4
Nina rutu Jonah
Hauva ka me mua uto tana liona Jonah ge nia rutu. E kokoeliulivuti vania na Maghutu God, me ghaghua, “Ghe Maghutu God, u bosaa vanigho tua tana bona tu ghaghua mua tana komu na hava to gonia. Mughua keri ge u mina tua mu soghapolo vaa i Tarshish. U ghilalaa tua inau to God puku ni uto mo to veiarovi ighoe, to mua minamina ni rutu, to kabu rurughuvaghi mo to loghoa na dolo vanira na lei tinoni. To gonidila haia na [toghipalu/lavikehai na palu] mo to mua torora na vure ini. Ko lavikeha tua na volagu itaeni ghe Lord God, te uto vaniu va'a ge ku mate tua vulea tu vola.”
Hau-vaka'a, mana Maghutu God te bosa tughu vania, me ghaghua, “E manamu sughua ge ko rutu vaniu?”
Ma Jonah te rughuhoru sania na komu sule i Nineveh, me tona vaa tana levu paleva uluna, me sopou tana ungaungana, a sakai na vatei unga unga te gonia, ge pitua me toghatogha vaa na hava na totoro vaghana ke kalea na komu i Nineveh. Ma God te vahea mai na unga-unga Jonah, te talua mai a sakai na alo ge totolo me ago-dato i vuvungana, ge ke va uto-pilea na liona ta nina rutu. Ma Jonah te nia togotogo ngangata na alo keri. Mi tana labota i ropoghana, a God te ghoi (talua, talura) mai na (peipei, ma ka) tana alo keri, ge ra ghani sokoi na lei raurauna-me sasagha.
Mi tana soghaana mai aho, a God te nia vetena mai sivosivo ni ara ge nia na (aho, hina) me papara ngangata. Mana hina te hinaria Jonah ge nia bughoro na papara. Mete liona tua ge ke mate, me ghaghua vania God, “Ke uto vaniu vamua ge ku mate, vulea tu vola.” Hauva, ma God te ghaghua vania Jonah, “E manamu sono ge ko nia rutu na alo keri?” Ma gaia (Jonah) te ghaghua, “E managu sono ge ku nia mate nigua na rutu.”
10 Mana Maghutu God, te ghaghua, “O nia ghaghua ngangata ighoe na alo keri, hauva mo mua subaa ighoe. Te totolo vamua me vola sakai na dani-udolu ge ghoi mate. 11 “Mi vei vahotua ke vagha ge ku mua sakai nia ghaghua inau na komu Nineveh, tara ghahara iga ara sakai na hangalatu rua hangavulu (120,000) na togha ni tinoni tara mua ghilalai na lei totolo dika tara gonighi mai tua tana lei bongi i muriva, (Tara tughuliodira tua tana lei hahi dika soko tara gonighi), maia ghua te too subo igaa na lei maumanu vola.”