Na Diki Gegere
John na Tabu
te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Na mane te gerea na gegere eni te mua bosatatea na ahana, hauva rana mane sule ni holohoru idania tara bosa ke a John, nina manevetena Jesus. Gaia te gerea ghua na Rongorongo Uto mana Na Livu.
John te gegere vanira rana taluutuni na pukuna te liona kara kabu sakaisonikolua God ma Dalena, Jesus Christ. John te bosa vanira ke vagha gaira tara liona ge kara gonia te vagha keri ke, kara taonighi mughua nina lei vetena God ma kara sopa dolovira heghedira.
John te liona ghua rana taluutuni ge kara mua taonighi na lei tarai sorisori. Balu manetarai sorisori tara taluutunia na lei totobo soko ighita ta tabei tana maramana eni te dika. Na pukuna keri, tara bosaa Jesus te mua na tinoni te utuni, te loghoa na huli te vagha na hulida. Ilokana na gegere eni John te bosaa na lei manetarai sorisori te vaghara keri, tara tangomana ge kara dikala didira na taluutuni arahei tara taonira. Keri ke gaia te talutatea te utuni Jesus te sivuragha mai lokana na huli ni tinoni tana maramana eni.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
God na marara mi ghita ka taonia mughua na nilabuna Christ (1:1-2:29)
Na nilabuda te talutatea ke vagha ighita na dalena God pi ghita na dalena Satan (3:1-24)
Na halautu ge ka ghilala vakodora lei prophet sorisori (4:1-6)
Na puku ni dolo te butu mai ta God (4:7-21)
Jesus na halautu ge ka holaa na vola kasila (5:1-21)
1
Jesus na bosa te talutatea na vola te utuni
Inau tu gerea vanighau nia na Bosa ni vola. Agaia te ghaha mai tua tana vuivuni, agaia tai rongovia mai vaevanea tua. Ighai tai righia nia na puku ni matamami, ma tabea nia na puku ni limamami. John 1:1 Ma God te talutatea gaia te vahera na lei tinoni na puku ni vola, mi ghai tai righia tua. Mi taeni ighai tai ladavaghinia ge kai tughunitatea vanighau, na pukuna gaia na vola maurihali. Agaia itatana God na Mama, me mai livu vanighai tua. John 1:14 Mi ghai tai tughunitatea vanighau, na lei totobo tai vaevanei mai rongovighi tua, ge kau sakai sonikolu itamami. Mi ghita ka sakai sonikolu itatana Tamada maia na dalena Jesus Christ. Mai gerei na lei totobo raini, ge ke vonughighi dida* dida balu na gegere tabu te loghoa nimiu. na togotogo.
Na kabuada ilokana na marara
Aeni nina na rongorongo Jesus Christ te vaheghai mai, ge kai tughunitatea vanighau, “God ke na marara, me taho tua na pungi tatana.” Ma ge ka bosa, “Ighita ta kabu tabu kolua God,” hauvaa ma ka tona haliua so, na kabu ilokana na pungi ke, mi ghita ta kiko vamua, ma mua ghahaghita tana utuni. Ma ge ka ghahaghita ilokana na mararana God, te vagha te ghaha iga Christ ke, mi ghita ta sakai sonikolu hegheda. Mana ghabuna Jesus na Dalena te va marabughita tana lei paluda soko.
Ma ge ka bosa, “Ighita ta mua gonighi na lei totobo dika,” ighita ta kiko pulohighita vamua, ma mua pangotia sughua na utuni. Ma ge ka sopa tughunitatei vania God na lei paluda ke, ma gaia ke talukehai na paluda soko, me ke va marabughita tana na lei totobo dika. Gaia ke gonighi te vaghai kiri na pukuna te gonia haia na hava te nia baubahu, me ke nea na hava te maemane. 10 Ma ge ka bosa, “Ighita ta mua palugha,’ ke, ta kikoa God, ma talutatea ge na bosana God te mua ghaha ilokani na lei sopa tobada.

1:1 John 1:1

1:2 John 1:14

*1:4 dida balu na gegere tabu te loghoa nimiu.