosagu, ma kara nea na hava te uto me te maemane. Keri ge ku nea vania na lei totobo tu bahua nia tua.”
20 Me bosa Yahweh vania Abraham, “Inau tu rongovighi tua na lei totobo dika tara hurura nia na vure ni Sodom mi Gomorrah. Ma didira na lei tangohahi te sule ngangata. 21 Ku horu va righira mughua mu ku kenea na hava tara hurura nia te utuni sughua pe taho.”
22 Ma gaira e rua na mane toro sakusakutua tona i Sodom, ma Yahweh te kabu kolua so Abraham. 23 Ma Abraham te tughuru dutuvia Yahweh ge huatia, “?Ivei tea, ko durakera ghua na vure uto kolura nia rana vure dika? 24 ?Ke ba lima hangavulu na vure uto kara ghahara tana komu keri ke, mo ghanaghana ge ko durake udolua so na komu? ?Ivei tea, ko mua arovia na komu keri, ge ko vaa vavolara ra lima hangavulu na vure uto? 25 Tana liogu inau ke, mo ko mua matera rana vure uto kolura rana vure dika. Ko mua tangomana na neana keri. Ma ge ko nea te vaghaa ke, ighoe ko torora rana vure uto te vaghara rana vure dika. Ighoe na manedete tana maramana udolu, keri ge ko nea mughua na hava te uto mete maemane.
26 Yahweh te bosa tughu, “Ku ba sodora e lima hangavulu na vure tara uto lokana na komu i Sodom ke, mu ku vavola na komu keri, na pukuna e lima hangavulu na vure uto igaa.”
27 Abraham te ghoi bosa so, “Yahweh, ko lubatiu ge ku ghoi bosa vanigho, sakai vamua inau na tinoni vamua, mu mua loghoa maana na bosaana siki totobo tana matamu. 28 ?Ke ba vati hangavulu lima na vure uto tana komu ke, mo ko durakea so na komu udolu?”
29 Ma Yahweh te bosa tughu me ghaghua, “Ke vati hangavulu lima na vure uto vamua tana komu ke, mu ku mua durakea.’
30 Abraham te ghoi bosa me ghaghua, “Yahweh ko bei rutu vaniu gea, ku ghoi bosa so. ?Na hava ko gonia, ke ba tolu hangavulu vamua na vure uto tana komu ke?”
Me ghoi bosa tughu Yahweh me ghaghua, “Ku mua durakea na komu keri, ke tolu hangavulu na vure uto vamua igaa.”
31 Abraham te ghoi bosa me ghaghua, “Ko talukehai vaniu tu mua mataghu na kokoe tana matamu. ?Na hava ko gonia ke ba rua hangavulu vamua na vure uto tana komu keri?”
Ge bosa Yahweh me ghaghua, “Ku mua durakea na komu keri, ke rua hangavulu na vure uto vamua igaa.”
32 Me ghoi bosa so Abraham, “Yahweh, ko bei rutu vaniu gea, aeni vamua sakai nigua na bosa sosoko. ?Ke ba paregho vamua na vure tara uto tana komu keri ke, na hava ko gonia?”
Ge bosa Yahweh, “Ke ba paregho vamua na vure uto tana komu ke, ku mua durakea.” 33 Me soko na kokoe koukolu Abraham ma Yahweh, ma Yahweh ke tona keha, ma Abraham te oli tana vale tapolena.