Vanira Na Vure Taluutuni ni
Galatia
Na Tabu Paul te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Paul te gerea na gegere eni vanira rana taluutuni tara ghahara tana bubulo i Galatia. Balu manetarai sorisori tara holora nia na lei Judaiser, tara liupadira rana taluutuni. Na manetarai raeni tara nia tarai rana taluutuni, tara mua Jew, ge kara mua vola sakai vamua kara taonighi nina lei vetena Moses te vaghai na pahevaughilala, mana ghaniani na vata ni vanga, mara talumavai na lei gougonu ni Jew. Na ovu eni tara bosaa ghua ge a Paul te mua loghoa nina maana God, keri ge rana taluutuni tara mua taonighi nina tarai.
Paul te vuivuni ni gegere vanira ghua rana vure taluutuni ni Galatia na hava na rongorongo uto te taraira nia tua, ma nina maana te butu mai ta God. Paul te gerea, ighita ta mua vola tana paluda nia na taoniana nina vetena Moses, na pukuna ighita ta vola nia na taluutuniana Jesus Christ vamua. Rana taluutuni tara kabu tatavahale ge ra vola taonia na vetena ni dolo, tara mua taonia nina vetena Moses. Paul te nia tarai te vagha ka talutatei mughua dida taluutuni nia na lei gehegehe ni dolo, ma rana taluutuni kara kabu taonia na volamiu vaolu itatana na Tarunga Tabu.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere Eni
Nina bosa holopangoti a Paul (1:1-10)
Nina maana Paul te va butu mai ta God (1:11-2:21)
Vola taonia na vetena pa nina veiarovi God (3:1-4:31)
Ivei te ghaghua ge ka kabu maemane taonia na Rongorongo Uto (5:1-6:10)
Anina bosa ni tarai sosoko Paul (6:11-18)
1
Nina bosa holopangoti a Paul
Inau a Paul, na manevetena, tu gerea na gegere tutughuni eni. Inau, te mua viliu siki ovu pa tana maana ni tinoni. A nigua na hoholo te va butu mai ta Jesus Christ heghena, mi ta God na Mama, te tughuru vaghini olia Jesus tana mate. Rana taluutuni mi nau iani tai nighi vetena nimami na bosa ni holouto vanighau, rana tinoni taluutuni tana holohoru tara ghahara tana bubulo i Galatia. Tu kokoeliulivuti ge God Tamada ma dida na Lord Jesus Christ koro vahegho na sonihalavu mana mabo. Gaia Christ te mate vania na lei paluda taonia na liona God tamada, ge ke vavolaghita tana maramana ni tangohahi eni, ta kabu iga. Keri ge ka holohabaa God ke vaa me vaa. Amen.
Sakai vamua tua na Rongorongo Uto
Inau tu hare ngangata i murina pile bona vamua tau ririu keha sania God, agaia ta nina dolo mana veiarovi te hologhau ge kau tunuva kolu tana sonihalavu te vaheghau nia Christ. Ighau tau taonia tua na tarai te keha, te nea ge ke vagha na Rongorongo Uto, hauvaa me mua taonia tua na Rongorongo Uto. Ara bulekaghinighau gaira tara ririu keha mara tughutughua na utuni nina Christ. Lubatia nina vavaranga God ke kalea siki sakai, koluu nia inau oli heghegu, kai nia tarai siki rongorongo te keha itatana na Rongorongo te vagha tai bosai vanighau tua tana vuivunina mai. Hughua ke vaghaa na angel te loghoa na maana ke va mai kokou me ke nia tarai siki rongorongo te keha, ke va kalea nina vavaranga God ke vaa me vaa. Mi nau ku ghoi bosa olia sono, ge siki sakai ke nia tarai siki rongorongo uto te keha itatana gaia eni tau lavipangotia tua tana vuivunina mai ke, ma nina vavaranga God ke kalea na tinoni keri.
10 ?Ivei tea, tana bona tu bosa te vagha eni ke, inau tu tabotabo ge ku nira togotogo rana vure? Taho! Inau tu tabotabo vamua ge ku taonia na liona God. Ge inau ku taonia na liodira na vure ke, mi nau ku mua nina tinoni lutu a Christ.
Nina rongorongo a Paul te mai tatana Christ
11 Ghau rana taluutuni, inau tu bosa utuni vanighau. Na rongorongo uto te vaghaa tu nia tarai ke, te mua va pukulaghi mai tana ghanaghana ni tinoni. 12 A nigua na rongorongo te va mai ta Jesus Christ heghena tana bona te livu vaniu. E mua taraiu nia siki tinoni keha.
13 Ighau tau ghilalaa na hava ivei tu ghaghua tana bona inau tu taonia na taluutuni ni Jew, mi vei tu ghaghua na vahaghitailiadira mana ghighirouadira nina vure taluutuni God. Inau tu gonighi na lei gehegehe raeni nia na puku ni talugoni ge ku pisura. Gehegehedira 8:3; 22:4-5; 26:9-11 14 Inau sakai na puku ni tinoni taluutuni ni Jew haba vaa na lei mane tara sakai na niulu koukolu, mi nau tu liopapara na taoniani na lei vetena haulaghi tana lei kukuagu. Gehegehedira 22:3
15 Hauva ka, hughu inaghona na vahuagu, mete taonia na liona God ta nina dolo ge viliu me holou! Sakai sughua na veiarovi vaghana eni, inau tu mua ulaghagu ge ku lavia! Gehegehedira 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18 16 Keri ke, ma gaia te niu togotogo ge tatea vaniu na Dalena ge ku tangomana na ladavaghiniana na Rongorongo Uto nina Jesus Christ vanira rana vure tara mua Jew. I murina God te tatea vaniu ke, inau tu mua mina tona ge ku huatia siki sakai ge ke taraiu. 17 Mu mua dato i Jerusalem ge ku va righira gaira tara diki manevetena tua itagua. Taho, inau tu tona keha va tana bubulo i Arabia, mi murina ge u pulohi mai tana komu sule i Damascus. 18 Mi murina vaho e tolu na niulu ge ku tona i Jerusalem na va kao kolua Peter, mu kabu kolua iga e hangavulu lima vamua na bongi. Gehegehedira 9:26-30 19 Ma sakai vamua na manevetena tu sodoa tana bona vaghana keri, a James na hoghona a Lord Jesus. 20 Kau taluutunia na hava tu bosai, inau tu talutate tana matana God, tu mua pego.
21 Mi murina na kao eni, inau tu tona tana lei bubulo ni Syria mi Cilicia. 22 Hauvaa mana lei tinoni taluutuni tana lei holohoru ni Judea tara mua ghilalau mua inau. 23 Na hava vamua tara ghilalaa gaira ke, te vaghaa na vure tara bosaa, “Gaia eni na tinoni te nighita ghighirou me tabotabo ge ke dikalaa na puku ni taluutuni ka, te ghoi nia tarai na puku ni taluutuni te tabotabo ge ke durakea tana lei bongi te padi.” 24 Ma gaira tara holohabaa God na pukuna inau.

1:13 Gehegehedira 8:3; 22:4-5; 26:9-11

1:14 Gehegehedira 22:3

1:15 Gehegehedira 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18

1:18 Gehegehedira 9:26-30