17
Na pahevaughilala na vavaghahana na baubahu
Mi tana bona te hiua hangavulu hiua na niuluna Abram ke, ma Yahweh te livu vania ge ghaghua, “Inau a God puku ni maana! Ko taonia haia na bosagu, mo ko nea haia na hava te uto. Inau tu baubahu vanigho ge ku sepalaghinia na lei vaivarimu ma kara subo.” Ma Abram te poghotao tana pari. Ma God te bosa vania me ghaghua, “Aeni na baubahu mava ku nea vanigho. Inau tu baubahu vanigho ge ighoe ko vaivaridira na lei kema. Me vuivuni taeni kara mua hologho nia tua Abram, a Abraham tua na ahamu itaeni, na pukuna inau tu negho ge ko vaivaridira na lei kema. Mi nau ku negho ge ke subo na lei vaivarimu kara vahura mai tana kemamu. Na balu tadira kara vunaghi haba, ma kara sepalaghinia na tinoni me ke subo, ma kara ghoi liliu ni kema sule. Inau ku pangotia nigua na baubahu tu nea vanigho, ma vanira ghua na lei vaivarimu tana lei bongi ke mai, ge ke mapiti me ke kabu kasila. Mi nau ku nimua God, ma didira God ghua na lei vaivarimu. Inau ku hegho ighoe ma rana lei vaivarimu na pari eni, Canaan udolu. Mi nau a didira God.”
Ma God te ghoi bosa vania so Abraham, “Ighoe ghua ko tala na pangotiana na baubahu koluu inau, ighoe mana lei vaivarimu tana lei vavata ke mai. 10 Ighoe, ma rana lei vaivarimu kau holopangotia mughua na pahevaughilaladira na lei mane udolu itamiu. 11 Eo, ighau kau pahevaughilaladira mughua na lei mane. Aeni na vaughilalana na baubahu i ghobumu ighoe mi nau. 12 Itaeni tua ke vuivuni, mi tana lei vavata udolu kara mai, kara pahevaughilala mughua na lei gari meomeo mane te alu na bongidira.*te alu tua na bongina Aeni te kaekage sakai na week te padi na vahuana na pukuna na vure Jew tara idumia na bongi tara vahua te kaekage sakai na bongi. Kau nea te vagha kolura rana seka tara vahura tana valemiu, maia rana seka tau pelura itadira rana sinogho, sakai vamua tara mua vaivarimu. 13 Ke bei ghoi taho tua sakai na pahevaughilala! Gaia ke vaughilala ni huli, ke tatea nigua na baubahu kolugho ighoe, ge ke kabu kasila. 14 Siki mane te mua pahevaughilala, ke mua sakai tadira nigua na vure, na pukuna te mua pangotia na baubahu tu bosaa vanigho.”
15 Ma God te bosa vania Abraham. “Ko bei holoa nia a taumu Sarai. Te vuivuni taeni ko holoa nia Sarah. 16 Inau ku vautoa Sarah, ma gaia ke vahua na garimane vanigho. Eo, inau ku vautoa ge ke tinadira na lei kema, mi tadira na lei kema kiri kara dato mai ga na lei vunaghi haba.”
17 Ma Abraham te poghotao tana pari vania God, me kia na pukuna ta nina ghanaghana ke, “?Ku tangomana so inau, te sakai hangalatu tua na niulugu, ge ku sivuragha na dalegu? ?Me ke tangomana so Sarah te hiua hangavulu tua na niuluna ge ke logho gari meomeo?” 18 Keri ge Abraham te bosa vania God, “E uto, ge ko lubatia Ishmael ke lavia nimua na vauto.”
19 Ma God te bosa tughu me ghaghua, “Taho, a taumu Sarah tua ke vahua vanigho na garimane, mo ko holoa nia Isaac. Inau ku pangotia nigua na baubahu kolua gaia, ma vanira ghua na lei vaivarina ke vaa me vaa. Na baubahu eni te kabu kasilaa. 20 Inau tu rongovia nimua na nongi vuvungana Ishmael. Mi nau ku vautoa, mu ku nea ge ke subo na dalena, mana lei vaivarina ghua kara sepa i murina. Gaia ke tamadira na hangavulu rua na vunaghi, mu ku nera na lei vaivarina ge kara liliu ni kema sule heghedira. 21 Hauva, inau ku pangotia nigua na baubahu kolua dalemu Isaac, a Sarah ke vahua tana bongi eni tana niulu ke mai.” 22 Me kokoe soko tua God vania Abraham ge tona sania.
23 Mi tana bongi vaghana keri so, a Abraham te taonia na bosana God, me pahevaughilalana a Ishmael, na dalena, maia ghua na lei mane udolu tana valena - na lei nina seka tara vahura tana valena, maia na lei nina seka te pelura. 24 E hiua hangavulu hiua na niuluna Abraham tana bona te pahevaughilala, 25 ma Ishmael, a dalena, te hangavulu tolu na niuluna. 26 Gaira tamadale toro pahevaughilala ilokana sakai na bongi vamua, 27 kolura na lei nina seka mane a Abraham.

*17:12 te alu tua na bongina Aeni te kaekage sakai na week te padi na vahuana na pukuna na vure Jew tara idumia na bongi tara vahua te kaekage sakai na bongi.