2
Mi nau tu bosa heghegu te vagha eni mu ghaghua, “Taho ku mua nea te vagha keri. Ku mua ghoi lavi dikaliodira ta sakai na kaoadira.” ?Ma ge tuku vahaghitailighau mu ku lavi dikaliomiu ke, ma hei ke neu ge ku togotogo? Me vagha keri ke, ge tu gegere vagha tu nea ta nigua na gegere te padi. Me mua liogu ge ku mai, ke vagha ku sodoa siki totobo te lavi dikaliogu tana nilabumiu. Sughua ighau kau gonighi na lei totobo ge ke nea na liogu ge ku togotogo. Nigua na togotogo ke, u nia tuturi vamua ta nimiu na togotogo. Na pukuna keri, tu dikalio mu vahaghitaili sule ngangata tana bona tu gerea na gegere keri vanighau. Tu tangi na pukuna na dikalio te sule tana tobagu. U mua liona na vahaghitailiamiu, mu liona ge kau ghilala ivei te vagha na mavana nigua na dolo tu nea iga na doloviamiu nia.
Rana taluutuni kara talukehai mughua na paluna hei te gonia te dika
E mua liogu ge ku bosa ngangata nia na totobo te dika sakai tinoni itamiu te nea, hauva gaia te gonia na hahi sule. Agaia te lavi dikaliona na holohoru udolu vulea te nea iga na dikaliogu inau. Ma gaia te ulaghana sughua na toroana na pukuna subo itamiu tau sakaisonikolu tana deteana mana toroana. Hauvaa, mi taeni kau talukehaa mughua vania nina hahi, ma kau va togholuvua. Kau bei lubatia gea nina dikalio ge ke sule ngangata, na pukuna ke beto gea nina taluutuni. Keri ke, inau tu kurutighau ge kau talutatea vania ighau tau dolovia sono.
Inau tu gerea vanighau ghua te vagha keri, na pukuna inau tu liona ge ku sodoa ke vagha kau tala ge kau taonighi pe taho na lei totobo udolu tu bosai vanighau. 10 Mi tana bona kau talukehaa na hahi vania na tinoni eni ke, mi nau ku talukehaa vania ghua. Mana hava te manana ge ku talukehaa ke, inau tu talukehaa tua. Mi tana bona tu nea keri, tu nea nia nina maana Christ nia na utoamiu. 11 Ighita ka talukeha palu mughua ge a Satan ke bei pegoghita me ke hulighita va gea tana hahi. Na pukuna ighita ta ghilala tua, Satan te padalaghi talau ge ke pegoghita, ma ghilalaa so na hava te gonighi.
Paul te pilupilua nina ladavaghi
12 Mi tana bona inau tu va sara tana komu i Troas ge ku ladavaghinia anina Rongorongo Uto Jesus Christ, tu ghilala utoa ge a Lord te gonidilaa tua na halautu ge ku tona haliua nina lutu. 13 Hauva, na ghanaghanagu te dikalio me gunaguna, na pukuna a kulagu a Titus te mua sara mai mua. Mi nau tu bahura tua rana vure iga, ge u tona va tana bubulo ni Macedonia, ge ku kenea iga. Gehegehedira 20:1
14 Ma ka bosautoa God na pukuna Christ te lagavule tana gehemate, mi taeni ighai rana manevetena tai sakai sonikolua, mi ghai, nina tinoni lutu, tai taonia Christ. Ma God te nighai vetena ge kai ladavaghinia vanira arahei na keha, keri ge na rongorongona Christ ke sepalaghi kolili, te vagha na kokolo uruurua te vonughia na vale. 15 Na volamami te vagha na kokolo uruurua nina Christ tana matana God. Mana kokolo uruurua keri ke, e sopasopa na uruuruni vanira arahei kara vola, ma rahei kara mate. 16 Vanira arahei kara mate ke, e uruuru mamataghugha me hulira ta nina dete God mana mate kasila. Ma vanira arahei God ke vavolara ke, aeni na kokolo uruurua te nia hevei na vola, me hulira va tana vola kasila. Taho siki sakai te ulaghana na lutu eni, ke vagha God ke mua hangaa. 17 Subo na vure tara nia tarai na bosana God, hauva mara lutu mate rongo vamua. Mi ghai tai mua nei te vaghai. Taho. Ighai tai nia tarai na bosana God nia na ghanaghana te maemane maia nina maana Christ. Ma God heghena te talutatea te nighai vetena.

2:13 Gehegehedira 20:1