3
Na Mabubu Joshua Na Mane Sukaghi Kamanaghi.
Mana angel te tatea vaniu, Joshua na mane sukaghi kamanaghi te tughuru tana nagho nina angel lord. Ma Satan ghua ga te tughuru tana levu madolona na angel, te hughuhughua Joshua te subo ba totobo. Ma lord te bosa vania Satan, “Inau, a lord, tu nighi sika nimua na bosa i hughughu to nei, Satan. Eo, ma lord, te valia Jerusalem, te hace pungisigho. Aeni na tinoni te vagha tara kerea me vavu tana lake. Tana bona joshua te tughuru tana naghona angel lei nina tivi tara sosoko ni meto tua. Mana angel te bosa vanira na balu tinoni ghua ikakeri tara tuguru ga, “Kau sua kehai lei nina pupulu meto.” Ma gia te ririu vania Joshua me ghaghu, “Ko righia inau tu hola kehai tua na lei palumu; mo ko righia taeni inau tu vahegho na lei tivi tara vaolu mara utoutoa.” Mi inau tu ghaghua, “Mei tea ke talua na kepi vaolu ni mane sukaghi uluna?” Ma gaira tara talua na kepi vaolu na mane sukaghi tana uluna mara pupulua ma na tivi vadu tana bona na angel nina lord te tuguru so iga. Keri ge na angel nina lord te kokoe ngangata vania Joshua me me ghaghua, “Aeni na ha'a a lord pukuni maana te bosa. Ma geko taonighi na lei nilabugu mo ko goni taonighi na lei vetena, keri vaho geku hegho na maana na righitaonia nigua na vale tabu maia na lei bona tabu te kililia. Muku lubatigho geko horu mo ko haghe tana naghogu kohira gaira tara ghahara itagua. Ko rongoviu mai, Joshua na mane sukaghi kamanagho, maira ghua arahei ghua tau mane sukaghi ighau te vagha na vaughilala-ani na lei totobo uto kara mai. Te situ tua geku hola mai nigua na tinoni lutu, Branch. (Messiah) Itaeni kau righia Inau tu talu na vatu inaghoa Joshua, a sakai vamua na vatu me loghoa e vitu na matana. Mi inau ku gerea ga sakai na gegere vuvunga, e ghaghua lord pukuni maana, Inau ku hola kehai na paludira na vure tana komu ta sakai bongi heghena. 10 Mi tana bongi keri, e ghaghua lord pukuni maana, sopa sakai itamiu kau nongira na lei kulamiu kara mai tana komumiu makau tuvalia nimiu na dolo mana togotogo.”