16
Paul te nia tarai na heveilee vanira rana bona
Itaeni ku bosatughua nimiu na huahuati vania na heveilee vanira rana taluutuni i Jerusalem.* heveilee Tana na bona eni sakai na ngengere te kalera na lei vure ni Jerusalem. Keri ke Paul te liona rana taluutuni tana lei bubulo ni Asia, Galatia, Macedonia ma Achaia ge kara hahanga tana kolukolu ni heveilee. Mi ghau ghua kau gonia te vagha inau tu bosai vanira na lei holohoru tana bubulo i Galatia. Rome 15:25-26 Tughu Sade ke, sopasopa ighau kau talukehai balu rongo, te manana vania na hava tau sodoi sopa week, mau talugonighi vania na heveilee. Vaho na saraagu gatu inau ke, ge kau vahikolu sokoi na heveilee. Te mua uto ke vagha ge kau tabotabo na sodoani na rongo tana bona ku sara gatu tua. Tana bona ku ghoi gatu inau ke, eliogu ge kau vilira balu na mane ge kara holai nimiu na heveilee va i Jerusalem. Ku gerea na gegere vanira, keri ge rana taluutuni i Jerusalem kara ghilalaa na hava na pukuna ge ra mai. Ma ge kau ghanaghana te manana so ke, ge kai tona koukolu ighai.
Paul te talutatea vania nina tonatona
Inau ku ghoi mai kaoghau so imurina ku pulohi mai tua tana bubulo ni Macedonia, na pukuna inau ku mai tona haliu soo i Macedonia. Gehegehedira 19:21 Mi nau tu ghanaghana ge ku ghahau ghua, daro ni bona itamiu, ke vagha na lei vula ni bihi. Ge kau tangomana kau hangau ke, ma kau nighi vetena va ta nigua na kao. Mi itaeni, inau tu mua liona ge ku ghoi gonia na kao pile bona vamua, ge ku ghoi tona haliu. E liogu ge ku mai ghahau daro bona, ke vagha gaia a Lord ke talagu. Pile bona vamua ku ghanau iani i Ephesus, ritini tana bongi ni Pentecost, Pentecost Aeni na bongi mava didira rana Jew, ge ra holohabaa God vania na vahikolui na lei wheat. Na bongi mava eni te lima hangavulu ni bongi murina na Gougonu ni Lovovule. Righia Buka Vetena 23:15-21; Eruani Vetena 16:9-11. na pukuna itaeni inau tu gonighi na lei lutu te mava iani vania God, sakai vamua te subo na vure tara tughuru pungisiu. Gehegehedira 19:21
10 Mi tana bona ke gatu a Timothy ke, kau righitaoni utoa ma kau nia kikinima keri ge ke mua mataghu. Gaia te lutui na lei nina lutu Lord te vaghau inau. 1 Corinthians 4:17 11 Bei lubatia gea siki sakai ke tughuru pungisia. Kau hangaa ma kau nia vetenaa tana mabo, tana bona ke pulohi mai itagua. Mi nau ku pitudilaa na oliana mai kolura rana taluutuni tara kao kolua.
12 Ma gaia kulada Apollos, tu keikeria ge ke gatu kolura na balu taluutuni na gatu kaoamiu, hauvaa te mua ghanaghana mua na gatu itaeni. Mi tana bona ke uto vania ke, ge ke gatu kaoghau.
Nina bosa sosoko Paul
13 Kau righitaoni utoghau. Ma kau tughuru ngasi ta nimiu na taluutuni. Bei mataghu gea. Lavi laga itatana Lord. 14 Na lei totobo tau gonighi, kau nei nia na dolo.
15 Mau ghilala tua, te vagha Stephanas ma rana vure tara ghahara tana valena, gaira tara vuivuni ni hagheviana na taluutuni tana bubulo ni Achaia. Mara lubatighi na voladira na lutu vaniadira nina vure God. 1 Corinthians 1:16 Mi ghau rana taluutuni, inau tu kurutighau, 16 ge kau taonira gaira, ma rana balu te vaghara gaira tara lutu laga. 17 U nira togotogo ngangata a Stephanas, Fortunatus, ma Achaicus tara mai iani, na pukuna tara mai hahanga tughughau. 18 Gaira tara patupatuu, te vagha tara nei vanighau tua. Mi ghau tau nia hevei na puku ni talumava vanira arahei tara uto didira na hahanga tana lutu.
19 Na lei holohoru iani tana bubulo i Asia tara holoutoghau. Aquila ma Priscilla kolura arahei tara vaukolu tana valedira te vagha na holohoru, tara holoutoghau ghua. Gehegehedira 18:2 20 Rana taluutuni iani tara nongiu ge ku nia vetena didira holouto. Holoutoghau ighau heghemiu nia na nonginongi tabu. nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu.
21 Eni nigua na holouto vanighau te vagha inau tu gerea nia na limagu heghegu, Inau a Paul.§ Siki sakai keha te gerea na gegere eni vania Paul, sogea Sosthenes Righia 1 Corinth 1:1. Tertius te gonighi te vagha eni, tana Buka Rome 16:22
22 Ma ge siki sakai ke mua dolovia Lord ke, mana tinoni keri God ke detea me ke vahaghitailia. Nimami na Lord ko mai!
23 Ma nina sonihalavu a Lord Jesus ke kabu itamiu.
24 Ma nigua na dolo itamiu udolu tara sakai sonikolu ta Jesus Christ.* Balu na gegere tara taluaAmen tana sosokona na tete.

*16:1 heveilee Tana na bona eni sakai na ngengere te kalera na lei vure ni Jerusalem. Keri ke Paul te liona rana taluutuni tana lei bubulo ni Asia, Galatia, Macedonia ma Achaia ge kara hahanga tana kolukolu ni heveilee.

16:1 Rome 15:25-26

16:5 Gehegehedira 19:21

16:8 Pentecost Aeni na bongi mava didira rana Jew, ge ra holohabaa God vania na vahikolui na lei wheat. Na bongi mava eni te lima hangavulu ni bongi murina na Gougonu ni Lovovule. Righia Buka Vetena 23:15-21; Eruani Vetena 16:9-11.

16:9 Gehegehedira 19:21

16:10 1 Corinthians 4:17

16:15 1 Corinthians 1:16

16:19 Gehegehedira 18:2

16:20 nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu.

§16:21 Siki sakai keha te gerea na gegere eni vania Paul, sogea Sosthenes Righia 1 Corinth 1:1. Tertius te gonighi te vagha eni, tana Buka Rome 16:22

*16:24 Balu na gegere tara taluaAmen tana sosokona na tete.