2
Na lei Manevetena tara lavipangotia Paul
Mete padi tua hangavulu me sara e vati na niulu, inau tu ghoi pulohi sono i Jerusalem. Tana bona ia eni ke, iroghai a Barnabas, ma Titus ghua te nighai udukolu. Gehegehedira 11:30; 15:2 Inau tu tona i kakeri Jerusalem na pukuna God te tate vaniu ge ku tona mughua. Tana bona tu ghahau i Jerusalem, inau tu kokoe kolura heghegu na lei mane huhuli tana holohoru. E liogu ge kara ghilala utoa na hava tu taraira nia na lei vure tara mua Jew. E liogu ge ku ghilala pukulaghini utoa, ge rana huhuli tara bosaa nigua na tarai te hahi pe taho. Ge kara bosaa te mua maemane ke, mi geva ke totobo lee vamua nigua na ladavaghi. Hauva ma gaira tara liona so. Sakai vamua ghagua na udukolu a Titus te mua pahevaughilala, tara mua nia ghaghua na pukuna te mua Jew. Ighai tai padapada nia na pahevaughilaladira rana mua Jew, na pukuna na balu Jew vamua tara holora nia rana tinoni taluutuni kakeri, hauva ma gaira rana taluutuni sorisori utuni sughua, tara mai vaevane popologhai mara liona ge kara hughutighai vaghara rana seka na taoniani na lei vetena ni Jew. Ge kai taonira ke, ighai tai mua tatavahale ge kai taonia Jesus Christ. Hauvaa, mi ghai tai hove na rongoviadira ta siki pile bona ni aho. Ighai tai liona ge kai pabea vanighau vamua na utuni tana Rongorongo Uto.
Mana lei mane tara ghahara i Jerusalem tara huhuli tana matadira rana taluutuni, tara mua loghoa siki ghanaghana kara ghoi pabiraa kolua nia mai na hava tu nia tarai. (Hauvaa, na ladadira te vaghara rana lei tinoni huhuli sule ngangata, mi nau tu mua nira ghaghua. God ke mua deteghita taonia dida na lada.) Eruani Vetena 10:17 Gaira tara vaevanea te vagha God te vaheu na lutu eni, ge ku ladavaghinia na rongorongo uto vanira na vure tara mua Jew, te vagha ghua so God te vahea na maana ni lutu a Peter ge ke ladavaghinia na rongorongo uto vanira rana vure ni Jew. A God ia tua te lutu itatana Peter na manevetena, nia na utoadira rana Jew, te lutu ghua itagua inau na manevetena nia na utoadira tara mua Jew. Tana ghanaghana utuni ke, James, Peter, ma John te vaghaa ta ghilalara te vaghara agaira na berena na holohoru, agaira tara vaevane kalea na sonihalavu a God te vaheu. Keri ge kara tabe limamami te vagha na vaughilala ge ra lavipangotighai a Barnabas mi nau vaghaa na ghadira na lutu kolu. Gaira tara heghai na lei bosa hahanga ge koro tona haliua na taratarai itadira na vure tara mua Jew, tana bona agaira tara tona haliu adidira na tarai itadira rana Jew. 10 Ma sakai na totobo vamua tara ghanaghanaa ge koro ghanaghanaa na hangaadira rahei tara kabu bona, mi nau tu liona ngangata utuni sughua na neana te vagha.
Paul te pasaa Peter
11 Mi tana bona te mai Antioch a Peter, inau tu hughuhughu kolua tana matadira na vure, mu kokoe papara ngangata vania tana hava te gonia, na pukuna te mua maemane. 12 Tana bona te vuivuni ni sara i Antioch Peter, agaia te vanga kolura na vure taluutuni tara mua Jew, tara mua nia ghaghua na pahevaughilala. Hauvaa mi muridira vasoo na lei tinoni ni Jew rana lei kulana James tara mai, Peter te mua ghoi nira vanga koukolu na vure tara mua Jew, na pukuna gaia te mataghunira rana Jew raeni, agaira tara liodira na lei tinoni taluutuni ge kara taonia na vetena ni pahevaughilala. 13 Mana balu tinoni taluutuni tara Jew iga tara taonia na nilabuna Peter, ma Barnabas ghua te haghelavaghi ta didira na nilabu dika.
14 Mi tana bona tu vaevane kalea tara mua taonia na utuni tana Rongorongo uto, inau tu bosa vania Peter i naghodira agaira udolu rana vure, mu ghaghua vania, “Peter, ighoe na tinoni ni Jew tana sivuraghaamu mai tua, hauvaa, mo mua taonia didira na vetena rana lei tinoni ni Jew, mo to kabu vaghagho na tinoni te mua Jew. ?Keri ge, na hava na pukuna ko liona ge kara taonighi na lei vetena didira rana Jew, mi ghoe oli heghemu to nighi hughu? 15 Ighoe mi nau toro tinoni ni Jew tua tana sivuraghaada mai, oro mua tinoni tangohahi vaghara na vure tara mua Jew. 16 Ma hauvaa, iroghita toro ghilala tua, God te gonira na vure tara kabu maemane na pukuna tara taluutunia Jesus Christ vamua, na mua pukuna gaira tara goni taonighi na hava na vetena te bosa paparai. Keri ke, iroghita toro taluutunia Jesus Christ, keri ge God ke lavipangotighita na pukuna dida na taluutuni tatana Christ, me mua na pukuna toro taonia na vetena. E taho siki sakai God ke vavolaa na pukuna te taonia nina vetena Moses. Buka Linge 143:2; Rome 3:20, 22
17 “Mana pukuna iroghita toro taluutunia Christ vamua ge koro kabu maemane tana matana God ke, na balu Jew tara ghanaghana iroghita toro tangohahi. ?Ivei te ghaghua, Christ te hulighita vaa sono tana palu na pukuna toro mua taonighi na lei vetena ni Jew? E taho! 18 Ma ge ku pulohi mu ku taonighi na lei vetena ge ku kabu maemane tana matana God ke, na nilabu tu tokeha tua iga ke, me utuni inau na mane tangohahi. 19 Tana bona inau tu tabotabo ge ku taonia na vetena, inau tu ghilala utunia inau ku mua tangomana na kabu maemane tana matana God. Keri ke, mi taeni inau tu mate tana vetena, keri ge ku vola vania God. Te vagha, inau tara patoki koluu itatana Christ. 20 Mi nau oli heghegu tu mua vola tua, hauvaa ma Christ te kabu me vola ilokagu. Keri ke, mi nau tu vola tana maramana eni, nia na taluutuniana na Dalena God, te doloviu me nia hevei heghena na volana vaniu. 21 Inau tu mua sakai tadira arahei tara nea anina na sonihalavu God te vagha na totobo te mua loghoa siki puku ni ghanaghana. Ma ge kara va vavolaghita nia na taoniana na vetena ke, nina mate Christ ke totobolee vamua.”

2:1 Gehegehedira 11:30; 15:2

2:6 Eruani Vetena 10:17

2:16 Buka Linge 143:2; Rome 3:20, 22