4
Cain ma Abel
Ma Adam te maturu kolua tauna Eve, me logho gari. Mete sara tua na bona, gaia te vahua na garimane me ghaghua, “A Yahweh te hangau, inau tu loghoa na garimane.” Keri ke gaia te vatua nia Cain.* Cain Tana leu ni Jew Cain te rongovia te vagha na bosa te loghoa na ghanaghana ilokana “lavia.” Mi murina mai, gaia te vahua ruani na dalena, na ahana Abel. Tana bona toro sule dato, Abel te righitaoni sheep, ma Cain te lutu tana leghai. Tana sakai na bongi, Cain te lavia vania mai Yahweh nina lavi ni vogha ta nina leghai. Ma Abel te lavira mai vania Yahweh na balu kamanagho dale sheep marabu te vilighi ta nina ovu ni sheep tara korukoru, me nighi sukaghi. Ma Yahweh te holopangotia Abel ma nina sukaghi. Hauva ma gaia te mua holopangotia Cain ma nina heveilee. Na pukuna keri, Cain te rutu ngangata me loghoa na lio dika. Ma Yahweh te huatia, “?Na hava te ghua ge o rutu, me ghua ge o loghoa na lio dika? Ke vagha ko gehegehe maemane ke, geva ku lavipangotigho. Me ke vagha ko hove na gehegehe maemane ke, ko righitaonigho na pukuna na palu te gonidila ge ke taghalaghinigho me ke durakegho, hauva mo ko tughuru pungisia.
Mi geva Cain te padapada vania tahina Abel, “Roghita koro rughuhoru va tana nanagu.” Mi tana bona koro ghahara iga, Cain te soghavia me matea na tahina.
Mi murina keri, Yahweh te huatia Cain, “?Ivei gaia Abel, na tahimu?”
Ma Cain te bosa tughu, “U mua ghilala inau! ?To ghanaghana inau ge ku righitaonia na tahigu?”
10 Ma Yahweh te bosa tughu, “?Na hava na pukuna ge o gonia na totobo dika eni? Ko rongovia, na ghabuna tahimu te ngangaraha dato vaniu mai tana pari. 11 Na pukuna to matea na tahimu mo nea na ghabuna te tave tana pari ke, inau ku tivakehagho tana pari mu ku varangagho ge ke mua totolo dato siki vuavua ko subaa. 12 Sakai vamua ko lutu laga, ke mua tangomana na hali vanigho na vanga. Te vuivuni taeni ke taho na komumu, mo ko ole kolili vamua tana maramana.”
13 Ma Cain te bosa tughu vania Yahweh, “Nigua na totoro te sule vuleu na vadangitailiana. 14 Itaeni, ighoe to tivakehau tana bonagu, maia tana matamu. To neu mu ghogho kolili tana maramana, ma siki sakai ke righi sodou ke labumateu.”
15 Ma Yahweh te bosatughu, “Taho! Bei mataghu, na pukuna ke vagha siki sakai ke mategho ke, inau ku vahea e vitu na totoro ahei ke nea.” Ma Yahweh te talua na vaughilala itatana Cain, ge ke siki sakai te righi sodoa, ge ke bei matea. 16 Vaho ge tona keha Cain tana matana Yahweh. Me vaa kabu tana butonikomu Nod Nod Na ghanaghana ilokana na bosa eni, “ole kolili.” ilevu uluna Eden.
17 Balu bongi te murina, Cain te maturu kolua tauna. Ma tauna te logho gari, me vahua na garimane, mara vatua nia na ahana Enoch. Tana bona Cain te kisua na komu sule, me holoa nia Enoch na mavuna na dalena. 18 Enoch na tamana Irad. Irad na tamana Mehujael. Mehujael na tamana Methushael. Methushael tamana Lamech. 19 Ma Lamech te taudira rua na vaivine, Adah ma Zillah. 20 Adah te vahua na garimane na ahana Jabal. Gaia na vuivuni tinoni te righi taonighi na volivoli ni maumanu, mete ghahaa tana vale tapole. 21 Na ahana tahina, Jabal, na vuivuni tinoni kage linge te gonighi na kolove mana uvete. 22 Me ruani na tauna Lamech, Zillah te vahua na garimane, na ahana Tubal-Cain. Agaia na vuivuni tinoni te gonighi na lei totobo nia na halo mana kava. Tubal-Cain na vaivinena tara vatua nia Naamah.
23 Ma sakai na dani, Lamech te bosa vanira erua na tauna,
“Adah ma Zillah, roghau taugu,
Koro rongoviu mai!
Inau tu matea na tinoni te labuu,
Eo, inau tu matea na garimane te niu ge u bubutou.
24 Siki sakai ke labumatea Cain ke, gaia ke lavia ra vitu na tughuru ni lavitughu.
Keri ke, siki sakai ke niu lavitughu inau ke, gaia ke lavia ra vitu hangavulu vitu na tughuru ni lavitughu.”
Seth ma Enosh
25 Ma Adam te ghoi maturu kolua tauna, me vahua sakai dalena mane. Gaia te bosa, “God te vaheu toluni na gari te tughua nia Abel, na pukuna Cain te matea.” Keri ke, me vatua nia Seth. Seth Tana leu ni Jew, Seth te rongovia vaghaa na bosa “vahea.” 26 Ma Seth te sule dato, me loghoa na dalena me vatua nia Enosh. Mi tana lei bongi ni volana rana vure tara vuivuni ni holohabaana Yahweh.

*4:1 Cain Tana leu ni Jew Cain te rongovia te vagha na bosa te loghoa na ghanaghana ilokana “lavia.”

4:16 Nod Na ghanaghana ilokana na bosa eni, “ole kolili.”

4:25 Seth Tana leu ni Jew, Seth te rongovia vaghaa na bosa “vahea.”