7
Jesus ma rana lei tahina
Mi murina eni, Jesus te tona kolili tana bubulo i Galilee. Me mua liona ge ke ole kolili tana bubulo i Judea na pukuna rana lei habadira na Jew kakeri tara liona na mateana. Mi tana bona na Gougonu ni Vaevale* Gougonu ni Vaevale Rana Jew tara ghanaghana olina na lei bongi idania na lei kukuadira tara ghahaa tana bona mamaha ilokadira na lei vaevale. Righia Buka Vetena 23:34; Eruani Vetena 16:13 te dutu mai tua. Mana lei tahina Jesus tara bosa vania, “Ko sania na komu eni mo ko tona Judea, keri ge rahei tara taonigho kara vaevanei na lei totobo to gonighi. Ahei tua ke lada na ahana ke, ke mua tangomana poloana na hava te gonighi. Ge ke vagha ko gonighi na lei totobo raini ke, ge ko va tategho heghemu tana maramana.” (Tara bosa raini ke, na pukuna tara mua taluutunia gaia, sakai vamua gaira tara puku ni tahina Jesus.)
Ma Jesus te bosa vanira, “Nigua na puku ni bona te mua mai mua. Mana lei bona ni aho soko te maheboa vanighau. Na lei tinoni ni maramana te mua kanahaghi nighau ighau, mi nau te kanahaghiniu, na pukuna tu bosa vanira haia na lei gehegehedira te dika. Kau tona ighau tana gougonu. Inau ku mua tona na pukuna nigua na puku ni bona te mua sara mai mua.” I murina te bosai raini, Jesus te ghaha olia so i Galilee.
Jesus te tarai tate tana Valetabu
10 Mi muridira tara tona tua na lei tahina tana gougonu eni, Jesus ghua te tona, hauva me mua tona tate, e tona polo vamua. 11 Na lei habadira na Jew tara mai kenekenea tana gougonu mara huatira tara subo, “?Ivei gaia?” 12 Me sule ngangata na bosa vaevare ighobudira na vuresubo vania Jesus. Na balu tara bosa, “Agaia na tinoni uto,” mana kehana tara ghaghua, “Taho, e hulihahira na vure subo.” 13 Me taho ahei ke bosa tatea, na pukuna tara mataghunira na habadira na Jew.
14 E dutu ni ghobu tua na gougonu ma Jesus te tona tana Valetabu me vuivuni tarai. 15 Na lei habadira na Jew tara nia hare ngangata mara ghaghua, “?Ivei tea ge manaha vule na mane eni, te mua haghevia so siki naunau?”
16 Ma Jesus te bosatughu, “Na hava tu nia tarai te mua nigua na manaha heghegu, mete vaheu mai God te niu vetena mai. 17 Ahei tua te ghanaghana ni goniana na hava te liona God, ke ghilala na hava tu nia tarai te butu mai ta God, pi ta nigua na maana heghegu. 18 Na tinoni te ladavaghinia nina na tarai heghena, te kenea vamua na bosautoana tana tinoni. Ma hei te liona ge ke ladavaghinia gaia, te niu vetena mai te utuni, me taho na kiko itatana. 19 A Moses te vaheghau na Vetena, hauva me taho ahei tamiu ke taonia. ?Mi vei tea ge au liona na labuagu?”
20 Na vure tara bosatughu vania, “Na tidalo dika ilokamu! ?Ahei te ghanaghana ge ke labugho?”
21 Jesus te bosa vanira, “Inau tu gonia sakai na butuli, mi ghau udolu tau nia hare. 22 Mi ghau tau lutu tana Sabbath tana bona kau taonia na vetena nina Moses vania na pahevaughilala. (Na vetena keri te mua vuivuni mai ta Moses, hauva te va mai tadira na lei kukuada idania.) Vuivuni 17:10; Buka Vetena 12:3 23 ?Ke vagha tau pahevaughilalana na meomeo tana Sabbath ge kau mua hughua nina vetena Moses ke, na hava na pukuna ge au rutu vaniu tana bona tu kisu vola na tinoni tana Sabbath? John 5:9 24 Kau bei dete taonia na hava tau righia. Kau dete taonia vaso na hava te maemane tana matana God.”
?A Jesus sughua na Messiah?
25 Na balu tinoni ni Jerusalem tara ghaghua, “?Ivei tea, gaia eni na tinoni na lei haba tara tabotabo ni labuana? 26 Kau righia! Agaia te kokoe tate tana vure subo mara mua kokoe pungisia! ?Ra ghilala kale utoa sughua agaia na tinoni eni te Messiah? 27 Ma ghilala udolua ighita ivei te va mai na tinoni vaghana eni. Mi tana bona ke mai na Messiah, taho ahei ke ghilala ivei ke va mai.”
28 Tana bona Jesus te tarai tana Valetabu me nia ghaeghahe na manga sule me ghaghua, “?Au ghilala utou sughua mau ghilala ivei tu va mai? Inau tu mua mai ta nigua na maana heghegu. Ahei te niu vetena mai te utuni. Ighau tau mua ghilala, 29 mi nau tu ghilala na pukuna inau tu butu mai tatana ma gaia te niu vetena mai.”
30 Mana balu na vure tara tabotabo ni lotiana hauva me taho ahei ke lotia, na pukuna nina na bona ni bongi te mua sara mai mua. 31 Me subo itadira na vure subo tara taluutunia mara ghaghua, “Agaia na Messiah sughua! Na pukuna, e taho ahei ke mai, ke gonighi te subo vaa na butuli vulea na tinoni eni.”
Na malaghai tara vetenara ge kara lotia Jesus
32 Na lei Pharisee tara rongovira na vure subo tara nia vaevare na tutuguna Jesus, ge agaira mana lei manesukaghi kamanagho tara nira vetena na balu malaghai ge kara lotia. 33 Ma Jesus te bosa vanira, “Inau ku ghahau itamiu na pile bona, keri ge ku va righia agaia te niu vetena mai. 34 Igeva kau keneu ma kau mua sodou na pukuna kau mua tangomana na vaa ga ighau ivei ku ghahau.”
35 Na lei habadira na Jew tara bosabosa ighobudira heghedira, “?Ivei tua te dutu ni va ge ka mua sodoa? ?Agaia ke tona tana lei komudira na vure Greek, tara haghara iga kulada na vure, me ke taraira na vure ni Greek? 36 E bosa gaia ke, ‘Mi ghita ka kenea ma ka mua sodoa.’ Me bosa ghua ke, ‘Mi ghita ka mua tangomana na vaa ivei te ghaha.’ ?Na hava te ghanaghanaa?”
Na beti ni vola
37 Tana dani mava ngangata, na sosokona na Gougonu ni Vaevale, Jesus te tughuru dato me bosa ghaeghahe me ghaghua, “Ahei ke haga inu ke, mai tagua me ke inu. Buka Vetena 23:36 38 Te vagha na gegere tabu te bosa, ‘Ahei ke taluutuniu ke mana beti tavetave ni vola ke tave mai tana tobana.’ ” Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8
39 Jesus te bosa eni te kokoehia na Tarunga Tabu, ge arahei kara taluutunia geva kara lavia. Tana bona keri na Tarunga tara mua nia hevei mai mua na pukuna Jesus te mua dato mua tana rongoragha.
Vilivoka ighobudira na vuresubo
40 Na balu tinoni tadira na vure subo tara rongovia te kokoe ge ra bosa, “Na tinoni eni te Prophet sughua!” 41 Na balu tara ghaghua, “Agaia na Messiah!”
Mana kehana tara ghaghua, “Na Messiah ke mua rughuhoru mai i Galilee! 42 Na pukuna na gegere tabu te bosa ke, na Messiah ke vaivarina na vunaghi haba David, ma gaia ke sivuragha i Bethlehem, na komuna David.” 2 Samuel 7:12; Micah 5:2 43 Mana vure subo tara tuva voka na pukuna Jesus. 44 Na balu tadira tara liona na lotiana, hauva me taho hei ke tabea.
Na lei habadira na Jew tara mua taluutuni
45 Tana bona na lei malaghai tara pulohi mai, na lei manesukaghi kamanagho marana Pharisee tara huatira, “?Ivei tea ge au mua lavia mai?”
46 Rana kisumate tara bosatughu, “E taho siki sakai ke kokoe vagha na tinoni eni!”
47 Na lei Pharisee tara huatira, “?E gueguelo ghau? 48 ?Ivei tea, au ghilala sughua siki haba pa siki Pharisee ke taluutunia gaia? 49 Na vure kiri tara taluutunia na pukuna tara mua manahana nina vetena Moses, vagha keri ge nina bosakau God vuvungadira!”
50 Nicodemus, sakai tadira rana Pharisee, agaia te va righia tua Jesus nagho va. John 3:1-2 Agaia te bosa vanira na balu me ghaghua, 51 “Taonia dida na Vetena ke, ma ka mua tangomana na dete taboana na tinoni, ge ta ka mua rongovia ma ka mua kene sodoa na hava te gonia.”
52 Agaira tara bosa tughu, “?Ighoe ghua na tinoni ni Galilee? Ko idumia na Gegere Tabu mo ko righia iga, e taho mua siki prophet ke va mai Galilee.”
53 Soko, gaira tara sopa pulohi tana komudira. Balu na gegere tabu tana leu ni Greek tara mua loghoa na tutugu eni vania na vaivine te ngelengele.

*7:2 Gougonu ni Vaevale Rana Jew tara ghanaghana olina na lei bongi idania na lei kukuadira tara ghahaa tana bona mamaha ilokadira na lei vaevale. Righia Buka Vetena 23:34; Eruani Vetena 16:13

7:22 Vuivuni 17:10; Buka Vetena 12:3

7:23 John 5:9

7:37 Buka Vetena 23:36

7:38 Ezekiel 47:1; Zechariah 14:8

7:42 2 Samuel 7:12; Micah 5:2

7:50 John 3:1-2

7:53 Balu na gegere tabu tana leu ni Greek tara mua loghoa na tutugu eni vania na vaivine te ngelengele.