2
Christ dida na hahanga
Ghau na lei dalegu tana taluutuni, inau tu gerea vanighau gatu na gegere eni, ge kau bei tumu gea tana tangohahi. Hauva, ke vagha sakai tatada ke gonia na tangohahi ke, ighita ta loghoa sakai ke kokoeliulivuti tughughita va itatana God Tamada - agaia Jesus Christ, na puku ni maemane. Christ heghena te mate vanighita te vagha na sukaghi, ge ke talukehai na lei paluda - na mua paluda vamua ighita, na paludira ghua na lei tinoni soko.
Ighita ta talutatea gea ghilala utoa God ke vagha ka taonighi lei nina vetena. Ma ge siki sakai ke bosa te ghilala God, me mua taonighi lei nina vetena ke, na tinoni keri te kiko me taho na utuni tatana. Ma hei ke taonighi na lei bosana God ke, ma gaia te dolovia sughua God. Aeni te talutatea iga ta ghilalaa ta sakaisonikolu itatana God. Ma hei ke bosa te sakai sonikolu itatana God ke, gaia ke taonia na volana Jesus Christ.
Na vetena vaolu
Ghau lei kulagu tana taluutuni, na vetena tu gerea vanighau eni ke na mua vetena vaolu. Aeni ke, na vetena haulaghi tau ghilalai tua tana bona tau vuivuni mai ge au taonia Jesus Christ. Na vetena haulaghi eni ke na rongorongo tau rongovia tua, ge kau sopa dolovighau heghemiu mughua. John 13:34 Hauva na vetena eni tu gerea vanighau te vagha na vetena vaolu itaeni, na pukuna na nilabuna Christ maia na nilabumiu ghua ighau tau talutatea aeni te utuni, na pukuna na puku ni marara te marara mai tua, mana pungi te taghaa.
Ma hei ke bosa te kabu ta nina marara God, me nia sika so na tinoni taluutuni ke, me kabu so mua tana pungi. 10 Ma hei te dolovia na tinoni taluutuni ke, me kabu utuni sughua tana marara, me taho siki totobo dika tana volana ke nea siki sakai ge ke tumu tana tangohahi. 11 Eo, ma hei ke nia sika na tinoni taluutuni te kabu tua ilokana na pungi. Me sakutua ilokana na pungi me mua ghilala ivei te va, na pukuna na pungi te nea me rorodo.
12 Ghau na lei dalegu tana taluutuni, inau tu gegere vanighau gatu, na pukuna God te talukehai tua na palumiu itatana Christ.
13 Ghau na lei tonikama, inau tu gegere vanighau na pukuna ighau tau ghilala gaia te ghaha mai tua tana vuivunina mai.
Ghau na lei garimane, inau tu gegere vanighau gatu na pukuna ighau tau laga vulea tua Satan.
14 Ghau na lei dalegu tana taluutuni, inau tu gegere vanighau gatu na pukuna ighau tau ghilala tua God Tamada.
Ghau na lei tonikama, inau tu gegere vanighau gatu, na pukuna ighau tau ghilala gaia te ghaha mai tua tana vuivunina mai.
Ghau na lei garimane, inau tu gegere vanighau gatu, na pukuna ighau tau laga tana taluutuni, mana bosana God te ghaha itamiu, mau laga vulea tua Satan.
15 Kau bei dolovia na nilabu te dika tana maramana pa siki totobo ilokana. Ma ge kau dolovia na maramana ke, ma kau mua dolovia tua God Tamada. 16 Na lei nilabudira rana vure ni maramana raeni ke, tara mua va mai tatana God. Eo, na lei nilabu dika te vaghai na lei tangohahi te vuhaa mai tana ghanaghana ni huli, mana hava na lei tinoni tara nighi gharu tana bona tara righighi na lei totobo mara lioni, mana lei tinoni tara nighi talunagho didira na lologho ke, me taho siki totobo raini ke, te va butu mai tatana Tamada, hauva ka mi tana maramana vamua tara va mai. 17 Na maramana eni mana lei totobo tara nia gharu ilokana kara talutaghai. Hauvaa arahei tara taonia na liona God kara lavia na vola kasila.
Ghana levunimate Christ
18 Ghau na lei dalegu tana taluutuni, na sosoko ni bongi te dutu mai tua! Kau rongovia tua na ghana levunimate Christ ke livu mai tana bongi keri. Mi taeni ke, e subo na ghana levunimate Christ tara sivuragha mai tua. Na pukuna keri, ge ka ghilala na sosoko ni bongi te dutu mai tua. 19 Na ghana na levunimate Christ raini ke, tara kokoeliulivuti kolughita tua te padi tana taluutuni. Hauva tara rughuhoru sanighita na pukuna tara mua sakai sonikolu itatada. Ma ge kara taluutuni utuni ke, ge ma kara kabukolughita. Keri ge ka ghilala utora tara mua sakaisonikolughita tana taluutuniana Christ.
20 Mi ghau tau taluutuni tua, Christ te kovala horua mai tua na Tarunga Tabu i vuvungamiu, na pukuna keri ge au ghilala na utuni ga. 21 Na hava na pukuna ge u gerea vanighau ke, na mua pukuna tau mua ghilala na utuni, hauva ka, mana pukuna tau ghilala na hava te utuni. Mau ghilala ghua taho siki tarai sorisori ke mai tana utuni. 22 ?Ma hei na tinoni te kiko? Agaia siki sakai te bosaa Jesus te mua na Christ.* Christ Tana leu ni Jew = Messiah; Na tinoni God te vilia ge ke vavolara rana Jew. Mana tinoni te vagha keri ke, te levunimate vania Christ na pukuna te mua holopangotira na Mama mana Dale. 23 Ma hei tua ke nia hughu na Dale ke te nia hughu ghua na Mama. Ma hei ke holopangotia na Dale ke, me holopangotia ghua na Mama. 24 Keri ke, kau kabu marabu mughua tana hava tau rongovia tua tana bona tau vuivuni ge au taonia Christ. Ma ge kau gonia te vagha keri, ma kau sakai sonikolu haia itatana na Mama mana Dale. 25 Mana Dale te nia baubahu vanighita na vola kasila.
26 Inau tu gerea vanighau gatu na lei totobo raeni ge kau righitaonighau heghemiu itadira rahei tara tabotabo ge kara pegopegoghau. 27 Mi ghau ke, a Christ te kovala horua mai tua na Tarunga Tabu i vuvungamiu, mana Tarunga Tabu ke ghaha haia itamiu. Keri ke, me uto ke taho siki sakai ke taraighau nia na hava te utuni, na pukuna na Tarunga Tabu te taraighau tua nia na lei totobo raini soko, mana hava te nia tarai te utuni, me taho iga na kiko. Kau taonia nina tarai na Tarunga Tabu ke, ge kau sakai sonikolu itatana Christ.
28 Eo, ighau na lei dalegu tana taluutuni, kau kabu sakai sonikolu itatana Christ, keri ge ka loghoa na liopapara ma ka mua nia maa siki totobo tana bongi keri ke oli mai gaa. 29 Mi ghau tau ghilala Christ te maemane, ma kau ghilalara ghua rahei soko tara gehegehetighi na hava te maemane ke, agaira rakiri na lei dalena God.

2:7 John 13:34

*2:22 Christ Tana leu ni Jew = Messiah; Na tinoni God te vilia ge ke vavolara rana Jew.