Eruani na Gegere
Vanira na Vure Taluutuni ni
Corinth
Na Tabu Paul te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Na manevetena Paul te gerea na gegere eni vanira rana taluutuni ni Corinth tana bona balu na totobo te mua maemane ighobudira. Ilokana na gegere te nia vetena te padi Paul ka, te bosa vanira na mai kaoadira, hauvaa me mua mai tana bona keri. Na pukuna keri, balu na tinoni taluutuni ni Corinth tara bosa, “Paul na mane te tughua na liona haia.” Ilokana na gegere eni Paul te bosatatea na hava na pukuna ge mua mai vanira.
Keri ke, te padapada kolura nia na heveilee vanira rana taluutuni ni Jerusalem. Paul te bosa vanira rana taluutuni i Corinth, balu vure keha tara loghoa na lio ni dolo ni hevei, me ke uto ke vagha ge kara taonighi na nilabudira.
Balu na manetarai sorisori tara ghahara i Corinth, tara bosa dikalaa Paul. Tara bosa vanira rana taluutuni iga, ge a Paul te pegopegora, maia gaia te mua puku ni manevetena. Paul te mua liona ge ke padapadai vania na lei totobo keri, ge kara talutatea gaia na puku ni manevetena, na pukuna te mua liona rana vure i Corinth tara ghanaghana te talunagho. Hauvaa, na pukuna te liodira rana taluutuni ge kara ghilala kara tangomana ge kara taluutunighi na hava te taraira nia ke, ilokani na sosokoni na lei levu, Paul te nia rerebe nina maana ni ladavaghi me talutatea gaia na puku ni manevetena na pukuna na lei totobo te nei, mana lei vahola te kalea na pukuna te lutu vania God.
Nina Kao Paul ma Nina Gegere vanira Rana Taluutuni ni Corinth
Na lei Kao mana Rongorongo va ta Paul
Na lei Gegere Na Tabu Paul te Gerea
Diki kao nina Paul i Corinth (Na holohoru te vuivuni Gehegehedira 18)
Sakai na gegere te sivi (Righia 1 Corinth 5:9)
Na Rongorongo ni lei vahola tana Holohoru
1 Corinthians te gerea Paul (te ghaha i Ephesus; righia 1 Corinth 16:8)
Eruani na kau i Corinth (na “kao ni vahola”)
Na “gegere ni tangi” te gerea Paul (te sivi pana levu ni 2 Corinth)
Na rongorongo te uto ta Titus
2 Corinth 1–9 te gerea Paul (te ghaha tana bubulo ni Macedonia)
Na rongorongo te dika
2 Corinth 10–13 te gerea Paul (te ghaha tana bubulo ni Macedonia)
Toluni na kao i Corinth (Righia 2 Corinth 12:14; 13:1)
Na lei Ghanaghana Mava Ilokana na Gegere Eni
Paul te holoutoa God (1:1-11)
Nina lutu Paul vanira rana taluutuni i Corinth (1:12-7:16)
Na heveilee vanira rana taluutuni i Jerusalem (8:1-9:15)
Paul na puku ni Manevetena nina Jesus Christ (10:1-13:13)
1
Nina bosa ni holopangoti a Paul
Inau a Paul, tu gerea na gegere eni. God te viliu tua ge ku nina manevetena Jesus Christ. Ma Timothy, na kulada itatana Christ, gaia koluu inau iani.
Iroghai toro gegere vanira nina holohoru a God i Corinth maia ghua rana taluutuni tana bubulo ni Achaia talighu. Gehegehedira 18:1
Ku kokoeliulivuti ge God a Tamada maia ghua Lord Jesus Christ ke vaheghau na sonihalavu mana mabo.
God te nia hevei na togholuvu vanighita
Ighita ka holohabaa God a tamana dida Lord Jesus Christ. Te pukulaghi mai itatana na veiarovi, ma God ke togholuvughita haia. Agaia te togholuvughita tana lei dida vahola, keri ge ka togholuvura arahei tara vahaghitaili. Mi tana bona tara tona sodoa na kakale na vure tara keha ke, mi ghita ghua ka tangomana na vaheadira na togholuvu vagha ghua a God te vaheghita. Me subo na lei vahaghitaili ke kaleghita na pukuna ka taonia Christ, hauva mi tana bona ighita ka vahaghitaili sule, God ke kolava horua vanighita mai nina na togholuvu itatana Christ. Mi tana bona tai vahaghitaili ke, keri te hangaghai ge kai togholuvughau me hangaghau ge kau lavia na vola kasila. Mana pukuna God te togholuvughai, me ke togholuvughau ghua, keri ge kau tangomana ge kau vadangitailighi na lei totobo te vagha ighai tai nighi vahaghitaili. Ighai tai taluutuni ngangata ghau kau tughuru ngasi ta nimiu na taluutuni na pukuna tai ghilala tana bona kau vahaghitaili te vagha ighai ke, ma God ke togholuvughau te vagha te nea vanighai.
Ighau rana taluutuni, e manamiu sughua ge kau ghilalai na lei vahaghitaili te kaleghai tua tana bubulo i Asia. Na lei vahaghitaili kiri tara vahola ngangata mai mua tangomana ge kai tughuru pungisighi, mai ghanaghana tua ge kai mate. 1 Corinthians 15:32 Eo, mi tana ghanaghanamami ke, ma kai mate vamua. Hauva na lei vahaghitaili kiri te kaleghai ge ke taraighai te mua maemane ge kai talua nimami na ghanaghana mava itamami oli heghemami, ma kai taluutuni mughua itatana God vamua te hangaghai, gaia ke tughuruvaghini olira tara mate tua. 10 Ma gaia te vavolaghai tana lei sosodo te maemategha. Mai loghoa na ghanaghana mava ge ke vavolaghai haia. 11 Agaia ke vavolaghai na pukuna ighau kau hangaghai ta nimiu na kokoeliulivuti. Me vagha keri ke, me subo na tinoni kara holoutoa God na pukuna God te bosa tughui didira na kokoeliulivuti na vure subo tana levu ni pabeamami.
Paul te bosatatea na ghanaghana ilokana na tughuani nina lei padalaghi
12 Ighai tai nia kokoe na ghanaghana mava mete maemane ta nimami na dete ghanaghana, tai puku ni lutu utuni me taho iga na sori tana hava tai lutui vania God. Mi ghai tai talua nimami na ghanaghana mava ta nina sonihalavu God, me mua taonighi na lei manamanaha tana maramana. Me vagha keri, ta nea vanira na lei tinoni soko, me haba va vanighau ighau. 13 Na hava tai gerei tana nimami na lei gegere tutughuni ke, te malumu ge kau idumia vamua, me taho siki totobo kau mua manahana uto iga. Keri ke, mu ghanaghanadila tana lei bongi ke mai, kau puku ni manaha utoamami, 14 sakai mana tau mua puku ni manahamami uto mua itaeni. Mi tana bongi vaghana vaho a Lord Jesus ke oli mai vaho ge ighau kau nighai talunagho me vagha ghua ighai kai nighau talunagho.
15 Mana pukuna ge tuku puku ni ghilala utoa nimiu na talunagho vanighai ke, inau tu padalaghi ge ku kaoghau ruani na bona, keri ge liogu ge ku vaheghau eruani na vauto. 16 Eliogu ge ku kaoghau tana bona ku tona va tana bubulo i Macedonia, me vagha ghua tana pulohiagu mai. Keri ge kau niu vetena tona tana bubulo i Judea. Gehegehedira 19:21 17 Sogea kau ghanaghana inau tu ghanaghana ruarua tana bona tu padalaghinia na kao keri. Aeni te mua utuni! Inau tu mua gonighi nigua na padalaghi te vaghaa na tinoni tana maramana, te bosaa, “Eo, inau ku nea,” hauva, ge ke ghanaghana, “Taho, ku mua nea!” 18 Te vagha God te kokoea na utuni haia ke, inau tu bosa na utuni haia ghua. Tana bona tu bosa, “Eo,” tu mua ghanaghana, “Taho,” 19 na pukuna tu taonia na nilabuna Jesus Christ, Dalena God, e mua gaia ke bosaa, “Eo, inau ku nea,” hauva mu mua gonia. Agaia sughua a Timothy, Silas mi nau tai nighi tarai vanighau. Ma Jesus te talutatea God te utuni haia, Gehegehedira 18:5 20 na pukuna, na lei baubahu soko nina God te kale itatana Jesus. Keri ge na pukuna Jesus Christ te nea keri, ighita ta tangomana gea bosa “Amen”* Amen Na ghanaghana mava ilokana na bosa eni, “E utuni sughua” tana ahana Jesus ge ka holohabaa God. 21 Ma gaia God te hangaghai me hangaghau ghua, keri ge ka loghoa na maana ge ka tughuru ngasi ta dida na taluutuni ta Christ. Ma God te vilighita, 22 me vaheghita mai na Tarunga Tabu tana tobada. Akeri na vaughilala ge talutatea ighita nina God, ma gaia ke nei vanighita na lei totobo te nighi baubahu.
23 Mi taeni inau tu nongia God ge ke bereu tana hava tu bosa ke te utuni. Na puku ni ghanaghana iga ge u mua pulohi i Corinth ke, na pukuna te mua liogu ge ku pasaghau ghua. 24 Ighai tai mua liona ge kai hughutighau ge kau taluutunighi na hava tu bosai vanighau, na pukuna tai ghilala tua kau tughuru ngasi ta nimiu na taluutuni. Ighai tai liona na lutu koluamiu keri ge ighau kau nia togotogo.

1:1 Gehegehedira 18:1

1:8 1 Corinthians 15:32

1:16 Gehegehedira 19:21

1:19 Gehegehedira 18:5

*1:20 Amen Na ghanaghana mava ilokana na bosa eni, “E utuni sughua”