2
Na rongorongo vania na holohoru i Ephesus
Keri ke na Dale Tinoni te bosa vaniu, “Ko gerea na Rongorongo eni, vania na angel te righitaonia na holohoru Ephesus,* Ephesus Na komu keri na komu sule tana bubulo tana levu ni gavumane ni Rome maia na levu ni sabiri. Tana bona Paul te vuivunia na holohoru tana bubulo keri, Ephesus te dato mai na komu haba ni holohoru ghua. Righia Buka Gehegehedira 19. Ighita ta ghilala John nina manevetena Jesus, me lutu i Ephesus tana bona te tonikama tua.
‘Eni na rongorongo te vaa butu mai tatana, gaia te tabei e vitu na veitughu tana lima madolona, ma gaia te sakutua ghobudira ra vitu na vatei talu bulu tara gonighi nia na gold.
‘Mi nau tu ghilalai na lei totobo soko ighau rana taluutuni tau gonighi. Mu ghilalai ghua nimua na lutu laga mana kabu vadangitai tana nimiu na taluutuni. Mi nau tu ghilala tau mua lavipangotira na lei tinoni dika. Mi ghau tau tabotabora gaira tara bosa tara manevetena, hauva mara taho. Vaho gau pukura, gaira tara kiko. Ighau tau vadangitai mau vahaghitaili na pukuna na ahagu inau. Ighau tau tughuru ngasi vamua, mau mua tona hahi.
Hauva inau tu kokoe hughuhughughau. Au mua doloviu itaeni te vagha tau doloviu mai tana vuivuni tau taluutuniu. Ma kau ghanaghana olia na darona na bona tua, tau tumu sania nimua na diki dolo. Kau tughulio ma kau ghoi lutu laga te vagha tau nea mai tana vauvaluni. Ke vagha kau mua tughulio ke, inau ku mai mu ku ghadaru keha nimiu na vatei talu bulu tana malana. ghadaru keha nimiu na vatei talu bulu tana malana Na ghanaghana iga, na holohoru ke soko tua. Ma eni tau gonia te uto ngangata. Tau nia sika didira nilabu dika na ovu tara taonighi nina tarai Nicolaus, nina tarai Nicolaus Ighita ta mua ghilala utoa nina tarai Nicolaus, hauva tana Na Livu 2:14, John te bosatatea na pile vamua. te vagha tu nea inau. Na pukuna tau logho kuli ke, kau rongovia na hava na Tarunga Tabu te bosai vanira na lei holohoru. Ma rahei kara lagavule ritini tana sosoko ke, inau ku lubatira ge kara ghania na vuavuana na ghai ni vola ta nina leghai God. Vuivuni 2:9; Ezekiel 28:13; 31:8
Na rongorongo vania na holohoru i Smyrna
“Ko gerea na rongorongo eni vania na angel te righitaonia na holohoru i Smyrna,§ Smyrna Na komu keri te ghaha erua hangavulu alu na togha ni ghoto (28,000) i north tana komu sule Ephesus, ilokana na bubulo ni komu Asia. Gaia na hinaba, mana subo na lei Jew tara ghaha iga. Subo na tutugu haulaghi te talutatei na lei vahola te kalera rana taluutuni tana komu keri.
‘Eni na rongorongo itatana gaia na vuivuni mana sosoko, gaia te mate tua me volaoli taeni. Isaiah 44:6; 48:12; Na Livu 1:17; 22:13
‘Ighau rana taluutuni, inau tu ghilala nimiu na vahaghitaili, ma nimiu na kabu bona, hauva mau lologho au. Mu ghilala ghua didira na koengele ahei tara hughuhughughau. Sakai vamua gaira tara bosa tara nina vure God, hauva ma gaira tara taho. Agaira nina vure a Satan. 10 Kau bei mataghu gea, na hava kara vahaghitailighau nia. A Satan ke sonihaghera balu itamiu ilokana na vale pipiti, me ke tabotaboghau ta nimiu na taluutuni, me ke vahaghitailighau ilokani hangavulu na bongi.* hangavulu na bongi Na ghanaghana ilokana na vahaghitaili te kale na pile bona vamua. Kau tughuru ngasi tana taluutuni, sakai manaa kara mateghau, mi nau ku vaheghau na vola kasila. 11 Na pukuna tau logho kuli ke, kau rongovia na hava na Tarunga Tabu te bosai vanira na lei holohoru. Ma hei tua ke lagavule ritini tana sosoko, ke mua kalea na ruani na mate. ruani na mate Na ghanaghana ilokana na lake kasila ivei Satan te ghaha tana vale pipiti. Righia Na Livu 20:14; 21:8 ’ ”
Na rongorongo vania na holohoru i Pergamum
12 “Ko gerea na Rongorongo eni vania na angel te righitaonia na holohoru i Pergamum. Pergamum Na komu keri te ghaha e vati hangavulu na togho ni ghoto (40,000) i north tana Smyrna. Na mane nagho nina gavumane ni Rome te vunaghi pungisia na bubulo Asia ke, gaia te ghaha iga. Tara kisui subo na valetabu ge kara holohabara didira na lei god sorisori mara holohabaa ghua na Vunaghi Haba ni Rome, te vagha gaia na god.
‘Eni na rongorongo te vaa butu mai itatana gaia, te tabea na isi te vanga ilevu mi levu.§ na isi te vanga levu mi levu Na ghanaghana ilokana na isi eni te vagha na bosana God. Righia Rana Hebrew 4:12.
13 ‘Inau tu ghilala tau ghahaghau tana komu a Satan te vunaghi pungisia, hauva mau tughuru ngasi so itagua. Mi ghau tau mua sonikehaa nimiu na taluutuni itagua tana bona tara matea Antipas ighobumiu, na pukuna te ladavaghiniu tana komumiu a Satan te vunaghi pungisia.
14 ‘Hauva inau tu loghoi na balu totobo tu tughuru pungisighi tamiu. Na balu itamiu tara taonia nina tarai Balaam. Idania Balaam te taraia Balak na halautu dika ge ke idevira na vure ni Israel tana palu. Ma Balak te huli hahira na vure, ge ra ghanighi na vanga tara nighi sukaghi vanira na lei titinoni, mara nighi kabalaghi. Buka Iduidu 22:5, 7; 25:1-3; Eruani Vetena 23:4 15 Mana balu itamiu tara taonia so nina tarai dika Nicolaus. Nina tarai te vagha so nina tarai Balaam. 16 Kau tughulio, na pukuna tu dutu ni mai vanighau, Na Livu 22:7, 10 mu ku veilalabui kolura rahei tara taonighi na tarai sorisori kiri, nia na isi tana mangagu.
17 ‘Na pukuna tau logho kuli ke, kau rongovia na hava na Tarunga Tabu te bosai vanira na lei holohoru. Ma rahei soko tara lagavule ritini tana sosoko ke, kara ghania na vanga tara poloa i kokou tara holoa nia na manna. Inau ku vahea sopa sakai tadira na vatu te pura, mi vuvungana na vatu keri tara gerea iga na aha te vaolu, e taho ahei ke ghilala, ma gaia vamua ke holatia.’ ” Buka Rughuhoru 16:14-15, 33-34; Isaiah 62:2; 65:15; John 6:48-50
Na rongorongo vania na holohoru i Thyatira
18 “Ko gerea na rongorongo eni vania na angel te righitaonia na holohoru i Thyatira.* Thyatira Sakai na komu pile e tolu hangavulu rua na togha ni ghoto (32,000) i ulu tana komu Pergamum. Gaia te ghaha te loghoi subo na vatei sabiri tara gonighi na lei tivi, mara nei ghua na lei vata ni totobo nia halo iga.
‘Na rongorongo eni te vaa pukulaghi mai tagua inau, na Dalena God, na matagu tara vaghai na lapilapi ni lake, mana marevogu tara vitiviti vaghai na berasasa ni lake.
19 ‘Inau tu ghilalai na lei totobo soko tau gonighi, te vagha nimiu na dolo, nimiu na taluutuni, nimiu na lutu, ma nimiu na vadangitai te mua mautu. Mi nau tu ghilalai na lei totobo tau gonighi taeni, tara haba vulei va na lei totobo tau gonighi te padi tua.
20 ‘Hauvaa mi nau ku kokoe pungisighau nia na vaivine eni na ahana Jezebel. 1 Vunaghi Haba 16:31; 2 Vunaghi Haba 9:22, 30 Gaia te holoa heghena nia na prophet, mau lubatia ge hulihahira nigua na lei tinoni lutu. Ma gaia te suasuanira ge ra holohaba na titinoni, mara ghanighi na vanga tara nighi sukaghi vania, ge ra nia kabalaghi. 21 Mi nau tu vahea na bona ge ke tughulio, hauvaa ma gaia te mua ririu keha sania nina vola ni kaukabu meto. 22 Na pukuna keri ke, inau ku nea ge ke koli sele tana malei ghimedira tara vahaghi, me ke vahaghitaili sule ngangata. Ma rahei tara nia kabalaghi gaia, kara topoa na vahaghitaili sule ngangata ke vagha kara mua nighi tughulio didira na nilabu dika. 23 Inau ku labumatera rana tinoni tara taonia nina tarai, ge na lei tinoni taluutuni tana holohoru kara ghilalau inau tu righikalei na lei lio mana ghanaghanadira na lei tinoni soko. Mi nau ku vahea sopa sakai tamiu na hava te manana taonighi na hava tau gonighi. Buka Linge 7:9; 62:12; Jeremiah 17:10
24 ‘Mi nau ghua tu loghoa na rongorongo vanighau ighau i Thyatira, tau mua taonia na tarai sorisori eni tara holoa nia nina utuni lalo Satan. nina utuni lalo Satan Subo na tarai dika tara sepalaghi tana bubulo. Rana vure tara bosatete tara ghilala utoi na hava te vulea va na hava Jesus Christ te bosa soko. Inau ku mua bosaa vanighau siki totobo itamua te vahola ge kau taonia. 25 Ma sakai na totobo vamua ku bosaa vanighau ke, kau tughuru ngasi ta nimiu na taluutuni polo ku ghoi oli mai.
26 ‘Vanira gaira tara lagavule, ma rahei tara taoniu ritini tana sosoko ke, inau ku vahera na maana ge kara vunaghi pungisira na lei kema. 27-28 Ma gaira kara vatoghara na lei kema nia na talihalo ge kara labu paruhara te vagha na popo vatu te tangodo. Buka Linge 2:8-9 Eo, mi nau ku vahera na maana te vagha tu lavia itatana na Tamagu. Mi nau ku vahera na ghama ni labota. na ghama ni labota Na ghanaghana ilokana te vagha na vaughilala tana na vunaghi pungisira te loghoa na maana sule. Buka Iduidu 24:17.
29 ‘Na pukuna tau logho kuli ke, kau rongovia na hava na Tarunga Tabu te bosai vanira na lei holohoru.’ ”

*2:1 Ephesus Na komu keri na komu sule tana bubulo tana levu ni gavumane ni Rome maia na levu ni sabiri. Tana bona Paul te vuivunia na holohoru tana bubulo keri, Ephesus te dato mai na komu haba ni holohoru ghua. Righia Buka Gehegehedira 19. Ighita ta ghilala John nina manevetena Jesus, me lutu i Ephesus tana bona te tonikama tua.

2:5 ghadaru keha nimiu na vatei talu bulu tana malana Na ghanaghana iga, na holohoru ke soko tua.

2:6 nina tarai Nicolaus Ighita ta mua ghilala utoa nina tarai Nicolaus, hauva tana Na Livu 2:14, John te bosatatea na pile vamua.

2:7 Vuivuni 2:9; Ezekiel 28:13; 31:8

§2:8 Smyrna Na komu keri te ghaha erua hangavulu alu na togha ni ghoto (28,000) i north tana komu sule Ephesus, ilokana na bubulo ni komu Asia. Gaia na hinaba, mana subo na lei Jew tara ghaha iga. Subo na tutugu haulaghi te talutatei na lei vahola te kalera rana taluutuni tana komu keri.

2:8 Isaiah 44:6; 48:12; Na Livu 1:17; 22:13

*2:10 hangavulu na bongi Na ghanaghana ilokana na vahaghitaili te kale na pile bona vamua.

2:11 ruani na mate Na ghanaghana ilokana na lake kasila ivei Satan te ghaha tana vale pipiti. Righia Na Livu 20:14; 21:8

2:12 Pergamum Na komu keri te ghaha e vati hangavulu na togho ni ghoto (40,000) i north tana Smyrna. Na mane nagho nina gavumane ni Rome te vunaghi pungisia na bubulo Asia ke, gaia te ghaha iga. Tara kisui subo na valetabu ge kara holohabara didira na lei god sorisori mara holohabaa ghua na Vunaghi Haba ni Rome, te vagha gaia na god.

§2:12 na isi te vanga levu mi levu Na ghanaghana ilokana na isi eni te vagha na bosana God. Righia Rana Hebrew 4:12.

2:14 Buka Iduidu 22:5, 7; 25:1-3; Eruani Vetena 23:4

2:16 Na Livu 22:7, 10

2:17 Buka Rughuhoru 16:14-15, 33-34; Isaiah 62:2; 65:15; John 6:48-50

*2:18 Thyatira Sakai na komu pile e tolu hangavulu rua na togha ni ghoto (32,000) i ulu tana komu Pergamum. Gaia te ghaha te loghoi subo na vatei sabiri tara gonighi na lei tivi, mara nei ghua na lei vata ni totobo nia halo iga.

2:20 1 Vunaghi Haba 16:31; 2 Vunaghi Haba 9:22, 30

2:23 Buka Linge 7:9; 62:12; Jeremiah 17:10

2:24 nina utuni lalo Satan Subo na tarai dika tara sepalaghi tana bubulo. Rana vure tara bosatete tara ghilala utoi na hava te vulea va na hava Jesus Christ te bosa soko.

2:27-28 Buka Linge 2:8-9

2:27-28 na ghama ni labota Na ghanaghana ilokana te vagha na vaughilala tana na vunaghi pungisira te loghoa na maana sule. Buka Iduidu 24:17.