12
Na vaivine mana dragon
Mi taeni na vaughilala te haba ngangata te livu mai kokou. Inau tu righia na vaivine* na vaivine Na vaivine te tughura nina vure God te vilira ge kara taluutunia. Iani te tughura na lei puku ni vure Jew tara taluutuni, hauva tana 12:5-6, 15-17 te tughua nina holohoru God. te nia pupulu na aho, mana vula i sara ni marevona, mana pitiulu ni vunaghi te loghoi ara hangavulu rua na veitughu tana uluna. Gaia te bohe me tangi na pukuna te vahaghitailia te dutu vania tua ge ke vahuhu.
Me mua hau vasoo, inau tu righia va ghua i kokou asakai na vaughilala ghua te kale. Inau tu righia na maumanu sisi sule ngangata tara holoa nia na dragon, na maumanu sisi sule ngangata tara holoa nia na dragon Aeni na totoghale ni Satan. Na maumanu eni te vagha na vua sule. Righia 12:9; Daniel 7:7 te loghoi e vitu na uluna, me hangavulu na kalana. Gaia te loghoi na pitiulu tara pile tana vitu na sopa uluna. Mana ighuna te ghora horura nia na toluni na levuna na lei veitughu tana parako me sonihorura tana pari. Daniel 8:10 Ma gaia te mai tughuru i naghona na vaivine te dutuvi ngangataa tua ge ke vahua na dalena, na pukuna te liona ge ke sonomia na meomeo ke sivuragha.
Mana vaivine te vahua na garimane, hauva na meomeo tara hola datoa va ta God ta nina malei sopou ni vunaghi haba. Na garimane keri, geva ke vunaghi pungisira na lei kema tana maramana nia na maana sule ngangata te vagha na mane vatogha sheep. Isaiah 66:7; Buka Linge 2:7-9 Mana vaivine te sogha va tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai, na bona God te gonidilaa ge ke righitaonia iga sakai na togha rua na hangalatu ono hangavulu na bongi.
Mana kisumate te kale i kokou. Na angel haba, Michael, Daniel 10:13, 21; 12:1; Jude 1:9 mana lei angel i sarana nina vevetena, tara veitotoghoni kolua na dragon maia nina na lei angel. Mana dragon maia nina lei angel tara mua kaekagedira. Michael ma gaira nina na lei angel tara lagavulera tana veitotoghoni, mara mua lubatira ge kara ghahara i kokou. Keri ge ra ghuruhorura i kokou na dragon maia nina angel mai tana maramana. Na dragon eni, na poli ni dania mai tua tara vatua nia a Satan, gaia te gueguelora na lei tinoni tana maramana udolu. Vuivuni 3:1; Luke 10:18
10 Keri ke, mi nau tu rongovia na talama ni manga sule i kokou, te bosaa, “E vuha kale itaeni, dida na God ke vavolara nina vure! Itaeni, nia nina maana, na kinakabuna te sara mai tua! Itaeni nina Christ ke tatea nina maana ge ke vunaghi pungisia na maramana! Na pukuna, mi taeni Satan te mua tughuru tana matana dida na God tana dani mana bongi, me hurura haia na lei hoghoda tana taluutuni. A Satan, tara sonihorua mai kokou. Job 1:6-12; Zechariah 3:1-4 11 Mana lei kulada tana taluutuni, gaira tara lagavulea Satan nia na maana ni ghabuna na Dale Sheep, maia tara mua matagu na tughunitateana na Rongorongo Uto, mara mua mataghunia ghua na mate vania God. 12 Keri ge, ighau tau kabu i kokou kau rivurivu! Hauva me vatei aroviamiu, ighau tana maramana maia tana tahi! Kau righitaonighau na pukuna Satan te horu gatu itamiu, me rutu sule ngangata na pukuna te ghilala te mua daro na bona ni bongina.”
13 Mi tana bona na dragon te ghilalaa tara sonihorua mai tana maramana, gaia te ghuru taotaonia na vaivine te vahua na meomeo mane. 14 Hauva, ma God te vahea erua na ghata te vaghai na ghata ni manukama, ge nighi lovo va tana bona mamaha te taho iga na beti mana ghai, tara gonidilaa tua, ke sagauvia na dragon. Iga tara righitaonia e tolu na niulu me ono na vula. Daniel 7:25; 12:7
15 Keri ke, na dragon te tabotabo ge ke lumia na vaivine nia na tave ni beti te lua horua mai tana mangana. 16 Hauva, mana paritina te hangaa na vaivine tana bona te vukesia na mangana me sonomia na beti te tavelaghinia mai na dragon tana mangana. 17 Mana dragon te vuha rutu sule vania na vaivine, me bosa ladaa ge ke veitotoghoni kolura na lei dalena udolu - gaira kiri tara taonighi na hava God te bosai, maia nina na lei tarai Jesus.
18 Mana dragon gaia te tughuru me pitu tana saravahale.

*12:1 na vaivine Na vaivine te tughura nina vure God te vilira ge kara taluutunia. Iani te tughura na lei puku ni vure Jew tara taluutuni, hauva tana 12:5-6, 15-17 te tughua nina holohoru God.

12:3 na maumanu sisi sule ngangata tara holoa nia na dragon Aeni na totoghale ni Satan. Na maumanu eni te vagha na vua sule. Righia 12:9; Daniel 7:7

12:4 Daniel 8:10

12:5 Isaiah 66:7; Buka Linge 2:7-9

12:7 Daniel 10:13, 21; 12:1; Jude 1:9

12:9 Vuivuni 3:1; Luke 10:18

12:10 Job 1:6-12; Zechariah 3:1-4

12:14 Daniel 7:25; 12:7