2
Na Tinoni Te Tabea Na Aho Ni Kakage.
Mi inau tu ghoi rei kilihu, mu na tinoni kelua na aho ni kakage tana limana. Mi inau tu huatia, “Ivei ko va'a.” Ma gaia te bosa tughu, “Inau ku kagea Jerusalem, muku righi Ivei te vagha na volapana, mi vei te vagha na darona.” Mana angel te kabukolu te va tona me va'a sodoa evuani na angel te va mai tatana. Ma sakai na angel te bosa, “Ko mina tua, mo ko bosa vania na gari mane, siki bongi Jerusalem ke subo auvule ga na tinoni i pari bebetena na vokovoko ni komu; kolure didira na lei maumanu hauva ka, makara va mahebora so iga. Mi inau, inau heghegu tua ku vokovokona muku righitaonia, vagha na lake kililia Jerusalem, e ghaghu na maghutu. Mi inau ku marara ilokana na komu. Ma Lord te bosa, “Kau tokeha, kau sogha sania na komu ilau, Inau tu neghau gekau sebala tua tana vati ni matakena na ghuri. Kau mai tokena! Kau sogha va i Jerusalem, mi ghau ghua tau kabu pipiti i Babylon. Mi murina na pile bona ni rongoragha, a lord pukuni maana te niu vetena itadira na lei kema tara vunaghi miu mara vahaghi taili ghau. Ge bosame ghaghua, siki sakai vahaghilaitigho te vagha te dikala tua nigua na pukuni totobo lologho. Mi nau ku haua na limagu muku vahaghi tailira, ma didira tinoni ni lutu kara gitora. Geko ghililaighoe a lord pukuni maana te veena i saighua.” 10 Ma lord te bosa me ghaghua, ko togotogo mo ko rivurivu nimua Jerusalem, na pukuna inau tu mai tua geku ghahau ghobumiu. 11 Mana lei kema kara baebase kolua lord tana dani keri, ma gaira ghua kara nigua na vure. Mi inau ku ghahau tana ghobuniu, gekau ghilala a lord te vetenau geku mai tamiu. 12 Mana komu i Judah ke nina komu lologhu lord ilokana bona tabu keri, ma gaia ke ghoi vilia ghua Jerusalem geke nina komu heghena. 13 Kau todore ghau na maramana udolu inaghona lord ma pukuna agaia te horu mai kokou tana malei kabuna.