5
Na vavatana Adam me sara ta Noah.
Aeni na vavatana mana vinavahuhuna Adam. 1 Vavata 1:1-4
Tana bona God te gonia na tinoni, gaia te goni taonira tana marena. Gaia te gonira na mane mana vaivine, me vautora me holora nia na “Tinoni”.
Tana bona Adam te sakai hangalatu tolu hangavulu (130) na niuluna me vahua na dalena Seth. Ma Seth te vagha lolotoa tua na reireina tamana. Mi murina te vahua tua Seth, Adam te saravia tua alu hangalatu (800) na niuluna, me ghoi loghora na balu dalena, na mane mana vaivine. Me poso tua tana hiua hangalatu tolu hangavulu (930) na niuluna gaia te mate.
Tana bona Seth te sakai hangalatu lima (105) na niuluna, me vahua na dalena na mane, a Enosh. Mi murina na vahuana Enosh, Seth te poso tua tana alu hangalatu vitu (807) na niulu, me ghoi loghora balu dalena, na mane mana vaivine. Mana niuluna te saravia ra hiua hangalatu hangavulu erua (912) gaia te mate.
Tana bona Enosh te hiua hangavulu (90) na niuluna, me vahua na dalena na mane, a Kenan. 10 Mi murina tua te vahua Kenan, Enosh te poso tua tana alu hangalatu hangavulu lima (815) na niuluna me ghoi vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 11 Mana niuluna te saravia hiua hangalatu lima (905) na niulu, gaia te mate.
12 Tana bona Kenan te vitu hangavulu (70) na niuluna, me vahua na dalena na mane, a Mahalalel. 13 Murina na vahuana Mahalalel, Kenan te saravia ra alu hangalatu vati hangavulu (840) na niuluna, me ghoi vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 14 Mana niuluna te saravia ra hiua hangalatu sakai hangavulu (910), gaia te mate.
15 Tana bona Mahalalel ta sara tua ono hangavulu lima (65) na niuluna, me vahua na dalena na mane, a Jared. 16 Mi murina na vahuana Jared, Mahalalel te saravia ra alu hangalatu tolu hangavulu (830) na niuluna. Me ghoi vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 17 Mana niuluna te saravia alu hangalatu hiua hangavulu lima (895), gaia te mate.
18 Tana bona Jared te saravia sakai hangalatu ono hangavulu rua (162) na niuluna me vahua na dalena na mane, a Enoch. 19 Mi murina tua na vahuana Enoch, Jared te saravia alu hangalatu (800) na niuluna, me vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 20 Mana niuluna te saravia hiua hangalatu ono hangavulu rua (962) gaia te mate.
21 Tana bona Enoch te ono hangavulu lima (65) na niuluna, me vahua na dalena na mane, a Methuselah. 22 Mi murina na vahuana Methuselah, Enoch te saravia so tolu hangalatu (300) na niuluna, me nia sakaisonikolu God. Me ghoi vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 23 Ma Enoch te ghaha tolu hangalatu ono hangavulu lima (365) na niulu. 24 Mi tana lei bongi ni volana, God te nia togotogo te sakaisonikolu itatana. Ma sakai na bongi, Enoch te tovongo taghaa, na pukuna God te lavi kehaa ge ke kabu kolua.
25 Tana bona Methuselah te saravia tua sakai hangalatu alu hangavulu vitu (187) na niulu, me sivuragha na dalena na mane, a Lamech. 26 Mi murina tara vahua tua Lamech, Methuselah te ghaha 782 na niulu, me sivuraghara na lei dalena na mane mana vaivine. 27 Mana na niuluna te saravia hiua hangalatu ono hangavulu hiua (969), gaia te mate.
28 Tana bona Lamech te sakai hangalatu alu hangavulu rua (182) na niuluna, me sivuragha na dalena na mane. 29 Ma Lamech te ghaghua, “Na dalegu eni ke vaheghita na malumu ta dida na lutu papara, tana pari a Yahweh te varangaa.” Keri ge gaia te vatua nia na dalena, a Noah.* Noah Tana leu ni Jew, na ahana eni te rongovia te vagha na bosa “na malumu.” 30 Mi murina tua tara vahua Noah, Lamech te ghaha lima hangalatu hiua hangavulu lima (595) na niuluna, me ghoi vahura na lei dalena, na mane mana vaivine. 31 Mana niuluna te saravia vitu hangalatu vitu hangavulu vitu (777), gaia te mate.
32 Mi murina Noah te saravia lima hangalatu (500) na niulu, me sivuraghara ra tolu dalena na mane - Shem, Ham, ma Japheth.

5:1 1 Vavata 1:1-4

*5:29 Noah Tana leu ni Jew, na ahana eni te rongovia te vagha na bosa “na malumu.”