13
Paul te kokoe papara soko tana vure taluutuni i Corinth
Aeni me ke toluni tughuru ni mai kaoamiu. Na pukuna keri kau righitaoni utoi na nilabumiu na pukuna na Gegere tabu te bosaa me ghaghua,
Ke vagha ko hurua siki tinoni ke, erua pe ke tolu na tinoni koukolu mughua
ge kara bosaa na hava to kokoea ke, te utuni. Eruani Vetena 19:15
Tana ruani nigua na tughuru ni kaomiu ke, tu diki hera tua na kokoe papara rahei tara tangohahi. Tu bosa vanira ge ku vahaghitailira kolura na balu tara tangohahi ghua. Sakai manaa itaeni tu kabu sagauvighau ke, tu ghoi kokoe papara vanira gatu ma gaira udolu ghua, arahei tara nei so na nilabudira te dika, ku mua arovira tana bona ku sara mai itamiu. Ku vahaghitailira keri ge kau ghilala utoa tu ladavaghinia na bosana Christ te vaheu. Jesus Christ te mua lugu na gehegehe itamiu, me talutatea gaia te puku ni maana ighobumiu tana bona te tangotorora rahei tara tangohahi. Sakai manaa te mate tana ghaivavala ilokana na huli ni tinoni te lugu, hauvaa itaeni te vola so na pukuna te tughuruoli tana mate nia na nina maana God te habaa. Mi ghita ta sakaisonikolua Christ ke, ighita te lugu ghua na hulida. Hauva mi ghai tai vola itatana Christ, mai loghoa nina maana God, ma kai maemaneghau tana maana keri.
Kau righikaleutoghau tana volamiu, ge kau ghilalaa ke vagha kau taluutunia sughua Christ pe taho. Ke vaghaa kau mua righighilalaa gaia Jesus te ghaha tana volamiu ke, me talutatea tau mua tangomana ta nimiu na tabotabo, mau mua taluutunia. Mu taluutuni sono geva kau ghilala utoghai sono tai tangomana ta nimami tabotabo, mai taluutuni utunia Christ.
Ma kai kokoeliulivuti vania God ge ke hangaghau ge kau bei gonia gea siki totobo te hahi. Ai mua kokoeliulivuti te vagha keri, na pukuna tai liona na lei tinoni kara bosaa nimami na lutu itamiu te uto. Taho! Tai kokoeliulivuti te vagha eni, na pukuna vamua tai liona ge kau kabu maemane, sakai vamua rana vure kara bosaa nimami lutu te mua uto. Na loamami ge kai mua tughuru pungisia na utuni, ma kai gonia vamua na hava ke lagalagaa na utuni haia. Ma ge kau tughuru ngasi tana taluutuni, ighai tai nia togotogo sakai manaa na lei tinoni kara ghanaghana ighai tai lugu. Na hava te utuni ke, tai kokoeliulivutighau haia kau kabu maemane haia tana volamiu kolua Christ. 10 Mi nau tu gerea vanighau na gegere eni, na pukuna tu ghanaghanadila ge kau tughui na volamiu, inaghona ge ku gatu. Ke vagha kau nea keri ke, ku mua vahaghitailighau nia na maana te heu Lord. Gaia te heu na maana ge ku patua nimiu na taluutuni, mu ku mua durakea.
Nina bosa sosoko Paul
11 Ighau rana taluutuni, inau ku vongotia nigua na gegere nia na lei bosa sosoko raini. Kau togotogo, ma kau lutu laga ge kau kabu maemane tana volamiu kolua Christ, ma kau taonighi nigua na kokoe. Kau loghoa sakai na ghanaghana vamua, ma kau kabu sakai sonikolu tana mabo. Ma ge kau nei na lei totobo raini ke, ma God te vonughia na dolo mana mabo, ke kabukolughau.
12 Holoutoghau ighau heghemiu nia na nonginongi tabu.* nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu. 13 Ma gaira soko na lei tinoni taluutuni iani tara nia vetena vanighau gatu didira na lei holouto soko.
14 Ma nina sonihalavu dida Lord Jesus Christ, nina dolo God, ma nina vaukolu na Tarunga Tabu, ke kabu itamiu soko.

13:1 Eruani Vetena 19:15

*13:12 nonginongi tabu Na nilabu rana vure tara gonia idania tana bona tara holopangotia sopa heghedira. Tara nonginongighi sopa na ngoradira kuladira. Itaeni, te subo na bona, na nilabu ni tabe lima te tughua na nilabu ni nonginongi tabu. Hauvaa mana balu bona tara taonia vamua na nilabu ni nonginongi tabu.