21
Nina heveioli na samu vaivine
(Mark 12:41-44)
Jesus te rei kolili ge righira na vure loghorongo tara sonihaghei didira heveioli lokana na vatei sonirongo ni Valetabu, me righia ghua na matesasani te sonihaghea erua nina pile rongo. Keri ge bosa, “E utuni, inau tu bosa vanighau, na matesasani eni te tinoni bona, me sosoni rongo sule vaa vulera na balu tara loghorongo au, na pukuna na balu vure tara nighi hevei vamua na pileni didira na lologho, mana vaivine bona eni te sosoni sule vaa, te soni udolui tua gaighi nina rongo te nighi vola.”
Jesus te bosaa na durakeana na Valetabu
(Matthew 24:1-2; Mark 13:1-2)
Na balu tadira na vaovarongo tara bosabosaa na Valetabu, te reirei utona nia na lei vatu malebo mana hava tara nighi hevei na vure vaghaa didira na vatei dolo vania God ge kara vaguvagua nia. Ge bosa vanira Jesus, “Na lei totobo tau righighi raini, tana lei bongi ke mai, ke mua ghaha ga siki vatu tana maladira, gaighi udolu kara havukaghi.”
Na lei vahola mana vahaghitaili kara mai
(Matthew 24:3-14; Mark 13:3-13)
Ma agaira rana vaovarongo tara huatia Jesus, “?Tarai, ke ghuanigha vaho ge ke kale na lei totobo ini? Mana hava ke diki kale, ke tuhua na bona ni aho te sara mai tua ke kale igaa?”
Ge bosa Jesus, “Kau tangasi, ge kara mua pegoghau gea. Subo na tinoni kara mai, ma kara bosa tara kokoe tughuu inau, ‘Inau gaia na Messiah,’ maia ‘Na bona ni aho te sara mai tua!’ Kau bei taonia gea. Ma kau bei mataghu gea kau rongovighi na lei veitotoghoni, mana vure tara hughuhughu kolua na gavumane. Na lei totobo raini kara diki kale mughua, mara mua nea ge ke dutu mai tua na bongi sosoko.”
10 Me ghoi bosa so gaia, “Na lei komu mana lei kema kara veitotoghoni. 11 Na lei anu sule, na ngengere mana lei vata ni maemate ke kalei na lei komu. Na lei vaughilala mamataghugha kara kale tana parako, keri ge rana vure kara mataghu ngangata. 12 Mi naghona ge ke kale na lei totobo raini, kara lotighau ma kara vahaghitailighau. Kara lavighau vaa tana dete tana Vale kokoeliulivuti ni Jew ma kara talughau tana vale pipiti. Kara hughuhughughau tana matadira rana vunaghi haba ma rana huhuli, na pukuna tau taoniu inau. 13 Tana bona keri na bonamiu tua kau ladavaghinia na Rongorongo Uto. 14 Kau bei nia kanoragha gea na hava kau nia bosatughu tana bona kara huatighau, 15 na pukuna inau ku heghau na bosa mana manaha, ge kara mua ghoi tangomana tua na lagavuleghau, pana koehoruana na hava tara bosaa ghamiu na levunimate. Luke 12:11-12 16 Lei tamamiu ma tinamiu, hoghomiu, vaivinemiu, ma rana kulamiu, kara lavighau vaa itadira ghamiu na levunimate, mana balu itamiu kara matera. 17 Na lei vuresubo kara kanahaghinighau na pukuna inau. 18 Ma hughua a sakai na vuvulu ni ulumiu ke mua ghoi sivi tua. 19 Keri ke, ge kau tughuru ngasi, ge kau lavia na vola maurihali.
Jesus te nia kokoe na durakeana Jerusalem
(Matthew 24:15-21; Mark 13:14-19)
20 “Tana bona kau righira na ovu ni malaghai kara tughuru talighutia Jerusalem ke, me dutu tua na durakeana. 21 Agaira i Judea kara sama dato tana lei ghotu. Ma gaira ilokana Jerusalem kara rughuhoru sania. Gaira i pari bebete tana komu eni, kara bei ghoi rughuhaghe gea. 22 Na pukuna gaighi kiri na lei bongi ge God ke totorora na lei tinoni lokana, keri ke, na hava te bosaa na gegere tabu ke kale utuni. Hosea 9:7 23 Vatei aroviadira lei vinekama tara bohe tana lei bongi kiri, ma gaira ghua tara dalegha meomeo! Na vahaghitaili sule ke mai tana komu keri, nia nina totoro God ke kalera na vure iga. 24 Na balu kara matera nia na isi, mana balu kara lavi tonara tana lei komu hau ge kara nira seka igaa. Ma rana mua Jew kara suravia ma kara durakea ma kara vunaghi pungisia Jerusalem polo ke soko na bona ni bongi God ke lubatira ge kara vunaghi ga.”
Na maiana na Dalei Tinoni
(Matthew 24:29-31; Mark 13:24-27)
25 Ge bosa Jesus, “Na balu vaughilala te keha ke kalea tana aho, tana vula, ma tana lei veitughu. Mana lei komu lokana na maramana kara kanoragha, ma kara mataghunia na tagumu ni tahi mana tororo ni tave. Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:31; Na Livu 6:12-13 26 Na vure kara nia matemule na mataghu, na pukuna tara mataghu nighi na lei totobo kara mai ge kara durakea na maramana, na pukuna na lei totobo laga tana oka kara anuanu udolu. 27 Keri vaho ge kara righiu inau, na Dale Tinoni, ku vaa horu mai lokana na parako nia na maana mana rongoragha. Daniel 7:13 28 Mi tana bona ke kale na lei totobo raini ke, kau tughuru ngasi ma kau reitada, na pukuna na bongi te dutu mai tua, God ke vavolaghau.”
Na naunau ka lavia tana ghai tara holoa nia fig
(Matthew 24:32-35; Mark 13:28-31)
29 Keri ge bosa vanira Jesus nia na bosa vavaghaha eni, “Kau ghanaghanaa vaa na fig, mana lei ghai udolu. 30 Tana bona tara suaka tate mai na pururu ke, mi ghau tau ghilalaa e mua hau mara loghoi na vavanga. 31 Me vaghaa ghua, tana bona tau righighi na lei totobo raini te kale ke, kau ghilalaa anina kinakabu God te dutu mai tua. 32 Inau tu bosa utuni, balu itamiu kara mua mate polo kara righighi na lei totobo raini ke kale. 33 Na parako mana pari kara pisu, mana lei bosagu kara mua pisu.
Righitaonighau Heghemiu
34 “Righitaonighau! Kau bei mavatighi na tobamiu nia gea na vangavanga ni voo, mana inu bulebule, kolui na lei vola ni maramana eni, tau nighi kanoragha. Ke bei ribehaghinighau gea na bongi keri, vaghaa na taripiti. 35 Keri vaho ge kau gonidilaa tua na pukuna ke mai vania na lei tinoni ni maramana talighu. 36 Kau righitaonighau, ma kau kokoeliulivuti haia, ge kau tangomana na rughupotaani na totobo kara kale, ma kau tughuru tate tana matagu, inau na Dale Tinoni.”
37 Tana lei bongi kiri te tarai lokana na Valetabu Jesus, me nulavighana ge dato tana ghotu i Olive, me ghanaa igaa na bongi udolu. Luke 19:47 38 Mana vuresubo tara va righia tughu roropo tana Valetabu mara rongovia na hava te bosai vanira.

21:15 Luke 12:11-12

21:22 Hosea 9:7

21:25 Isaiah 13:10; Ezekiel 32:7; Joel 2:31; Na Livu 6:12-13

21:27 Daniel 7:13

21:37 Luke 19:47