Buka Zechariah
1
Na Hoholo Ni Talu Keha Palu.
Tana aluni na vula tana niani na niulu ta nina vunaghi pungisi na vunaghi haba Darius, ma Lord te nia hea na kokoe eni, vania na prophet Zacharis na dalena Berekiah na kukuana Iddo. Inau, a Lord, tu rutu sule ngangata vanira na lei kikiamiu. Keri ke, kau bosa vanira na vure, Aeni na hava a lord puku ni maana, te bosa. Kau bei vaghara na lei kukuamiu gaira tara mua rongo tana bona na diki prophet te bosa vanira. Aeni na nilabumiu te dika makau betoi tua na lei gehegehe miu tara dika.” Na lei kukuamu mana lei didia prophet tara mate udolu tua. Haiva ka, mana lei totobo tu bosai vania na lei nigua na tinoni ni lutu na lei prophet tara kale tua ta lei kukuamiu, te vagha tu bosai ke ghaghua iga tua. Keri te vagha na didina, tara tughu lio mara ghaghua, Ighai tai holai tua ta lord na ha'a tai pitudila itatana. Agaia te gonighi na lei totobo te bosai tua.
Na Lei Horse I Gobuni Na Lei Ghai.
Tana vula February hangavulu lima na bongina tana ruani na niulu ta nina vunaghi pungisi na vunaghi haba Darius, a lord te nia vetena na rongorongo vania na prophet Zechariah na dalena Berekiah na kukuana Iddo. Zechariah te bosa: Ilokana na mabubu tana ghobuna na bongi hau, Inau tu righia na sakai na tinoni te sopou ivuvungana na horse sisi te tughuru ighobuni na lei ghai ilokana tana pile boboko. Mi murina gaia na lei horse sisi te tughuru ighobuni na lei ghai ilokana tana pile boboko. Mi murina gaia na lei horse sisi, melasi maira na lei horse pura, kolura na lei tinoni tara sopa haghelighi. Mi inau tu huatia na agel ahei agaia te kokoe kohiu, “nigua na lord, na hava kara ghua na lei horse raini?” “Inau ku tatei vaigho” e ghaghua na angel. 10 Keri na tinoni te tughuru tana ghobuni na lei ghai te tughunia, “Agaira rakiri a lord te vetenara na righitaoniana na maramana.” 11 Agaia tara sopou ivuvuagadia tara tutughuni vania na angel nina a lord, agaia te tughuru i ghobuni na lei ghai, “Ighai tai righikililia tua na maramana, mana maramana udolu tara mai tana mabo tua.” 12 Mi tana bona te rongovia eni, ma nina agel lord te nia kolivuti na kokoeliulivuti eni: Lord pukuni maana, te vitu hangavulu na niulu tua itaeni igoe to rutu vanira na Jerusalem mana lei komu ni Judah. Ke ghua nigha vaho tua geko tatea to ghoi dolovira oli tua. 13 Ma lord te ma kokoe na kokoe ni veiarovi mana kokoe ni patupatu vania vuani na angel te kokoe vaniu. 14 Mana angel te bosa vaniu, “Ko nia ghu'u na rongorongo eni ge na lei vure udolu kara rongovia! “Nigua na dolo vania Jerusalem mia na ghotu Zion te ngasi me laga ngangata. 15 Hauva ke, mi inau tu rutu vanira na lei kema keha tara nia talu nagho mara tona haliu na kabumabo me vagha tara tatoghi tana lei vahola. Mu rutu oile kikia vanira ghua vanira lei nigua na vure, hauva ka mana lei kema tara toro ngangatara va vulea ta vigua na ghanaghana. 16 Hauva ka ma aeni na ha'a te bosa lord: Inau tu pulohi mai tua ge ku tatea nigua na vei arovi vaina Jerusalem. Anigua na vale tabu kara ghoi kisua olia eghaghua lord puku ni maana mana goni diana na komu Jerusalem. 17 Mo ko ghoi bosa ghua te vagha eni: Aeni ghua a lord puku ni maana te bosa: Na lei komu sule ni Israel kara ighoe goni oli udolura maka reirei uto, ma lord ke ghoi patupatu Zion me ke vilikeha Jerusalem geke nina heghena.
Vati Na Horse Me Vati Na.
18 Mi inau tu rei va, mu righiva evati na kala te vaghai na kala ni buluka. 19 “Na hava raini?” Inau tu huatia na angel, gaia te kokoe kolu'u. Ma gaia te bosa vaniu, “A gaighi na lei kala raini ke te vaghara lei kema keha tara loghoa na maana tu sule, mara ghuru horura na vure tana lei komu Judah, Israel mi Jerusalem.” 20 Ma lord te ghoi tatei vaniu ghua e vati na tinoni tara tabe hammar tana limadia. 21 “Na hava kara mai gonia na vure raini?” U ghanghua vania. Mana angel te bosa tughu. Na lei mane lutu iron ke gaira kara mai gekara lavi mataghuniadira ra vati na kala tara havukaghinira na Judah. Agaira ke sonihorura makara durakera.”