18
Paul te topora Aquila ma Priscilla i Corinth
I murina eni, a Paul te sania i Athens me va tona Corinth tana bubulo i Achaia. Me va topoa iga sakai na tinoni ni Jew na ahana Aquila ni Pontus, te butu mai vaso i Italy, kolua na tauna Priscilla, na pukuna na vunaghi haba ni Rome a Claudius te ghuruhorura na vure ni Jew tara haghara i Rome. Ma Paul te va righira me hagha kolura me lutu kolura na goniani na vale tapole, na lutu te lutui tana volana mai tua te vaghaa rogaira. E hughuhughu kolura haia na Jew mana mua Jew tughu Sabbath tana vale kokoeliulivuti ni Jew, me tabotabo ge ke liliui na liodira ge kara taluutuni.
Tana bona toro sara, Silas ma Timothy, toro va butu mai i Macedonia, Paul te nia hevei na volana tughu bongi na nia tarai na rongorongo uto, na tughunitateana vanira na Jew a Jesus agaia sughua na Christ. Tana bona tara hughuhughua mara bosa dikalaa, me talui tana liona na seburukaghini kehaani na vuvulogo ta nina tivi Gehegehedira 13:51, ge ghaghua, “Kau sivi tua na palumiu heghemiu. U taho iga inau. Mete vuni itaeni inau ku vaa itadira rana mua Jew.”
I kakeri te sara me tona ni haghaana tana valena sakai na tinoni te mua Jew na ahana Titius Justus, gaia te holohabaa God; lilighina na vale kokoeliulivuti ni Jew te haghaa na valena. A Crispus te huhuli tana vale kokoeliulivuti ni Jew te taluutunia Lord, gaia ma nina binaboli, me subo gaira na Corinth tara rongovighi na rongorongo uto mara taluutuni ge ara vulitabu.
A sakai na bongi, a Paul te righia na mabubu te bosa vania Lord, “Ko bei mataghu, tona haliua so nimua na tarai. 10 Inau so itamua, taho siki sakai ke hegho na vahaghitaili na pukuna e subo tua ra nigua tana komu eni.” 11 I kakeri tea ge ghahaa iga Paul sakai na niulu mana levu me taraira na vure nia na bosana God.
12 Tana bona Gallio ke vunaghi pungisia na bubulo i Achaia, rana Jew tara holokolu mara lotia Paul mara lavia vaa tana bona ni dete i Corinth vania na bubulo i Achaia. 13 Agaira tara ghaghua, “Na tinoni eni te tabotabo na neadira na vure ge kara holohabaa God te vaghaa te hughua na vetena.”
14 Paul te dutu na kokoe tate, tana bona te bosa vanira Gallio na vure Jew, “Ge teke vaghaa siki gehegehe dika pa siki tangohahi te gonia na tinoni eni ke, ge mu ku tangomana so na rongoviamiu ghau rana Jew. 15 Mete vaghaa vamua tau nia hughuhughu na lei bosa mana aha, maia nimiu na vetena heghemiu ke, me manana ighau heghemiu so kau maemanei. Ku mua detei inau te vaghai raini.” 16 Me ghuruhorura tana vale ni dete. 17 Agaira udolu tara lotia Sosthenes, na tinoni huhuli ni vale kokoeliulivuti ni Jew, mara labua tana matenaghona na vale ni dete, e mua nia ghaghua vaghua a Gallio.
Na oliana Antioch
18 Paul te ghaha kolura na lei taluutuni i Corinth te subo ni bongi, me gonidilaana rughuhoru ge ke votu vaa tana bubulo i Syria kolura Priscilla ma Aquila. Mi naghona ge votu na bubulo, ma Paul te ghoria na uluna i Cenchrea te vaughilalaa na sosokona na baubahu tatana God. Buka Iduidu 6:1-20 19 Mara va toghoni Ephesus, mi gaa te sanira Paul a Priscilla ma Aquila. Me va tona tana vale kokoeliulivuti ni Jew, me va hughuhughu kolura iga na Jew. 20 Mara nongia ge ke kabu daro ni bona kolura me mua ghanaghana ge ke nea te vagha. 21 Me padapada vanira vamua ge sanira, “Ke vaghaa na liona God ke, mu ku ghoi olivighau mai so.” Mi kakeri me ghoi sania i Ephesus tana vaka. 22 Mi tana bona te toghoni Caesarea, me sakusaku tua vaa Jerusalem me holoutora rana taluutuni iga, vaho ge tona i Antioch.
23 Pile bona vamua te ghaha iga me tona keha, me va tona tetetea na bubulo ni Galatia mi Phrygia, me kokoe patura rana vure taluutuni.
Lutuna Apollos i Ephesus mi Corinth
24 Sakai na tinoni ni Jew na ahana Apollos tara vahua i Alexandria te mai Ephesus. Agaia sakai na mane manaha ngangata, na mane nagho te manahana na nia tarai na gegere tabu. 25 Tara taraia nia, tea igaa na halautuna Lord, me nia tughuru kakai na tarai, mana maemaneadira na nia tarai nina utuni Jesus. Maia e ghilalaa vamua agaia nina vulitabu a John. 26 Apollos te bosa papara ta nina vuivuni ni kokoe tana vale kokoeliulivuti ni Jew. Tana bona toro rongovia iga Priscilla ma Aquila, moro pangotia vaa tana valedira, moro tughuni maghoraa vania na halautuna God.
27 Apollos te ghanaghana ngangata na ghoi sogha halavu tana bubulo i Achaia. Mana vure taluutuni Ephesus tara hangaa, mara gegere vanira rana taluutuni i Achaia. Ra bosa ngangata vanira ge kara lavipangoti utoa Apollos. Tana bona te va sara, e hanga ngangatara rahei tara taluutunia Jesus Christ na pukuna nina sonihalavu God. 28 E nia hughuhughu kakai, me toutou matadira rana Jew, me tughu ni maghorai vanira na utuni tana gegere tabu agaia sughua Jesus na Christ.

18:6 Gehegehedira 13:51

18:18 Buka Iduidu 6:1-20