16
Paul te vahera nina bosa holouto na lei kulana
A kulada Phoebe, na vaivine taluutuni, te tinoni hahanga tana holohoru Cenchrea, te dutu ni mai righiamiu. Holopangotia nia na ahana Lord, gaia sakai te manana na talumavaana, mana hanga utoana tana lei levu soko. Na pukuna te hangara na vure ta sopa didira lei vahola, haba vaa ghua vaniu inau.
Holoutora Priscilla ma Aquila, rogaira toro lutu hangau ta nigua na lutu vania Jesus Christ. Gehegehedira 18:2 E utuni sughua, oro lubatia na voladira na pukuna inau. Mua inau vamua tu holoutora, ma gaira ghua ilokana na holohoru didira na vure tara mua Jew. Eliogu ghua na nia hevei nigua na holouto vanira rana taluutuni tara vaukolu haia tana valedira.
Nigua na holouto vania Epaenetus na puku ni kulagu. Agaia sakai na vuivuni ni tinoni te taluutuni tana bubulo Asia.
Kau vahea nigua na holouto vania Mary, agaia te lutu laga vanighau udolu.
Kau vahea ghua nigua na bosa holouto vanira Andronicus ma Junias, toro hala kulagu. Toro ghaha koluu tana vale pipiti. Ma rogaira ghua rana vure tara ghanaghana mavara kolura nia rana manevetena, moro diki taluutuni tua rogaira inagho, ge inau.
Kau vahea ghua nigua na holouto vania Ampliatus, gaia tu dolovia te vaghaghai vamua sakai tatana Lord.
Kau vahea nigua na holouto ghua vania Urbanus na tinoni te lutu kolughai ta nina levu Christ, ma Stachys te puku ni kulagu.
10 Vahea nigua na puku ni holouto Apelles, na tinoni uto, te ghanaghana mavaa Christ. Ma kau vahera nigua na holouto vanira nina binaboli Aristobulus kolura na vure tara ghahara tana valena.
11 Holoutoa Herodion gaia na Jew na ghagua na kokoe koukolu. Nigua na holouto vanira rana taluutuni tara ghahara tana valena Narcissus.
12 Holoutora Tryphena ma Tryphosa, ro nina tinoni lutu Lord, maia na puku ni kulagu Persis, gaia te lutu laga vania Lord ghua.
13 Holoutoa Rufus, te vilikehaa Lord, ge ke nina puku ni tinoni, maia ghua tinana te righitaoniu vaghaa na dalena. Mark 15:21
14 Ma kau vahea ghua Asyncritus nigua na holouto, kolura Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas mai ghua rana taluutuni tara ghaha kolura.
15 Holoutora Philologus, Julia, kolura Nereus ma vavinena, ma Olympas, ma rana taluutuni tara ghaha kolura.
16 Kau sopa holopangotighau heghemiu nia na nonginongi tabu.* nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima ni holouto ni tamahoghoni te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu. Lei holohoru nina Christ tara vaheghau didira na holouto ghua.
Nina tarai sosoko Paul
17 Ghau rana taluutuni, ku kurutighau ge kau matareireira na lei vure tara gonighi na lei vokavoka mara dikalai didira na taluutuni na lei tinoni, mara hughuhughui nia na lei taratarai te utuni tau rongovighi tua. 18 Na vata ni tinoni vaghaadira raini ke, tara mua lutu vania Christ dida na Lord. Ra lutu taonia vamua na hava te liodira. Ra kokoe mamimamira na vure te taho na loghadira. 19 Hauvaa na lei tinoni soko tara ghilalaghau, tau varava ngasi ta Lord. Aeni te neu ge u togotogo ngangata. Eliogu ge kau ghilala utoa na hava te maemane, me tatavahale tana lei hahi. 20 Gaia God puku ni mabo ke dutu ni turibita Satan sarani tuamiu. Ma nina sonihalavu dida Lord Jesus Christ ke kabu haia itamiu.
21 Timothy, te lutu koukoluu, maia Lucius, Jason, ma Sosipater, na lei hala kulagu, tara nia vetena vanighau gatu ghua didira na holouto. Gehegehedira 16:1
22 Inau Tertius, tu gerea na gegere eni vania Paul, tu vaheghau ghua nigua na holouto.
23 Gaius te holoutoghau gatu. Mi nau ghua na tinoni te holopangotiu tana valena, ma rana vure taluutuni ni holohoru tara vaukolu igaa. Gehegehedira 19:29; 1 Corinthians 1:14; 2 Timothy 4:20
Erastus, na mane te righi taonighi na rongo ni vure subo tana komu sule keri, kolua hoghoda tana taluutuni Quartus, toro holoutoghau. 24  Balu na gegere tabu haulaghi te loghoa erua hangavulu vati na tete. Na tete eni te bosa, Nina sonihalavu dida na Lord Jesus Christ kaukabu itamiu. Amen.
25 God vamua te tangomana ge ke lagalagaghau tana taluutuni, te vaghaa te bosaa tua nina rongorongo Jesus Christ, anina padalaghi vanighau ighau rana mua Jew te kabu polo tana vuivunina mai tua. 26 Mi taeni, God te talutatea vanighita tana Gegere Tabu didira rana prophet tara bosadilaa mai tua. Ma God, te kabu kasila, te arevaghinia vanighita, ge ka tughunilada na rongorongona Christ vanira rana mua Jew ivei mi vei, vaho ge kara taluutunia ma kara taonia Christ. 27 Vania God, gaia heghena te manahana, ta nina malei rongoragha mana lada na pukuna Jesus Christ, ke va me va. Amen.

16:3 Gehegehedira 18:2

16:13 Mark 15:21

*16:16 nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima ni holouto ni tamahoghoni te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu.

16:21 Gehegehedira 16:1

16:23 Gehegehedira 19:29; 1 Corinthians 1:14; 2 Timothy 4:20

16:24 Balu na gegere tabu haulaghi te loghoa erua hangavulu vati na tete. Na tete eni te bosa, Nina sonihalavu dida na Lord Jesus Christ kaukabu itamiu. Amen.