7
Kau bei detera rana keha
(Luke 6:37-38, 41-42)
“Kau bei detera rana keha, ge ke bei deteghau ghua God. Na pukuna God ke deteghau te vagha ighau tau detera rana keha, me ke kagea vanighau ighau, te vagha tau kagei vanira rana keha. Mark 4:24 Me te vagha eni ke, ge kau righia na vuvulogo tana matana hoghomiu, mau mua talu koekoena na bubulo ni ghai tana matamiu heghemiu ke, te vagha tau detea na palu te pile itatana na hoghomiu, hauvaa mau mua ghilalai tau loghoi na lei palu sule itamiu. Te mua utuni, ge ko bosa vania na hoghomu, ‘Ko talagu mu ku lavikehaa na vuvulogo tana matamu,’ tana bona ko loghoa na bubulo ni ghai tana matamu heghemu! Ighau tau kiko! Kau diki lavikehai na bubulo ni ghai tana matamiu heghemiu, vaho ge kau tangomana na righikaleani na lavikehaani na vuvulogo tana matadira na lei hoghomiu.
“Kau bei vahera gea na totobo tabu na lei kau na pukuna kara ririuoli ma kara ghalatighau gea. Ma kau bei sonighi gea nimiu na lei davi naghodira na lei bolo ghaghala, na pukuna kara turi panapanai gea tana sara ni marevodira.”
Te nia tarai na nongi, kakae, mana kidikidi
(Luke 11:9-13)
“Kau nongia God, ge kau lavia. Kau kenea, ge kau topoa. Kau kidikidi ge a God ke hangavia vanighau na mataula. Ma vanira rahei tara nongia, God ke vahera. Ma rahei tara kenea, kara topoa, ma vanira rahei tara kidikidi, God ke hangavia vanira. ?Siki sakai tamiu ke vahea na vatu na dalena tana bona ke nongi vanga? Taho! 10 ?Pe ke vahea na poli tana bona te nongia na igha? Taho! 11 Hughua ighau na vure dika tau ghilala tua na vaheadira na lei totobo uto na lei dalemiu, me ngiha ghua iga, na Tamamiu i kokou ke vahera na lei totobo uto vanira rahei tara nongighi!
12 “Kau nei vanira na keha na hava tau liona kara nei vanighau! Aeni na puku ni vangana nina lei vetena Moses ma didira na tarai na lei prophet. Luke 6:31
Na mataula ni peo te ngingine
(Luke 13:24)
13 “Kau haghe tana mataula ni peo te ngingine, na pukuna na mataula ni peo va i Betidalo te volapa mana halautu te hulighita va iga te malumu, mara subo tara taonia. 14 Mana mataula ni peo ni vola te ngingine mana halautu te hulighita va iga te vahola, mana balu tinoni vamua kara kene topoa.
Na ghai mana vangana
(Luke 6:43-45)
15 “Kau righitaonighau itadira na lei prophet sorisori. Gaira tara mai tamiu tara vaghara na lei sheep tara dolo, hauva mana lokadira tara vaghara na lei kau asi. 16 Ighau kau ghilalara nia na hava tara gonia. Na karukaili te mua sau mai ga na poro, mana ghaulahiliva ke mua sau mai ga na kaio.* karukaili ... poro, ... ghaulahiliva ... kaio Tana leu ni Greek te loghoi thornbush, grape, fig, ma thistle. Tana na bosa vavaghaha na ovu ni tughubosa tara talua na lei totobo na vure ni Gela tara ghilala tua ge hangadira ge kara ghilala utoi. 17 Na ghai te vola uto, na vavangana te uto, mana ghai te dika ke talua na vavanga te dika. 18 Na ghai te vola uto ke mua tangomana na taluana na vavanga te dika, mana ghai te mua vola uto ke mua tangomana na taluana na vavanga te uto. 19 Mana ghai te mua uto na vangana kara toka horua ma kara sonia tana lake. Matthew 3:10; Luke 3:9 20 Me te vagha keri ke, ighau kau ghilalara nia na lei prophet sorisori na hava tara gonighi.
Puku ni vaovarongo
(Luke 13:25-27)
21 “E mua lei tinoni udolu kara holou nia “Lord, Lord!” kara haghe tana kinakabuna God, ma rahei tara lutua vamua na hava te liona na Tamagu i kokou. 22 Tana bona na bongi ni dete ke sara mai ke, ara subo kara bosa vaniu, ‘Lord! Lord! Tana ahamu ma nimua na maana ighai tai ladavaghinia nina rongorongo God, mai ghuruhorura na lei tidalo dika, mai gonighi subo na butuli!’ 23 Mi nau ku bosa tughu vanira, ‘Inau tu mua ghoi ghilalaghau tua. Kau tona keha itagua, ighau na vure tangohahi.’ Buka Linge 6:8
Ra rua na tinoni kisuvale
(Luke 6:47-49)
24 “Ma hei siki sakai ke rongovighi na lei nigua na bosa ni tarai me ke taonighi, te vagha na tinoni manaha te kisua na valena i vuvunga ni vatu ngasi. 25 E togho horu na uha, mana lei betitina tara tave, mana ghuri sule te laga me hughutia na vale me mua tumu, na pukuna te kisua i vuvunga ni vatu ngasi. 26 Ma siki sakai ke rongovighi nigua na lei bosa me ke mua taonighi, te vagha na tinoni bule te kisua na valena i vuvungani saghalea. 27 Na uha te togho horu mana lei beti tara tave, mana ghuri sule te hughutia na vale, me tumu horu me dika tua.”
Nina maana Jesus
(Mark 1:22; Luke 4:32)
28 Tana bona Jesus te bosa sokoi na lei totobo raini, mana vure subo tara nia hare te ghaghua iga nina tarai, 29 na pukuna gaia te nia tarai na maana te pukulaghi mai ta God. Gaia te mua tarai vaghara na lei manetarai ni vetena nina Moses.

7:2 Mark 4:24

7:12 Luke 6:31

*7:16 karukaili ... poro, ... ghaulahiliva ... kaio Tana leu ni Greek te loghoi thornbush, grape, fig, ma thistle. Tana na bosa vavaghaha na ovu ni tughubosa tara talua na lei totobo na vure ni Gela tara ghilala tua ge hangadira ge kara ghilala utoi.

7:19 Matthew 3:10; Luke 3:9

7:23 Buka Linge 6:8