12
Na mabubu mana livu vaniana Paul
Sakai mana tu ghilala te taho siki totobo ke maghora vanighau ta nigua na sutu tu nea eni, hauva ku nea so. Itaeni tu bosai vanighau na lei mabubu mana lei livu tu lavighi itatana Lord. E hangavulu vati na niulu te padi ke, God te hola datou tana bona i kokou God te ghahaa iga.* hola datou i kokou tana bona God te ghaha iga Tana leu ni Greek “toluni na lavata ikokou”. Taho siki sakai te ghanaghana utoa ivei Paul te bosa vania. Tana na tete eni Paul te bosaa, Tu ghilalaa sakai na mane te taluutuni, hauvaa tana vitu na tete te kalea Paul heghena na mane keri. Keri ge tai tughua na lei tete erua me ke sara tana ono te vagha Paul te nei na lei totobo udolu. Tu mua ghilala ke vagha God te holaa na huligu pana tarungagu, God vamua te ghilala. Hauva mu ghilala sono te hola datou va i Paradise mu rongovighi na lei totobo te vatei haeharegha tara tabu, tu mua tangomana na bosaani. Ku bosa ghua u mua ghilalaa ke vaghaa God te holaa na huligu pana tarungagu, God vamua te ghilala. E manana tua vaniu ge ku nia sutu vanighau na totobo keri, hauva mu ku mua nea te vagha. Ku nighi sutu vasoo na hava te talutatea inau tu lugu. Ma ge ke liogu ge ku nighi sutu ke, mu ku mua nighi mala bule, na pukuna ku nia kokoe na utuni. Hauva, mu ku mua nea te vagha keri, na pukuna u mua liona siki sakai ge ke niu kikinima va tana hava tara righia tana volagu ma nigua na lei bosa ni tarai.
Na pukuna God te mua liona ge ku nighi talunagho na lei mabubu mana lei livu rakiri, te vaheu nina tinoni lutu Satan ke vahaghitailiu. Agaia te vagha na kaekale tana ghuighuligu. Tolu na bona kehakeha tu nongia Lord ge ke hola kehaa itagua. Tughu bongi ke, nina bosa tughu vaniu te vagha eni, “Nigua na sonihalavu vamua te manana so vanigho, na pukuna nigua na maana te laga au va tana bona tu lugu.” Na pukuna keri, inau tu togotogo ge ku nighi sutu tana lei totobo tara talutatea inau tu lugu, keri ge kara righia nina maana Christ ke lutu itagua. 10 Na pukuna tu ghilala na lei totobo raini ke na utona Christ, keri ke mi nau tu haga nighi vada tua tana bona tu lugu, maia ghua tara bosa dikalau, mana lei vahola, mana lei totoro, mana dikalio. Inau tu haga nighi vada tua na pukuna tana bona tu lugu ke, inau ku ghoi nia lagaoli nia nina maana Christ.
Paul te gunaguna vanira rana taluutuni i Corinth
11 Au hughutiu mu gehegehe vaghau na bule, tana bona tu talunagho te vagha eni. E manamiu ge kau holohabai nigua na lutu, na pukuna tu mua pile kikiu itadira rahei tau ghanaghana tara manevetena haba, sakai vamua tu mua vaghau siki totobo itadira soko. 12 Tana bona tu haghau itamiu, u kabu rurughu mu nei ighobumiu na lei vaughilala mana lei totobo haeharegha mana lei butuli. Na lei totobo raini tara talutateu inau na puku ni manevetena sughua. 13 Mana hava vamua tu gonia tana lei sopa holohoru mu mua gonia iani itamiu ke, tu mua nongighau siki totobo ge kau hangau. Ma ge kau ghanaghana tu hahi vanighau tana bona tu nei te vagha keri ke, mu nongighau ge kau talukehaa nigua na hahi eni.
14 Me toluni tughuru gatu tua eni tu gonidilaa ge ku sara itamiu, mu ku mua nongia siki totobo itamiu, na pukuna u mua liona na hava tau loghoa. Taho, mi ghau vamua tu liomiu. E mua maemane ke vagha na lei gari pile kara pelua na vanga mana lei lologho vanira tamadira ma tinadira. Ma tamadira vamua kara pelu ghadira vanga mana lei lologho. 15 Mi nau tu nia togotogo sono ge ku nia hevei heghegu maia na hava tu loghoi vanighau nia na utoamiu tana vola tarunga. ?Ivei tea, ke vagha nigua na dolo ke savungia vanighau ke, ma nimiu na dolo ighau itagua te kubolu?
16 Tau ghilala sono te utuni tu mua nongia itamiu siki totobo te padi. Sakai mana te vagha keri, balu itamiu tara bosa inau na mane sorisori mu pegoghau ge ku holaa na hava tu liona itamiu. 17 ?Mi vei tea, siki mane itadira tu nira vetena gatu te pegoghau me holaa siki totobo ta nimiu na lologho? Taho! 18 ?Tana bona tu kurutia Titus ge ke gatu kaoghau, maia tu nia vetena kolu gatu ghua na mane taluutuni, ivei tea e gatu holai siki totobo te uto ta nimiu na lologho a Titus ni? Taho sono! Tau ghilala tua Titus mi nau, toro loghoa sakai na vata ni tarunga, mana ghanaghanamami maia na nilabumami itamiu te sakai na vata vamua.
19 ?Vaghi sogea au ghanaghana ighau ke, mai bosai vanighau na lei totobo raini ke ge kai pungisighai heghemami au ghaghua? Taho! Ai bosai vanighau na lei totobo raini na pukuna ighai nina tinoni lutu Christ, mai tutugui tana matana God. Mana lei totobo soko tai gonighi ke, ke neghau ighau na lei kulamami, ge kau tughuru ngasi. 20 Mi nau tu mataghu nigua, tana bona ku gatu kaoghau, ke bei ghoi vagha gea na hava tu sodoa na pukuna tu ghanaghana na nilabumiu ke mua vagha na hava tu liona. Ma ge teke vagha keri, tau mua liona na hava ku nei ge ku maemaneghau. E mua uto ma ge ku sodoa na hughuhughu, na lioghaghana, na mina rutu, na vilivoka, na vuhavuha, na pasapasa popolo, na talunagho, maia na gunaguna. 21 Eo, u mataghu nigua tana bona ku gatu, ma God ke niu maa na pukuna ighau. Mi nau ku dikalio sule ngangata vamua na pukuna e subo itamiu tara palugha vasoo ka, tara mua tughui na liodira ta didira na kabu hahihahi, tangotangodika, maia na gharu.

*12:2 hola datou i kokou tana bona God te ghaha iga Tana leu ni Greek “toluni na lavata ikokou”. Taho siki sakai te ghanaghana utoa ivei Paul te bosa vania. Tana na tete eni Paul te bosaa, Tu ghilalaa sakai na mane te taluutuni, hauvaa tana vitu na tete te kalea Paul heghena na mane keri. Keri ge tai tughua na lei tete erua me ke sara tana ono te vagha Paul te nei na lei totobo udolu.