20
Jesus te vunaghi pungisia sakai na togo ni niulu
Mi nau tu righia na angel te horu mai kokou te tabea na kii tana gilu ni vahaghitaili te taho na borona, me tabea ghua na talihalo sule. Me lotia na dragon, ge pitia nia na talihalo na togha ni niulu. Ma gaia na dragon keri na poli idania tara holoa nia Satan. Vuivuni 3:1 Mana angel te sonihorua ilokana na gilu taho borona ge vongotia me tita ngasilia, ge Satan ke mua tangomana ge ke gueguelora na lei kema tana maramana, koekobe ke soko na togha ni niulu. Mi murina vaho ge kara ghoi toghia pile bona.
Mi nau tu righighi na lei malei sopou ni vunaghi haba. Ma rahei tara sopou ivuvungani, God te talana vanira na maana ni dete. Mana tarungadira tara vurighi na uludira nia na ladavaghiniana Jesus mara nia tarai na bosana God. Gaira tara mua holohabaa na maumanu asi mana titinonina, mara mua holopangotia nina vaughilala tana raedira mana limadira. Mara volaoli mara kabu vunaghi kolua Christ na togha ni niulu. Daniel 7:9, 22 Aeni na vuivuni ni tughuruoli tana mate. Taho siki sakai ghua itadira tara mate tua, ke vola oli koekobe ke soko na togha ni niulu. Arahei tara vola oli tana diki tughuru oli tana mate ke, gaira tara tabu, ma God ke vautora. Me ruani na mate ke mua maana pungisira. Ma kara nina mane gehegehe God ma Christ, ma kara kabu vunaghi kolua Christ na togha ni niulu.
Satan ke vahaghitaili haia
Mi murina ke soko na togha ni niulu, God ke lubatira ge kara hola horu keha mai Satan tana vale pipiti. Ma gaia ke rughuhoru me ke gueguelora na lei tinoni tana lei kema tana maramana talighu, tara holora nia Gog ma Magog. Me ke lavikolura mai, tana bona kara veitotoghoni ga. Ke mua tangomana hei ge ke padara na pukuna te vaghara na subodira na saghalea tana saravahale. Ezekiel 7:2; 38:2, 9, 15 Ma gaira tara sepaghana na lei komu tana maramana, mara kililia na komu sule God te dolovi ngangataa, ivei tara ghahara ga nina vure God. Ma sakai vamua te vagha keri, na lake ke horu mai kokou ke ghani taghalaghinira. 10 Ma Satan, gaia te gueguelora, God ke soni horua tana kolo ni lake, iga na maumanu asi mana prophet sorisori toro haghara tua. Ma kara vahaghitaili ga na bongi mana dani ke va me va.
Nina dete sosoko God
11 Mi nau tu righia na malei sopou ni vunaghi haba te pupura me sule, mu righia ghua gaia te sopou i vuvungana. Na maramana mana parako toro tona keha, me taho siki sakai ke ghoi righira. 12 Mi nau tu righira na lei tinoni mate, sule mana pile, tara tughuru i naghona na malei sopouna God. Mara vurehighi na lei buka tara loghoi ga na lei gehegehedira na lei tinoni mate, tana bona tara vola mua. Mi kakeri tara vurehia ghua na buka ni vola.* buka ni vola Ilokana na buka eni na lei ahadira arahei tara ghaha ke va me va kolua God. Ma God te detera na lei tinoni mate, taonia na hava tara gonighi tara gerei lokani na lei buka. Daniel 7:9-10 13 Mana lei tinoni tara mate tana horara kolura rahei tara mate mara ghahara tana betidalo, gaira udolu iga. Ma God te detera taonia didira na gehegehe tana voladira. 14 Keri ge God ke taluhaghera mate maia betidalo ilokana na kolo ni lake. Na kolo ni lake keri ke, eruani na mate ke mua soko. 15 Ma God te soni haghera ghua ilokana na kolo ni lake keri rahei tara mua loghoa na ahadira ilokana na buka ni vola.

20:2 Vuivuni 3:1

20:4 Daniel 7:9, 22

20:8 Ezekiel 7:2; 38:2, 9, 15

*20:12 buka ni vola Ilokana na buka eni na lei ahadira arahei tara ghaha ke va me va kolua God.

20:12 Daniel 7:9-10